Шпаргалка по "Цивільно-процесуальне право"

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2013 в 14:23, шпаргалка

Краткое описание

1.Цивільне процесуальне право
2.Предмет цивільно процесуального права
3.Система цивільного процесуального права

Файлы: 1 файл

шпора з цивільно-процесуального права.doc

— 184.00 Кб (Скачать)

1.Цивільне процесуальне право

2.Предмет цивільно процесуального  права

3.Система цивільного процесуального  права

4.Джерела цивільного процесуального  права

5. Межі дії цивільного процессуального  права

6.Цивільне судочинство

7.Стадії цивільного судочинства

8.Принципи цивільного процессуального права

9.Класифікація принципів цивільного  процессуального права

10.Конституційні принципи цивільного  процессуального права

11.Цивільні процесуальні правовідносини 

12.Суб'єкти цивільного процессуального  права

13.Суд цивільного процессуального права

14.Правове становище суду.

15.Сторонами в цивільному процесі 

16.Права та обов'язки осіб, які  беруть участь у справі

17.Процесуальна співучасть 

18.Процесуальне правонаступництво 

19.Треті особи у цивільному  процесі

20.Порядок залучення до участі у справі або вступ в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог

21.Треті особи, які заявляють  самостійні вимоги щодо предмета  спору

22.Треті особи, які не заявляють  самостійних вимог на предмет  спору

23.Участь прокурора в цивільному процесі

24. Права прокурора у цивільному  процесі

25.Мета участі у цивільному  процесі 

26.Процесуальне представництво 

27. Процесуальний представник 

28.Види представництва

29.Підсудність

30. Види підсудності

31.Підвідомчість

32.Види підвідомчості.

33.Окреме  провадження 

34.Процесуальний  порядок розгляду справ окремого  провадження

35.Категорія  справ розглядається судом у  порядку окремого провадження

36. Порядок  усиновлення дітей

37.справи  про встановлення факту, що  має юр. значення.

38.Правові  наслідки визнання особи не дієздатною

39.Апеляційні  суди.

40.Завдання  апеляційного провадження

41.Апеляційна  скарга     

42.Право  апеляційного оскарження

43.Строк  апеляційного оскарження 

44.Форми і зміст заяви про  апеляційне оскарження та апеляційної  скарги

45. Процесуальні дії судді-доповідача  щодо підготовки справи до  розгляду.

46.Основні риси апеляційного  провадження 

47.Порядок розгляду справи апеляційним  судом 

48.Рішення і ухвали суду апеляційної  інстанції 

49.Вимоги до ухвал та рішень  апеляційного суду

50.Повноваження апеляційного суду 

51.Суть та значення касаційного  провадження

52. Право на касційне оскарження.

53.Строки подання касаційної  скарги.

54.Етапи порушення касаційної  скарги

55.Вимоги до касаційної скарги.

56. Повноваження суду касаційної  інстанції.

57. Строки подання касаційної  скарги

58. Вимоги до ухвал та рішень  касаційних судів.

59. Провадження у зв’язку з  нововиявленими обставинами

60. Порядок виконання судових  рішень.

61. Судовий контроль за виконанням  судовх рішень.

62. Поворт виконання судових рішень

63.Поняття та джерела міжнародного  процесуального права

 

1. Цивільне процесуальне право — це сукупність і система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення правосуддя в цивільних справах територіальними судами загальної юрисдикції.

 

2. Предметом цивільного процесуального права є суспільні відносини, що виникають у сфері цивільного судочинства, тобто цивільні процесуальні відносини. Ці відносини виникають у результаті діяльності суду, осіб, що приймають участь у процесі, органів виконання судових постанов, здійснюваної відповідно до норм цивільного процесуального права.

Метод імперативно-диспозитивний

 Імперативні основи методу  цивільного процесуального права  проявляються в наступному:

    * процесуальні норми забезпечують чільне положення суду як органу влади;

    * у якості основних  юридичних фактів виступають  владні про­цесуальні дії суду;

    * цивільне процесуальне  право забезпечує суду право  контролю за діями сторін;

    * цивільний процес ґрунтується на суворо визначеному проце­суальному порядку здійснення правосуддя — цивільній процесуальній формі.

