Аналіз експорту товарів у структурі зовнішньої торгівлі України

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2013 в 21:08, реферат

Краткое описание

В економічному розвитку країни важливу роль відіграє експорт. Експортні операції є важливим джерелом надходження валюти та формування доходів держави, підвищення її економічного добробуту, поліпшення рівня життя населення тощо.
Економіка України значною мірою є експортно-орієнтованою. Частка експорту у структурі ВВП становить близько 50%. Домінуючі позиції у структурі експорту України займає експорт товарів.

Оглавление

ВСТУП 3
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 5
2. АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ У СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 12
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

Файлы: 1 файл

реферат 1.doc

— 253.00 Кб (Скачать)

Таким чином, оцінюючи сьогоднішній стан України в міжнародній економіці, можна виділити ряд проблем, вирішення  яких дозволить посилити позиції  країни на міжнародній арені. Зокрема, такими проблемами є: підвищення ефективності взаємовідносин України з країнами ЄС та СНД; отримання доступу на світові ринки товарів, робіт і послуг; отримання нових технологій та інвестицій від країн «великої сімки. Рішенням цих та інших проблем, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю держави, може стати лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.

Структура зовнішньої торгівля безпосереднім чином позначається на ролі країни в міжнародних економічних  відносинах. З одного боку, переважання  в структурі, як експорту, так і  імпорту в якості основних країн - торговельних партнерів держав Східної Європи говорить про поглиблення співпраці із Західними державами. З іншого боку – велика частка у зовнішньоторговельному обороті належить державам СНД, що також говорить про орієнтацію країни на співпрацю з державами пострадянського простору. Таким чином, розглядаючи основні напрями зовнішньої торгівлі України можна констатувати більш інтенсивне впровадження країни в систему міжнародних економічних відносин, диверсифікацію зовнішньоекономічних зв’язків, а також посилення її позицій на світовому рівні [11, c. 46].

Якщо ж розглядати структуру зовнішньої торгівлі України  з точки зору входять до неї  груп товарів, то можна також відзначити тенденцію до більш інтенсивному розвитку виробництва, зростання частки промислових товарів у зовнішньоторговельному обороті, і як наслідок - зростання співпраці з розвинутими державами Заходу, що призводить до зростання авторитету країни на міжнародній арені. Природним чином зростання частки наукомістких виробництв дозволяє Україні брати участь у міжнародних науково-технічних розробках і тим самим зміцнювати свої позиції в системі МЕВ.

 

2. АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ У СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

 

Аналіз даних Державного комітету статистики України свідчить про  істотне зростання обсягів зовнішньої торгівлі України впродовж останніх років. Так, за період з 2002 по 2011 рр. показник зовнішньоторговельного обігу України товарами зріс у 4, 3 рази – з 34 933, 9 млн. дол. США у 2002 р. до 151 002, 4 млн. дол. США у 2011 р. При цьому треба зазначити, що збільшення товарообігу характеризувалося різною динамікою зростання експорту та імпорту. Протягом 2002-2011 рр. обсяг експорту вітчизняних товарів до інших країн світу зріс у 3, 8 рази (з 17 957, 1 млн. дол. США у 2002 р. до 68 394, 2 млн. дол. США у 2011 р. ), а обсяг імпорту – у 4, 9 рази (з 16 976, 8 млн. дол. США у 2002 р. до 82 608, 2 млн. дол. США у 2011 р. ) (рис. 1) [6].

Рис. 1. Динаміка обсягу зовнішньої торгівлі України товарами за 2002-2011 рр.

 

Як видно на рис. 1, найбільше зростання обсягів зовнішньої торгівлі за період 2002-2011 рр. відбулося у 2008 р. – 42 571, 8 млн. дол. США (або 38, 7 %) порівняно з 2007 р. , відтак зовнішньоторговельний оборот становив 152 489, 8 млн. дол. США. У 2009 р. обсяг зовнішньої торгівлі порівняно з 2008 роком скоротився приблизно у 2 рази (майже до рівня 2006 р. ) і становив 85 138, 5 млн. дол. США. У 2010 р. зовнішній торговельний оборот становив 112 170, 5 млн. дол. США, тобто порівняно з 2009 р. зріс на 27 032 млн. дол. США. У 2011 р. зовнішній торговельний оборот становив 151 002, 4 млн. дол. США, тобто порівняно з 2010 р. зріс на 38 831, 9 млн. дол. США, однак таке зростання не забезпечило досягнення показників 2008 року.

