Analiza economico-finaciara a efes vitanta moldova brewery

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Июня 2013 в 20:39, курсовая работа

Краткое описание

Patrimoniul- reprezintă bunurile deținute de întreprinderea sau averea ei.Este formată din:active pe termin lung și active curente.
Pentru studierea structurii patrimoniului întreprinderii se foloseşte metoda de examinare a informaţiei din Rapoarte financiare ca analiza pe verticală. Această metodă cuprinde calcularea ponderii (cotei) fiecărui element component în totalul activelor. În acest caz, în calitate de criteriu de grupare a activelor serveşte de obicei natura, adică conţinutul economic al componentelor patrimoniului reflectate pe posturile din activ al Bilanţului contabil.

Файлы: 1 файл

analiza Ouatu alexei.docx

— 322.02 Кб (Скачать)

2.1. Analiza situaţiei patrimoniale

2.1.1.Analiza structurală  a patrimoniului

Patrimoniul- reprezintă bunurile deținute  de întreprinderea sau averea ei.Este formată din:active pe termin lung și active curente.                                    

 Pentru studierea structurii patrimoniului întreprinderii se foloseşte metoda de examinare a informaţiei din Rapoarte financiare ca analiza pe verticală. Această metodă cuprinde calcularea ponderii (cotei) fiecărui element component în totalul activelor. În acest caz, în calitate de criteriu de grupare a activelor serveşte de obicei natura, adică conţinutul economic al componentelor patrimoniului reflectate pe posturile din activ al Bilanţului contabil.

Tabelul 2.1

Analiza structurii patrimoniului întreprinderii

Grupa activelor

La sfîrşitul anului

La începutul anului

Devierea cotei %

Suma, lei

Cota,%

Suma, lei

Cota,%

Active nemateriale

14,247,816

1,63

13,694,872

1,69

-0,06

Active nemateriale  în curs de execuţie

14,474,250

1,66

14,176,623

1,75

-0,09

Terenuri

1,463,955

0,168

1,463,955

0,181

-0,013

Mijloace fixe

544,001,523

62,44

523,032,468

64,82

-2,38

Investiţii pe  termen lung

2,250

0,0000258

2,250

0,0000258

0

Stocuri de  mărfuri şi materiale

163,204,100

18,73

154,123,067

19,1

-0,37

Creanţe  pe termin scurt

88,911,874

10,20

57,589,698

7,13

+3,07

Mijloace băneşti

44,796,718

5,14

41,156,159

5,1

+0,04

Alte active  curente

4,681,381

0,53

1,656,099

0,205

+0,305

Total active

871,102,486

100

806,895,191

100

x


          

 

        

           Concluzii:In urma cercetari efectuate asupra patrimoniul Efes Vitanta Moldova Brawery din tabelul 2.1 prevaleaza  mijloacele fixe cit la inceputul perioadei studiate cit si la sfirsitul acesteia cu 62,44% si o scadere de 2.38%. Petoata perioada studiata se observa o reducere la toata grupa de active . Au crescut createle pe termen scurt a interprinderii cu 3.07% fata de inceputul perioadei si atingea o valoare de 88,911,874 lei. Restul activelor au avut scaderi si ridicari neesentiale in cadrul Efes Vitanta Moldova Brawery.

Pentru studierea structurii patrimoniului întreprinderii poate fi folosită cu succes şi altă metodă de analiză  a informaţiei din Rapoarte financiare, cum este metoda ratelor. În acest caz se calculează şi se interpretează o varietate mare de coeficienţi, cu ajutorul cărora se analizează structura patrimoniului după diferite criterii .

rata imobilizărilor, rata activelor curente, corelaţia între activele curente şi imobilizări.

 

Rata activelor curente se află în dependenţa opusă cu rata imobilizărilor:

 

În loc de rata imobilizărilor sau rata activelor curente, poate fi calculată rata corelaţiei între activele curente şi imobilizări:

 

Nu întotdeauna suma întreagă a activelor controlate de întreprindere pot fi utilizate nemijlocit în procesul activităţii operaţionale. Din acest punct de vedere, în primul rând, se calculează şi se apreciază rata patrimoniului cu destinaţie de producţie:

 

Pentru caracterizarea mai detaliată a potenţialului productiv al întreprinderii se studiază rată compoziţiei tehnice a activelor (capitalului):

La aplicarea următorului criteriu de clasificare a activelor, acestea se grupează în funcţie de gradul lichidităţii, adică după capacitatea elementelor patrimoniale de a se transforma în mijloace băneşti. Din acest punct de vedere, poate fi calculată şi interpretată rata activelor perfect lichide, care se determină în baza relaţiei:

