Iсторія зародження менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2013 в 00:57, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є формування уявлень про історично сформовану та сучасну систему управління підприємницькою діяльність крізь призму менеджменту. Завданням курсової роботи є дослідження:
історичних передумов формування менеджменту;
філософських поглядів на формування науки про управління;
економічної інтерпретації поняття «менеджмент»;
принципів, законів та основних складових менеджменту;
сучасної проблематики менеджменту.

Оглавление

Вступ 3
Розділ 1. Генезис історичного започаткування менеджменту 4
1.1 Античні витоки зародження менеджменту 4
1.2 Філософські витоки менеджменту 6
1.3 Ранні теорії менеджменту 8
Розділ 2. Формування сучасної науки - менеджмент 13
2.1 Економічна суть менеджменту 13
2.2 Принципи та закономірності функціонування менеджменту 17
2.3 Менеджмент як сучасна наука 23
Розділ 3. Проблематика сучасного менеджменту 26
Висновки 30
Список використаних джерел 31

Файлы: 1 файл

курсова історія зародження менеджменту.doc

— 207.50 Кб (Скачать)

Сучасний менеджмент спирається на розвинену систему маркетингу, основа якого – задоволення потреб покупця. Основа діяльності фірми – планування. Поєднання стратегічного плану із середньостроковими і поточними планами забезпечує стабільність результатів роботи фірми.

Сучасний менеджмент – це новітні технології прийняття  рішень. Широке використання сучасних засобів комунікацій та багато чого іншого. Менеджмент – це мистецтво безконфліктного керівництва, яке перетворює хаотичне співтовариство людей на організовану, цілеспрямовану, продуктивну групу із загальними цілями і завданнями [Менеджмент як наука та мистецтво управління].

Стаднік О.В. вважає, що сучасний менеджмент  характеризують  наступні  положення [21]:

-  відмова  від   пріоритету  класичних  принципів   шкіл менеджменту,    згідно  з якими  успіх  підприємства  визначається  передусім  раціональною  організацією  виробництва  продукції,     зниженням  витрат,   розвитком  спеціалізації,    тобто  впливом  управління  на  внутрішні  чинники   виробництва.    Замість  цього  першорядною  стає  проблема  гнучкості  і  адаптованості  до  постійних  змін  зовнішньої  середи.   Значення  чинників  зовнішнього середовища  різко підвищується  в зв'язку  з ускладненням  всієї системи суспільних  відносин  (  в тому  числі політичних,   соціальних,  економічних), що складають середовище  менеджменту організації.

-  використання  в  управлінні  теорії  систем,    що полегшує  задачу  розгляду  організації  в  єдності  її  складових  частин,     які  нерозривно  пов'язані  із  зовнішнім  світом.    Головні  передумови  успіху  підприємства  знаходяться   у  зовнішньому середовищі,     причому  кордони  з  нею  є  відкритими,     тобто  підприємство  залежить  в  своїй  діяльності  від  енергії,     інформації   і  інших  ресурсів,     що поступає  ззовні.    Щоб  функціонувати,     система  повинна  пристосовуватися  до  змін  у зовнішньому середовищі .  

- застосування  до  управління  ситуаційного  підходу,   згідно  з яким  функціонування  підприємства  обумовлюється   реакціями  на  різні  за  своїй  природою  впливи  ззовні.    Центральний  момент  тут  - ситуація,    тобто  конкретний  набір  обставин,     які  впливають  істотний  чином  на  роботу  організації  в  даний  період  часу.    Звідси  випливає визнання  важливості  специфічних  прийомів  виділення  найбільш  значущих  чинників,   впливаючи  на  які,    можна ефективно досягати  мети. 

-  нова  управлінська  парадигма  приділяє  величезну   увагу  таким  чинникам,    як  лідерство   і  стиль   керівництва,    кваліфікацію  і  культуру  працюючих,    мотивація  поведінки,     взаємовідношення  в  колективі   і  реакція   людей  на  зміни.

До найважливіших проблем  менеджменту слід віднести:

-  скорочення, яке трапляється,  коли організація навмисно стає  меншою, скорочуючи кількість робітників  або цілі підрозділи чи закриваючи  підприємства;

- недостатність та  несвоєчасність забезпечення управлінців якісною інформацією для прийняття управлінського рішення;

-  недотримання максимального  рівня якості;

- недостатність нематеріальної  мотивації працівників на підприємствах.  Оскільки «кадри вирішують все», то в першу чергу потрібно приділити увагу стимулам працюючого персоналу до продуктивної роботи (нематеріальній мотивації), а саме просуванню по кар’єрі, подякам, підвищенню кваліфікації, безкоштовному харчуванню, наданню путівок (курорти, санаторії), наданню автомобіля, мобільного телефону та ін.