Дані, представлені на рис. 1, показують, що у 2002-2004 рр. обсяги експорту України перевищували обсяги її імпорту. Частка експорту у загальному обсязі зовнішньої торгівлі була домінуючою і становила більше 50 %. Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив: у 2002 р. – 1, 05; у 2003 р. – 1, 0; у 2004 р. – 1, 12. Торговельне сальдо було позитивним. Зміна цієї тенденції відбулася у 2005 р. , коли вартість імпорту на 1 854, 4 млн. дол. США (або 2, 6 %) перевищила вартість експорту. Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0, 95. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами спостерігалося й у 2006-2007 рр. (у 2006 р. – 6 666, 8 млн. дол. США, у 2007 р. – 11 421, 8 млн. дол. США), частка імпорту переважала частку експорту на 8 % та 10, 4 % відповідно. Тенденція до скорочення питомої ваги експорту у структурі зовнішньої торгівлі простежувалася й у 2008 р. , дефіцит торговельного балансу становив 18 531, 9 млн. дол. США і був найбільшим за період 2002-2011 рр. Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0, 78. У 2009 р. експорт товарів зменшився на 27 251, 5 млн. дол. США (або на 59, 3 %) і становив 39 702, 9 млн. дол. США. Перевищення імпорту над експортом становило 5 732, 7 млн. дол. США і лише 87 % імпорту покривалося експортом.

У 2010 р. обсяг експорту товарів України щодо 2009 р. збільшився на 11 727, 6 млн. дол. США (або на 29, 5 %) і становив 51 430, 5 млн. дол. США. Торговельне сальдо було від’ємне і становило 9 309, 5 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття імпорту експортом дорівнював 0, 85.

У 2011 р. обсяг експорту товарів України щодо 2010 р. збільшився на 16 963, 7 млн. дол. США (або на 32, 9 %) і становив 68 394, 2 млн. дол. США. Торговельне сальдо було від’ємне і становило 14 214 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття імпорту експортом дорівнював 0, 83.

Проаналізуємо детальніше експорт України у розрізі товарної та географічної структур за даними Державного комітету статистики за 2006-2011 роки.

У статистичній інформації про товарну структуру експорту виділено ХХІ групу і 97 позицій  товарів. Товарну структуру експорту України за 2005-2011 рр. представлено у табл. 1. Із даних табл. 1, видно, що найбільшу частку (близько третини) у загальному обсязі експорту становлять недорогоцінні метали та вироби з них (група ХV, згідно з УКТЗЕД). Їх частка у товарній структурі протягом 2006-2011 рр. становила 32, 3-42, 8 %. Другу позицію за величиною питомої ваги у експорті становили мінеральні продукти (група V), частка яких протягом аналізованого періоду змінювалася у межах 8, 7-15, 0 %. Сукупно ці дві групи сформували близько 50 % експорту України, тобто наша країна залишається експортером переважно сировини та напівфабрикатів. Як відомо, ціни експорту та імпорту найбільш нестабільні для товарів з низьким ступенем оброблення, відтак національне виробництво та економічний розвиток України значною мірою залежать від зовнішньої кон’юнктури та попиту на світових ринках.

Найнижчими (до 1 %) за період 2006-2011 рр. були частки шкіряної і хутряної сировини та виробів з них (0, 2-0, 8 %); взуття, головних уборів, парасоль (0, 3-0, 4 %); дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них (0, 1-0, 3 %); приладів і апаратів оптичних, для фотографування або кінематографії; апаратів медико-хірургічних; годинників; музичних інструментів (0, 4-0, 7 %) [12, c. 25].

 

Табл. 1. Товарна структура експорту України за 2006-2011 рр. , % [6]