Диспозитивні основи проявляються в основному в наступному:

    * рівність сторін у  тих можливостях, які надані  ним для захисту своїх прав  і інтересів;

    * свобода використання  цих прав. Суб'єкти цивільного  про­цесуального права вправі  здійснювати або не здійснювати  свої права;

    * система гарантій прав  суб'єктів цивільного процесу.

 

3.Система цивільного процесуального  права — сукупність цивільних  процесуальних норм, що регулюють правосуддя в цивільних справах, і завдань цивільного судочинства, що забезпечують виконання, і складається із двох частин: загальної й особливої.

Джерела цивільного процесуального права  — правові акти, що містять норми  даної галузі права. Види джерел залежать від форм, у яких виражається й функціонує норма цивільного процесуального права.

 

4.Закони

   1. Конституція України.

   2. Цивільний процесуальний  кодекс України

   3. Інші закони України,  що містять процесуальні норми  («Про судоустрій», «Про статус суддів», «Про міжнародне приватне право», «Про прокуратуру», «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Підзаконні акти

   1. Укази Президента України  й постанови уряду України

   2. Рішення Конституційного Суду України.

   3. Міжнародні угоди і  договори

 

5. Межі дії. Цивільне процесуальне  право діє стосовно осіб, у  часі і просторі. Щодо осіб  воно поширює свою дію на  всіх громадян на засадах рівності (ст. 6 ЦПК), на юридичних осіб (ст. 100 ЦПК), на іноземців, осіб без громадянства, іноземні підприємства і організації (статті 423, 424 ЦПК). Дія в часі полягає в тому, що провадження в цивільних справах ведеться відповідно до цивільних процесуальних законів, які діють під час розгляду справи, здійснення окремих процесуальних дій. Зворотної сили цивільний процесуальний закон, як правило, не має, але допускаються винятки. Перехідні положення Закону № 2540-ІП від 21 червня 2001 р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» розповсюдили на цивільні справи, що перебували в провадженні, які до 29 червня 2001 р. надійшли для касаційного розгляду, — апеляційний порядок їх розгляду, а на справи з протестами у порядку нагляду — касаційний порядок їх розгляду (п.п. 2,3); на рішення суду, що набрали чинності, — касаційний порядок їх оскарження. В просторі — провадження в судах України ведеться за цивільними процесуальними

законами України (статті 1, З ЦПК)

 

6.Цивільне судочинство – це  врегульований нормами ЦП права,  порядок провадження в цивільних справах, який визначається системою взаємопов‘язаних цивільно-процесуальних прав і обов‘язків і цивільно-процесуальних дій, якими вони реалізуються їх суб‘єктами – органами судового виконання і учасниками процесу.

 

7.Цивільне судочинство складається з окремих частин або стадій, які характеризуються сукупністю процесуальних правовідносин і дій, об'єднаних найближчою метою В теорії процесу судочинство поділяється на п'ять, сім, вісім стадій. Першою є порушення цивільної справи в суді за заявою заінтересованої особи (ст. 5 ЦПК), другою — підготовка справи до судового розгляду (статті 143-148 ЦПК), третьою — судовий розгляд — розгляд і вирішення справи в судовому засіданні (статті 159-197, 202-212 ЦПК), четвертою — апеляційне оскарження і перевірка рішень, ухвал суду першої інстанції (статті 290-318 ЦПК); п'ятою — касаційне оскарження і перевірка рішень, ухвал суду першої і апеляційної інстанції (статті 319-3471 ЦПК); шостою — перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами (статті 3472-3477 ЦПК); сьомою — звернення судового рішення до виконання (статті 348-355 ЦПК).

 

8.Принципи ЦП права – це  закріплені в його нормах ідеї  і погляду народу на завдання  і мету правосуддя в цивільних  справах, організаційну його побудову і процесуальну діяльність та процесуально-правове становище учасників процесу.

ЦП право України і врегульоване ним цивільне судочинство будується  на демократичних принципах. Погляди  на право, як соціальну цінність і  правосуддя, призначенням якого є захист прав громадянина

 

9.Принципи можуть класифікуватися  за дією в системі права: 1) загальні; 2) міжгалузеві; 3) галузеві 

За нормою нормативного закріплення : 1) конституційні; 2) регламентовані законодавством про судочинство.