 

 

Tabelul 2.2

Analiza coeficienţilor structurii activelor

Indicatori

La începutul anului

La sfîrşitul anului

Abaterea absolută

Active pe termin lung

504,618,087

497,896,457

-6,721,630

Active curente

302,277,104

373,206,029

+70,928,925

Mijloacele fixe

523,032,468

544,001,523

+20,969,055

Stocuri de mărfuri şi materiale

154,123,067

163,204,100

+9,081,033

Mijloace băneşti

41,156,159

44,796,718

+3,640,559

Total active

806,895,191

871,102,486

+64,207,295

Rata imobilizării

0,62

0,57

-0,05

Rata  activelor curente

0,38

0,43

+0,05

Rata corelaţiei între activele curente şi imobilizate

0,59

0,74

0,15

Rata patrimoniului cu destinaţie de producţie

0,83

0,81

-0,02

Rată compoziţiei tehnice a activelor (capitalului)

0,64

0,62

-0,02

Rata activelor perfect lichide

0,05

0,051

+0,001


 

Concluzii:Calculul coeficienţilor structurii patrimoniului Efes Vitanta Moldova Brawery permite constatarea următoarelor concluzii.

Patrimoniul interprinderii se carecterizeaza printr-o scadere a ratei de imobilizarea activelor la sfirsitul anului 57% si o scadere de 5% fata de inceputul perioadei de cercetare.

Rata aptrimoniului cu destinatie de productie este in scadere cu 2% fata de perioada anterioara , aceeasi cota o are si rata compozitiei tehnice a activelor si o crestere neinsemnata o are rata activelor perfect lichide .

 

2.1.2.Analiza factorială a patrimoniului net

Patrimoniul întreprinderii poate fi analizat nu numai la valoarea de bilanţ, dar şi la valoarea netă a acestuia. In ultimul caz se foloseşte noţiunea patrimoniului net (activelor nete). În practica economică internaţională se aplică  două variante de definire şi, respectiv, de calculare a patrimoniului net.

Patrimoniul net = Total active - Datorii pe termen lung - Datorii pe termen scurt

Tabelul 2.3

Calculul şi analiza factorială a patrimoniului net (în lei)

Indicatori

La începutul anului

La sfîrşitul anului

Abaterea,±

Total active

806,895,191

871,102,486

 

+64,207,295

Datorii pe termen lung

207,986,915

188,147,595

-19,839,320

Datorii pe termen scurt

59,706,735

88,254,422

+28,547,687

Patrimoniul net

539,201,541

594,700,469

+55,498,928


 

Concluzii:Din calculele efectuate în tabelul2.3 rezultă că la sfârşitul perioadei de gestiune Efes Vitanta Moldova Brawery dispune de patrimoniul net în suma totală de 594,700,469 lei. Totodată, în dinamică se observă tendinţa pozitivă de creștere a activelor nete, care au crescut în cursul anului cu 55,498,928 lei.

Datoriile pe termen lung au scazut fata de anul precedent cu 19,839,320 lei .

Tabelul 2.4

Analiza structurii patrimoniului net în anul de gestiune

Active

Datorii

Active nete

Componente

Suma, mii lei

Componente

Suma, mii lei

La începutul

La sfîrşitul

La începutul

La sfîrşitul

La începutul

La sfîrşitul

Suma,mii lei

Cota în %

Suma,mii lei

Cota în %

1

2

3

4

5

6

7=2-5

8

9=3-6

10

Active pe termin lung

499,182,192

497,896,457

DTL

207,986,915

188,147,595

291,195,277

54,55

309748862

59,13

Active curente

302,277,104

373,206,029

DTS

59,706,735

88,254,422

242570369

45,44

214022682

40,86

Total active

806,895,191

871,102,486

Total  D

267,693,650

276,402,017

533765646

100

523771544

100


Concluzii: Informaţiile prezentate în tabelul 2.4 atestă faptul că conducerea Efes Vitanta Moldova Brawery au scazut din datorii pe termen lung si au marit activele curente  datorita aceasta sau marit activele. La sfirsitul perioadei de gestiune au skazut datoriile pe termen lung si au crescut cele pe termen scurt ce au facut schimbari in activele nete si au o amjorare la cota activelor pe termen lung si o scadere la cota a activelor curente.

 

2.2.Analiza rotaţiei activelor

Reţinerea mijloacelor la orice fază de circulaţie a activelor duce la încetinirea rotaţiei acestora, la atragerea suplimentară a mijloacelor în circuit, şi, ca rezultat, la agravarea considerabilă a situaţiei financiare a întreprinderii.