Назва товарів, згідно з УКТЗЕД

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

I

Живі тварини; продукти тваринного походження

1, 0

1, 5

1, 2

1, 5

1, 5

1, 4

II

Продукти рослинного походження

5, 1

3, 5

8, 3

12, 7

7, 7

8, 1

III

Жири та олії тваринного або рослинного походження

2, 5

3, 5

2, 9

4, 5

5, 1

5, 0

IV

Готові харчові продукти

3, 6

4, 2

3, 8

5, 3

5, 0

4, 3

V

Мінеральні продукти

10, 1

8, 7

10, 5

9, 8

13, 1

15, 0

VI

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

8, 8

8, 2

7, 5

6, 3

6, 8

7, 9

VII

Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

2, 1

2, 0

1, 5

1, 4

1, 3

1, 4

VIII

Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

0, 8

0, 8

0, 5

0, 4

0, 3

0, 2

IX

Деревина та вироби з деревини

1, 6

1, 7

1, 2

1, 7

1, 6

1, 6

X

Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

1, 6

1, 6

1, 3

2, 0

1, 8

1, 6

XI

Текстиль та вироби з текстилю

2, 4

2, 0

1, 5

1, 8

1, 4

1, 3

XII

Взуття, головні убори, парасольки

0, 3

0, 3

0, 3

0, 4

0, 3

0, 3

XIII

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

0, 7

0, 7

0, 7

0, 7

0, 8

0, 8

XIV

Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

0, 3

0, 3

0, 2

0, 2

0, 1

0, 1

XV

Недорогоцінні метали та вироби з  них

42, 8

42, 2

41, 2

32, 3

33, 7

32, 3

XVI

Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування та відтворення

8, 7

10, 1

9, 5

12, 6

11, 0

9, 9

XVII

Транспортні засоби та шляхове обладнання

5, 4

6, 7

6, 5

4, 0

6, 3

7, 1

XVIII

Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

0, 4

0, 4

0, 4

0, 7

0, 5

0, 4

XX

Різні товари і вироби

0, 7

0, 7

0, 7

0, 8

0, 8

0, 8

XXI

Вироби мистецтва

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Товари, придбані в портах

0, 1

0, 1

0, 1

0, 1

0, 1

0, 0

Різне

0, 7

1, 0

0, 8

0, 4

0, 7

0, 5

Всього

100

100

100

100

100

100


 

На основі аналізу  даних табл. 1, можемо також зазначити, що у 2011 р. порівняно з 2006 р. :

- збільшилася частка  товарів таких груп, як продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти; маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів; механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення; транспортні засоби та шляхове обладнання;

- зменшилася частка  товарів груп: живі тварини, продукти тваринного походження; мінеральні продукти; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; полімерні матеріали, пластмаси та каучук; текстиль та вироби з текстилю; недорогоцінні метали та вироби з них;

- майже незмінними  залишились частки деревини і виробів з деревини, взуття, головних уборів, парасоль, виробів з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла; дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них; приладів і апаратів оптичних, для фотографування або кінематографії; апаратів медико-хірургічних; годинників; музичних інструментів.

Досліджуючи товарну  структуру експорту за 2011 р. можна побачити, що домінуючу частку у ній склали недорогоцінні метали та вироби з них – 32, 3 % (з них чорних металів – 27, 0 %, виробів з чорних металів – 4, 2 %) від загального обсягу експорту країни (рис. 2).

Рис. 2. Товарна структура експорту України у 2011 р. , %

Вагомою у структурі  товарного експорту була і частка мінеральних продуктів – 15, 0 % (у т. ч. енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки становили 8, 3 %, руди, шлаки та зола – 5, 7 %). Частка механічного обладнання; машин та механізмів, електрообладнання та їх частин; пристроїв для записування або відтворення у 2011 р. становила 9, 9 % (зокрема котли, машини, апарати і механічні пристрої – 5, 2 %, електричні машини і устаткування – 4, 7 %) до загального обсягу експорту; продуктів рослинного походження – 8, 1 % (зокрема, зернові культури – 5, 3 %, насіння і плоди олійних рослин – 2, 1 %), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 7, 9 % (з них продукти неорганічної хімії – 2, 6 %, добрива – 2, 7 %), транспортних засобів та шляхового обладнання – 7, 1 % (зокрема залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання – 5, 6 %), жирів та олії тваринного або рослинного походження – 5, 1 %, готових харчових продуктів – 5, 0 % (зокрема какао та продукти з нього – 1, 0 %, алкогольні та безалкогольні напої та оцет – 0, 6 %, залишки і відходи харчової промисловості – 0, 9 %). Питома вага інших товарних груп становила менше ніж 2 %, а сукупна їх частка у загальному експорті становила 10, 4 % [12, c. 30].

До десяти найбільших за питомою вагою у експорті товарів  за даними 2011 р. належали такі товари: чорні метали – 27, 0 %; енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки – 8, 3 %; руди, шлаки і зола – 5, 7 %; залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання – 5, 6 %; зернові культури – 5, 3 %; котли, машини, апарати і механічні пристрої – 5, 2 %; електричні машини та устаткування – 4, 7 %; вироби з чорних металів – 4, 2 %; продукти неорганічної хімії – 2, 6 %; насіння і плоди олійних рослин – 2, 1 %. Сукупно ці десять товарів сформували майже 70 % експорту України. За даними Державного комітету статистики, Україна експортує товари до близько 200 країн світу. У 2011 р. експортні операції з товарами проводили з партнерами зі 181 країни. Географічну структуру експорту представлено на рис. 3.

