Iсторія зародження менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2013 в 00:57, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є формування уявлень про історично сформовану та сучасну систему управління підприємницькою діяльність крізь призму менеджменту. Завданням курсової роботи є дослідження:
історичних передумов формування менеджменту;
філософських поглядів на формування науки про управління;
економічної інтерпретації поняття «менеджмент»;
принципів, законів та основних складових менеджменту;
сучасної проблематики менеджменту.

Оглавление

Вступ 3
Розділ 1. Генезис історичного започаткування менеджменту 4
1.1 Античні витоки зародження менеджменту 4
1.2 Філософські витоки менеджменту 6
1.3 Ранні теорії менеджменту 8
Розділ 2. Формування сучасної науки - менеджмент 13
2.1 Економічна суть менеджменту 13
2.2 Принципи та закономірності функціонування менеджменту 17
2.3 Менеджмент як сучасна наука 23
Розділ 3. Проблематика сучасного менеджменту 26
Висновки 30
Список використаних джерел 31

Файлы: 1 файл

курсова історія зародження менеджменту.doc

— 207.50 Кб (Скачать)

Творцем школи людських стосунків став американський соціолог і психолог Ельтон Мейо (1880—1949 рр.). Багаторічними дослідженнями, проведеними під його керівництвом у м. Хоторні (це поблизу Чикаго), було встановлено, що продуктивність праці робітників підвищується не стільки завдяки підвищенню заробітної плати, скільки через зміну в кращий бік взаємин між виконавцями і менеджерами, ріст задоволеності своєю працею і стосунками в колективі. Основна заслуга Мейо полягає в тому, що він довів залежність результатів праці від правильно підібраних прийомів управління міжособистісними стосунками. Виникнення школи людських стосунків безпосередньо пов’язано також з іменем німецького психолога Гюго Мюнстерберга (1863—1916 рр.). У своїй праці «Психологія і промислова ефективність» він сформулював основні принципи, згідно з якими необхідно відбирати працівників на керівні посади, а також довів важливість гуманізації процесу управління, оскільки менеджер повинен керувати передусім людьми, а не машинами.

Серед учених, котрі досліджували цей неокласичний напрям, слід відзначити роботи Мері Паркер Фоллетт (1868–1933 рр.), яка проаналізувала стилі управління і розробила теорію лідерства, а також наукові розробки Ф. Герцберга, Д. Мак-Грегора, Р. Блейка, К. Арджіріса. Так, в опублікованій в 1960р. книзі «Гуманістична сторона підприємства» Д. Мак-Грегор писав, що «успіх менеджменту в значній мірі залежить від здібності передбачати і контролювати людську поведінку». З точки зору Мак-Грегора,протягом історії можна виділити два головних повороти стосовно поведінки людей в організації. Перший,розтягнувся на цілі століття і полягав в переході від застосування фізичного примусу до опору на формальну владу. Другий – в переході від формальної влади до лідерства [17].

Ситуаційна теорія визнає, що хоча загальний процес управління і є однаковим, специфічні прийоми, які використовує керівник повинні змінюватися залежно від ситуації.

Сутність ситуаційного підходу можна краще усвідомити у процесі співставлення принципового та ситуаційного мислення [22].

Ситуаційний підхід концентрується на ситуаційних відмінностях між  організаціями й усередині власне організацій; намагається визначити, які змінні ситуації мають значення та як вони впливають на ефективність організації. Методологію ситуаційного підходу можна розглядати як процес, що складається з чотирьох елементів [4]:

1) керівник повинен  ознайомитися із засобами професіонального управління, індивідуальною та груповою поведінками, системним аналізом, методами планування та контролю й кількісними методами прийняття рішень;

2) кожна з управлінських  концепцій має сильні та слабкі  аспекти, або порівняльні характеристики, в разі їх застосування до конкретної ситуації. Керівник повинен вміти передбачати ймовірні наслідки (як позитивні, так і негативні) від застосування певної методики або концепції;

3) керівник має вміти  правильно інтерпретувати ситуацію. Слід правильно визначити, які фактори найважливіші та який імовірний ефект можливий у результаті зміни однієї або декількох змінних;

4) керівник повинен  уміти пов'язати конкретні прийоми,  що можуть спровокувати найменший  негативний ефект і мають найменше  недоліків, з конкретними ситуаціями, таким чином забезпечуючи досягнення цілей організації найефективнішим способом в умовах наявних обставин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Формування сучасної науки - менеджмент

2.1 Економічна  суть менеджменту

 

Історія управлінської  думки має свої корені, які йдуть  в глибину віків і тисячоліть. Висловлювання щодо проблем управління вчені знаходять і на єгипетських  папірусах, і на глиняних табличках з міжгір'я Тигру та Євфрату. Проте, поєднувати їх з менеджментом прямо неможливо, тому що це були восновному рекомендації щодо державного управління.