- заміна у керівництві  компанії засновників ефективними  менеджерами, підвищення кваліфікації  топ-менеджерів. Зумовлено це тим,  що рівень освіти і знань  керівників даної ланки сьогодні  в середньому є нижчим від  рівня знань їх підлеглих, які, в основному, мають професійну освіту;

- спонтанність добору  кадрів, нестача професіоналізму;  відсутність посадових інструкцій;

- недовірливе та упереджене  ставлення до консалтингу та  консатингових фірм. Власникам підприємств  потрібен об’єктивний аналіз ефективності їх роботи, «погляд із зовні». Це зумовлює об’єктивну потребу підприємств у зовнішньому аудиті та консалтингу.

- недосконалість організаційних  структур: відсутність чіткої структури  управління компанією, формалізованої  ієрархії, відсутність чітких посадових зобов’язань, формалізації  функціональних та інформаційних зв’язків на підприємстві;

- поєднання в одній  особі основного власника і  генерального директора. Велика  спокуса власника-директора контролювати  максимум процесів на підприємстві.

- страх власників «випустити  з рук» управління компанією,  як наслідок – криза зростання  підприємств..

- ускладнення делегування  через недостатню кількість досвідчених  менеджерів на ринку праці  та недовіру на найманих менеджерів  з боку власників підприємств [3, 13].

На підставі вищенаведеного, існують певні проблемні питання  адаптації прогресивного досвіду  світового менеджменту до українського бізнесу: [8, с. 23-24]:

1. Неприпустимо автоматичне  копіювання різних шкіл західного  менеджменту, особливо нових модних течій, ще не перевірених практикою.

2. Варто враховувати  основні тенденції розвитку світової  економіки та міжнародного менеджменту,  що мають природний процес  і будуть здійснювати безпосередній  вплив на ефективність бізнесу.

3. Центральним моментом адаптації є врахування культурних особливостей та ментальності українського суспільства в цілому, а також їхніх регіональних відмінностей.

4. Надзвичайно важливо  враховувати дуалізм ментальності  українського суспільства відносно  орієнтації на індивідуалізм (на цій рисі побудована модель американського менеджменту) чи колективізм (є основою моделі японського менеджменту).

5. Формування ефективної  організаційної культури українського  менеджменту неможливе без сприйняття  моралі, цінностей, правил і етичних  норм, які панують у цивілізованому світі та складають основу міжнародної бізнесової етики.

6. При формуванні моделі  українського менеджменту варто  виходити з визнання того, що  управління належить до сфер  науки, мистецтва та практики  одночасно.

7. Організаційна культура підприємства повинна враховувати ціннісні орієнтири та цілі діяльності всіх учасників бізнесу: підприємців (акціонерів), менеджерів, фахівців і робітників.

8. Елементи організаційної  культури в достатній мірі  повинні враховувати особливості  перехідного періоду розвитку українського суспільства, при якому неможливо в повній мірі забезпечувати соціальні гарантії персоналу, ефективно вирішувати соціальні проблеми колективу і т.п., але соціальна спрямованість менеджменту повинна бути.

9. Необхідно застосовувати інтеграційний підхід, який поєднує системний, ситуаційний, історичний та інші підходи.

Таким чином, вирішувати сучасні проблеми менеджменту необхідно  комплексно, і, перш за все на міждержавному  економічному та нормативно-правовому  рівнях.

 

 

Висновки

 

На основі вище викладеного, можемо зробити наступні висновки.

Історичною передумовою  виникнення сучасної науки – менеджменту  була необхідність економічного обґрунтування  рентабельності та прибутковості окремих  підприємств. Своїми першоджерелами менеджмент сягає глибокої давнини та господарських систем античності. Саме на теренах суднобудування та судноплавства було започатковано первісний вид менеджменту під виглядом капітана корабля як основного керівника та менеджера. Сферою дії даного представника була торгова діяльність в кінцевих пунктах кораблів – портах.

Подальший історичний розвиток античних держав обумовив виникнення філософської думки щодо природи  менеджменту. Видатними вченими-науковцями, і, водночас філософами такими як: Ф. Тейлор, М. Вебер, Демокріт, Сократ, Платон. Кожен із них вносив власну частку до загального розуміння сутності менеджменту.

Подальший розвиток менеджменту  було обґрунтовано економічними теоріями. До них належать: класична, поведінкова  та кількісна.