Рис. 3. Географічна структура експорту товарів України у 2011 році, %

 

Аналіз рис. 3 свідчить, що найбільші обсяги експортних поставок у 2011 р. здійснювали до країни СНД – 38, 3 % від загального обсягу експорту, Європи – 27, 0 % та Азії – 25, 9 %. Частка країн Африки становила 4, 9 %, Америки – 3, 7 %, Австралії і Океанії – 0, 2 %. Порівнюючи географічну структуру експорту України за 2011 р. із структурою у 2005 р. можна побачити, що питома вага країн СНД у експорті товарів України збільшилася на 5, 1 %; Азії – на 2, 2 %; Австралії і Океанії – на 0, 1 %. Водночас на 4, 9 % зменшилася частка товарного експорту до країн Європи, на 1, 4 % – до країн Америки та на 1, 1 % – до країн Африки.

Детальніші дані про  обсяги та структуру експорту товарів  у різні регіони світу із виділенням трійки найбільших торговельних країн-партнерів  у межах регіону чи організаційного об’єднання країн представлено у табл. 2. Із цієї таблиці видно, що у 2010 р. 38, 3 % (26 177 млн. дол. США) загального обсягу вітчизняного експорту припадало на країни, що входять до СНД, решта 61, 7 % (42 217, 2 млн. дол. США) – на інші країни світу. У 2005 р. частка країн СНД становила 31, 3 %, тобто була меншою на 7, 0 %. Порівняно з 2005 р. обсяг експорту до країн СНД збільшився майже в 3, 6 рази (на 18 955 млн. дол. США, а до інших країн – в 5, 9 рази (на 35 038, 4 млн. дол. США) [10, c. 6].

Табл. 2. Порівняльний аналіз географічної структури експорту товарів [6]

Регіон / країна

2005 р.

2011 р.

Відхилення

млн. дол. США

до загального обсягу, %

млн. дол. США

до загального обсягу, %

млн. дол. США

до загального обсягу, %

Експорт товарів всього

34286, 7

100

68394, 2

100

34107, 5

-

Країни СНД

10739, 7

31, 3

26176, 9

38, 3

15437, 2

7

У т. ч. Росія

7495, 8

21, 9

19819, 6

29, 0

12323, 8

7, 1

Білорусь

891, 9

2, 6

1922, 3

2, 8

1030, 4

0, 2

Казахстан

679, 1

2, 0

1857, 5

2, 7

1178, 4

0, 7

Інші країни світу:

23547, 0

68, 7

42217, 2

61, 7

18670, 2

-7

Європа

10892, 7

31, 8

18442, 4

27, 0

7549, 7

-4, 8

У т. ч. Італія

1893, 9

5, 5

3039, 5

4, 4

1145, 6

-1, 1

Польща

1010, 9

2, 9

2794, 1

4, 1

1783, 2

1, 2

Німеччина

1286, 2

38

1763, 8

2, 6

477, 6

-35, 4

Азія

8403, 5

24, 5

17737, 8

25, 9

9334, 3

1, 4

У т. ч. Туреччина

2034, 9

5, 9

3748, 6

5, 5

1713, 7

-0, 4

Індія

736, 9

2, 1

2265, 3

3, 3

1528, 4

1, 2

Китай

711, 2

2, 1

2180, 0

3, 2

1468, 8

1, 1

Африка

2405, 7

7, 0

3344, 2

4, 9

938, 5

-2, 1

У т. ч. Єгипет

802, 5

2, 3

1335, 6

2, 0

533, 1

-0, 3

Нігерія

215, 6

0, 6

213, 2

0, 3

-2, 4

-0, 3

Туніс

186, 9

0, 5

266, 7

0, 4

79, 8

-0, 1

Америка

1831, 2

5, 3

2552, 3

3, 7

721, 1

-1, 6

У т. ч. США

956, 5

2, 8

1113, 8

1, 6

157, 3

-1, 2

Віргінські Острови

261, 0

0, 8

152, 4

0, 2

-108, 6

-0, 6

Бразилія

110, 0

0, 3

472, 6

0, 7

362, 6

0, 4

Австралія та Океанія ті інші країни світу

13, 7

0, 1

29, 8

0, 0

16, 1

-0, 1

У т. ч. Австралія

9, 6

0, 03

23, 4

0, 03

13, 8

0, 0

Нова Зеландія

3, 8

0, 0

3, 5

0, 0

-0, 3

-

Маршаллові Острови

0, 3

0, 0

1, 3

0, 0

1, 0

-

Информация о работе Аналіз експорту товарів у структурі зовнішньої торгівлі України