Протягом усієї історії  люди захоплювалися такими постатями, як Олександр Македонський і Наполеон, Генрі Форд, Стів Джобс чи Біл Гейтц, більше, ніж видатними вченими, мислителями та поетами. Успіхи цих діячів спричинювалися не лише тим, що вони знали, чого і як хотіли б досягти. Найдивовижнішим завжди здавалося те, що вони вміли підпорядковувати собі інших і змушувати їх свідомо, наполегливо, майже добровільно діяти для досягнення поставленої мети. Вміння керувати чи то виробництвом, чи армією, чи державою завжди вважалося і називалося мистецтвом або талантом. Від нього залежала доля держав, війн, народів і окремих людей.

Але у ХХ ст. підприємств, організацій, військових підрозділів  і самостійних держав стало настільки  багато, а їх взаємодії стали такі тісні та різноманітні, що чекати та шукати управлінський талант на кожну  керівну посаду стало ніколи і нікому [24].

Економічний  термін «menegement» було введено в українську мову з англійської, та в перекладі даний термін означає «управління» [1, 10].

У словнику знаходимо  наступні визначення до категорії управління:

- дія організаційна  чи керівника;

- система органів влади;

- сукупність приладів, за допомогою яких управляють [Словарь современного русского языка и литературы].

“Управління”  – найбільш загальне поняття. Воно поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів, наприклад:

- технічні системи;

- господарські  системи;

- суспільні  системи;

- державні системи  тощо [6].

Етимологічно  менеджмент походить від латинського  слова “manus” – рука. Початково це слово означало вміння дбайливо вести домашнє господарство, майстерно володіти засобами праці, вправно працювати. З появою багатьох видів роботи, з поглибленням спеціалізації виникла потреба в діяльності, яка пов’язувала в єдине ціле роботу багатьох окремих виконавців. Відповідно до цього трансформувався і зміст поняття “менеджмент”. Це слово увібрало у себе всі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва ведення справ і стилю роботи [6].

Неочікувану інтерпретацію  терміна “менеджмент” пропонує німецький  історик І. Шайд. Він виводить його етимологію із італійського слова maneggiare – вміння управляти кіньми. Воно міститься в тому, щоб кінь “виконував певні дії, які він, перебуваючи на свободі, здійснює в деяких умовах абсолютно свободно”. А.М. Журавський, спираючись на дане значен-ня, виводить своє трактування: “сукупність мистецтва та науки, задача яких стимулювати людей і спрямовувати їх, щоб вони діяли у рамках дорученої їм справи так само, як вони б діяли за своєю власною ініціативою за умов, що вони розумітимуть всі взаємозв’язки, причини і наслідки кожної конкретної ситуації ” [9].

Сучасний Оксфордський словник англійської мови тлумачить поняття "менеджмент" не однозначно, а сааме [27]:

1) менеджмент - це спосіб, манера спілкування з людьми;

2) менеджмент - це вміння  та адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату організації;

3) менеджмент - це влада  та мистецтво керування;

4) менеджмент - це органи  управління, адміністративні одиниці, підрозділи.

Менеджмент це:

- вміння досягти поставлених  цілей, використовуючи працю,  інтелект, мотиви поведінки інших  людей

- діяльність, яка відповідно  до цілей та завдань бізнесу  розробляє плани, визначає не  лише, що і коли робити, але й як і хто буде виконувати те, що намітили, формує робочі процедури по всіх стадіях управління та здійснює контроль. [24]

У найширшому розумінні  поняття «управління» - це цілеспрямований  вплив суб'єкта на об'єкт управління за допомогою певної системи методів і технічних засобів з використанням особливої технології для досягнення поставленої мети.