Еволюцію розвитку та формування цивілізованого менеджменту обґрунтовано в працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, котрі вважають, що менеджмент – це вміння якісно управляти.

Ефективне функціонування менеджменту неможливе без дотримання історично сформованих принципів менеджменту.

Завершальним етапом нашого дослідження виступає обґрунтування  сучасного менеджменту як важливої науки. Окрім того, через аналіз економічних  праць провідних науковців, розглянуто найбільш суттєві проблеми сучасного  менеджменту та шляхи адаптації щодо їх врегулювання.

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Большой англо-русский словарь / Под ред. И.Р. Гальперина и Э.М. Медниковой (160000 слов). Т. 1. А-М. – М.: Русский язык, 1987. – 1038 с.
 2. Григорук А.А. Основи економічної теорії / за заг. ред. А.А. Григорук, М.С. Палюх, Л.М. Литвин, Т.Д. Літвінова Посібник 2001 р. – 430 с.
 3. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с .
 4. Дикань Н. В. Менеджмент : навч. посіб. / H.В.Дикань, І.І.Борисенко. — К. : Знання, 2008. — 389 с.
 5. Дмитрієва Н.С., Ведерніков М.Д. Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств / Н.С. Дмитрієва, М.Д. Ведерніков [Електронний ресурс] Режим доступу: http://worldukraine.org/?p=1254
 6. Конспект лекцій «Сутність та роль менеджменту в діяльності організації» [Електронний ресурс] Режим доступу: http://vsau.vin.ua/b04213/literat/view/getfile/907832001289136793.pdf
 7. Комарницький І.Ф. Економічна теорія: Навчальний посібник / І.Ф. Комарницький Чернівці, 2006. – 334 с.
 8. Колесніков Г. Концептуальні основи формування організаційної культури українського менеджменту / Г. Колесніков // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 7/4. – С.23 – 26.
 9. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – 5-е изд. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560 с.
 10. Куріченко А.Ю. Генезис та сутність менеджменту в сфері освіти / А.Ю. Куріченко // Педагогічні науки. Наукові праці. Том 46. Вип. 33  [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2006_33/33-4.pdf
 11. Менеджмент як наука та мистецтво управління [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=50620
 12. Мотрошилов Н.В. Рождение и развитие философских идей / Н.В. Мотрошилов – М. 1991, 340 с.
 13. Нарольська В. Проблеми розвитку сучасного менеджменту і маркетингу / В. Нарольська [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_16_kampodilsk/section_5_2011_11_15_16/problemi_rozvitku_suchasnogo_menedzhmentu_i_marketingu/7-1-0-154
 14. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник / Л.І. Нечалюк, Н.О. Телеш – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
 15. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : [Підруч. для студентів екон. вузів і фак., що вивчають дисципліну «Основи екон. теорії»] / [Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.] ; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. — К. : Вища шк., 1994. — 558 с.
 16. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Навчальний посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський К.: «Кондор», 2006. – 664 с.
 17. Палеха Ю.І. Школи та теорії менеджменту / Ю.І. Палеха [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dilo.kiev.ua/publisher_statti_sttm.html
 18. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.
 19. Словарь современного русского языка и литературы. – Т. 16. – М.; Л: Изд-во «Наука», 1964. – 1610 с.
 20. Стадник В.В. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. — К. : Академвидав, 2010. — 471 с.
 21. Стаднік О.В. Сучасні проблеми менеджменту / О.В. Стаднік [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_ANRR_2009/Economics/40181.doc.htm 
 22. Теорія менеджменту. Розвиток науки управління [Електронний ресурс] Режим доступу: http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t2/2.html
 23. Ураков Д.В. Феномен менеджменту як предмет соціально-філософської рефлексії / Д.В. Ураков [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_54/Gileya54/F46_doc.pdf
 24. Що таке менеджмент [М.Х. Мескон, М.А. Альберт, Ф. Хедоурі] [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.lim.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3A2012-08-15-20-13-00&catid=9%3A2009-03-11-21-57-49&Itemid=9
 25. Юргутіс І.А., Кравчук I.I. Основи менеджменту: Навч. посібник. / І.А. Юргутіс, І.І. Кравчук — К.: Освіта, 1998. — 256 с.
 26. Шегда, А. В. Менеджмент: Навч. посіб. / А.В. Шегда — К.: Знання, 2002. — 583 с.
 27. The Concise Oxford Dictionary of Current English [Edited by Della Thompson]. – Oxford: Clarendon Press, 1995/ - 1673 p.

Информация о работе Iсторія зародження менеджменту