За роллю врегулювання процесуально-правового становища суб‘єктів правовідносин: 1) принципи, що зумовлюють діяльність суду і органів судового виконання; 2) принципи, що визначають процесуально-правове становище суб‘єктів.

За предметом регулювання: 1) принципи організації правосуддя; 2) функціональні принципи.

 

10.Конституційні принципи ЦП  права:

 

-Здійснення правосуддя виключно  судами (чт.4 КУ);

-Незалежність і недоторканість  суддів та їх підкореність  лише закону

-Принцип законності

-Гласність судового розгляду

-Рівність учасників судового процесу перед законом і судом

-Змагальність судового розгляду

-Забезпечення касаційного оскарження  судового рішення

 

 

11.Цивільні процесуальні правовідносини  — це врегульовані нормами  цивільного процесуального права  відносини, що виникають між судами як між собою, так і з учасниками процесу — громадянами і організаціями в цивільному судочинстві.

 

12.Суб'єкти 

1) особи, які здійснюють правосуддя  в цивільних справах: а) суди, котрі розглядають і вирішують  справи по першій інстанції;  б) суди, які перевіряють законність і обґрунтованість рішень у апеляційному і касаційному порядках та у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами;

2) особи, які беруть участь  у справі: а) з метою захисту  своїх прав і охоронюваних  законом інтересів сторонами, третіми особами у справах позовного провадження, заявниками та заінтересованими особами у справах з адміністративно-правових відносин і окремого провадження; б) з метою захисту прав інших осіб, державних і громадських інтересів: органи прокуратури, процесуальні представники, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації і окремі громадяни (ст. 98 ЦПК).

3) особи, які не беруть участі  в справі: а) особи, котрі сприяють  судові в розгляді справи, —  свідки, експерти, перекладачі, особи, які мають письмові і речові докази.

 

13.Суд керує процесом розгляду  справи, спрямовує діяльність осіб, які беруть участь у справі, — роз'яснює їм права і обов'язки, попереджає про наслідки їх  вчинення і сприяє у здійсненні  ними прав, постановляє обов'язкові для виконання рішення, якими розв'язано цивільний спір і здійснено захист їх прав та інтересів. Отже, суд, як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин, виступає як орган судової влади держави, на якого покладено функцію вирішення цивільної справи по суті, а також розв'язання окремих правових питань, що виникають у судочинстві по її розгляду

 

14.Правове становище суду.

а) принцип самостійності;

б) принцип незалежності;

в) принцип недоторканності;

г) принцип доступу до суду.

 

15.заінтересованою особою є громадянин  чи юридична особа, яка має  юридичний інтерес у справі, прагне  захистити своє юридичне становище,  примусити іншу особу виконати  певну дію на свою користь  або утриматись від такої, захистити  право чи законний інтерес інших осіб у передбачених законом випадках. Заінтересовані особами, між якими виник спір про право, що переданий на розгляд суду, називаються сторонами.

Сторонами в цивільному процесі  є позивач і відповідач. Позивач  — особа, на захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої порушується цивільна справа в суді і розпочинається цивільний процес. Вона може заявити про це вимогу судові особисто або в її інтересах, у передбачених законом випадках, можуть звернутися із заявою до суду прокурор, органи державного управління, профспілки, інші особи. Відповідач — особа, котра на заяву позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорен-ня його права і охоронюваних законом інтересу.

 

16.Стаття 27. Права та обов'язки  осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь  у справі, мають право знайомитися  з матеріалами справи, робити  з них витяги, знімати копії  з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал,  брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

2. Особи, які беруть участь  у справі позовного провадження,  для підтвердження своїх вимог  або заперечень зобов'язані подати  усі наявні у них докази  до або під час попереднього  судового засідання, а якщо  попереднє судове засідання у справі не проводиться - до початку розгляду справи по суті.

3. Особи, які беруть участь  у справі, зобов'язані добросовісно  здійснювати свої процесуальні  права і виконувати процесуальні  обов'язки.

Информация о работе Шпаргалка по "Цивільно-процесуальне право"