 Якщо вважати,  що об'єкт - це предмет, на  який спрямована діяльність людини, то предмет - це те, що виступає  матеріальним джерелом діяльності. Діяльність - це робота, тобто систематичне застосування людських сил в якійсь галузі. Працювати означає приводити в дію, управляти. Управляти - тобто спрямовувати чиїсь вчинки. Вчинок - дія, здійснена кимось. Дія - вияв певної енергії. Відтак управління - це діяльність, спрямована на зміну об'єкта з урахуванням його здібностей, сил і енергії для того, щоб він міг функціонувати в оточуючому середовищі, спрямовувати вчинки і роботу даного об'єкта для реалізації поставлених цілей.

 Управління  в широкому розумінні - це загальна система відносин і явищ управління в природі та суспільстві, у вузькому - це технологічна організація об'єкта управління. Тоді як менеджмент у широкому розумінні - загальні принципи соціального управління; влада і мистецтво управління людьми; у вузькому - управління ви­робництвом, діяльністю по організації досягнення поставленої мети. Всі складові управління на підприємстві є взаємопов'язаними і взаємообумовленими, але все ж відносно самостійними. Для здійснення успішної управлінської діяльності суб'єктові необхідне володіння технічними, фаховими, організаційно-управлінськими, а також педагогічними знаннями, в тому числі й психолого-соціологічними [14].

Менеджмент  підприємств відрізняється від інших видів управління (уряд, політичні партії, церква, громадські організації) тим, що він організаційними діями ринкової спрямованості забезпечує реалізацію мети підприємницької діяльності товаровиробників.

Менеджмент - це досить складна система впливу, всебічне дослідження якої потребує різноманітних підходів. Зокрема, теорія і практика менеджменту передбачає визначення суб'єктів і об'єктів управління [15].

Процес менеджменту  охоплює не тільки бізнес-структури, але й здійснює трансформацію  в зовнішньому середовищі: ініціює  перетворення системи суспільного  виробництва та споживання, а також використовує виробничі процеси щодо розподілення матеріальних та духовних благ, а також коштів організації для зміни сформованої стратифікації суспільства та системи соціальних відносин загалом [23].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Принципи та закономірності функціонування менеджменту

 

Ефективність  системи функціонування менеджменту  залежить від дотримання загальноприйнятих  принципів.

Основоположником  принципів менеджменту виступає А. Файоль

Таблиця 2.1

Трудові принципи системи менеджменту за А. Файолем [21]

 

№ з/п

Назва принципу

Трактування

1

2

3

1

Поділ праці

Спеціалізація робіт, що необхідна для ефективного  використання робочої сили (за рахунок  скорочення числа цілей, на які спрямовуються  зусилля працівника)

2

Повноваження  та відповідальність

Кожному працівникові мають бути делеговані повноваження, достатні для того, щоб нести відповідальність за виконання роботи

3

Дисципліна

Працівники  мусять дотримуватися умов угоди, укладеної  між ними та керівництвом, менеджери  повинні застосовувати справедливі санкції до порушників порядку

4

Єдиновладдя

Працівник отримує  розпорядження тільки одного безпосереднього  керівника і звітує лише перед  ним

5

Єдність дій

Усі дії, що мають  однакову мету, повинні бути згруповані і виконуватися за єдиним планом

6

Підпорядкованість інтересів

Інтереси організації  мають перевагу над інтересами індивідуума

7

Винагорода  персоналу

Отримання працівниками справедливої винагороди за свою працю

8

Централізація

Природний порядок  в організації, що має керуючий центр

9

Скалярний ланцюг

Безперервний  ланцюг команд, яким передаються всі  розпорядження і здійснюються комунікації  між усіма рівнями ієрархії


Продовження таблиці 2.1

1

2

3

10

Порядок

Робоче місце  для кожного працівника і кожен  працівник на своєму робочому місці

11

Справедливість

Встановлених  правил повинні дотримуватися на всіх рівнях калярного ланцюга

12

Стабільність  персоналу

Установка на довгострокову  роботу в організації, оскільки висока плинність знижує ефективність

13

Ініціатива

Заохочення  працівників до незалежних суджень у межах делегованих їм повноважень

14

Корпоративний дух

Гармонія інтересів  персоналу та організації забезпечує єдність зусиль

Информация о работе Iсторія зародження менеджменту