2.2.1.Analiza ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor

Metodele de analiză a ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor

Ratele de rotaţie a activelor măsoară viteza de transformare a activelor întreprinderii în lichidităţi. Viteza de rotaţie a activelor în diferite ramuri şi întreprinderi este diversă: în unele sectoare ale economiei, activele se rotesc mai repede, în altele - mai încet.

Ratele de rotaţie a activelor pot fi grupate în:

 • rate generalizatoare de rotaţie a activelor;
 • rate de rotaţie a părţilor componente ale activelor totale ;
 • indicatori particulari ai rotaţiei activelor curente.

În teoria şi practica economică sunt utilizate trei modalităţi de apreciere a ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor prin determinarea: numărului de rotaţii; ratei înzestrării veniturilor din vânzări cu active; duratei de rotaţie.

Numărul de rotaţii ale activelor (recuperabilitatea activelor) se determină astfel:

Mărimea inversă a numărului de rotaţii se numeşte rata înzestrării veniturilor din vânzări cu active:

Această rată caracterizează de câte active are nevoie întreprinderea pentru generarea veniturilor din vînzări în valoare de un leu.

Durata (viteza) de rotaţie a activelor poate fi determinată ca:

Durata de rotaţie arată în câte zile are loc o rotaţie a activelor, adică perioada de timp (numărul de zile) în care veniturile din vânzări reînnoiesc activele întreprinderii.

 

Tabelul 2.5

Analiza ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor

Indicatori

Anul precedent

Anul de gestiune

Abaterea absolută

Venituri din vînzări lei

630,436,889

328,291,249

-302145640

Valoarea medie a activelor lei

810,770,729

838,998,835.5

+28,228,106.5

Numărul de rotaţie ale activelor

0,77

0,39

-0,37

Rata înzestrării veniturilor din vînzări cu active, mii lei

1,28

2,55

+1,27

Durata de rotaţie a activelor, zile

469,40

932,81

+463.41


 

Concluzii:Datele tabelului 2.5 arată că la Efes Vitanta Moldova Brawery în anul de gestiune, s-a redus numărul de rotaţii ale activelor cu 0,37 ori faţă de cel precedent, corespunzător s-a majorat rata înzestrării veniturilor din vânzări cu active de la 1,28 lei la 2,55 lei, pentru perioada analizata sa incetinit rotatia activelor cu 463 zile.

2.2.2. Analiza ratelor de rotaţie a părţilor componente ale activelor totale

O altă grupă de indicatori ai vitezei de transformare a activelor o reprezintă ratele de rotaţie a părţilor componente ale activelor totale. La determinarea acestor rate, suma activelor totale se substituie cu valoarea părţilor componente ale acestora: mijloacelor fixe, activelor curente (stocurilor de mărfuri şi materiale, creanţelor pe termen scurt etc). De exemplu, pentru aprecierea rotaţiei mijloacelor fixe se determină:

Pentru aprecierea utilizării eficiente a activelor curente este calculat următorul indicator:

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2.6

Analiza generală  a ratelor de rotaţie a părţilor componente ale activelor totale

Indicatori

Anul precedent

Anul de gestiune

Abaterea absolută

Venituri din vînzări, lei

630,436,889

328,291,249

-302145640

Valoarea medie a mijloacelor fixe lei

708,286,063.5

533,516,995.5

-174769068

Valoarea medie a activelor curente

274,176,112

337,741,566.5

+63565454.5

Numărul de rotaţie ale mijloacelor fixe

0,89

0,61

-0,28

Numărul de rotaţie ale activelor curente

2,29

0,97

-1,31

Durata de rotaţie a activelor curente, zile

158,73

375,5

-216,7


 

Concluzii: Din calculele efectuate în tabelul 2.6 rezultă că Efes Vitanta Moldova Brawery nu au gestionat corect activele sale prin scaderea durate de rotatie cu 215 zile si numarului de roatii a mijloacelor fixe cu 0.28 care a conditionat o scadere a numarului de rotatie a activelor curente cu 1.31 ori.                                                                                                                                                                         

 

O altă modalitati de calculare şi apreciere a ratelor de rotaţie a părţilor componente ale activelor curente. De exemplu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2.7

Aprecierea duratei de aflare a activelor curente în diferite faze de rotaţie a acestora

Indicatori

Anul precedent

Anul de gestiune

Abaterea absolută

Valoarea medie a activelor curente, mii lei

274,176,112

337,741,566.5

+63565454.5

Inclusiv a:

 • Stocurilor de materiale

154,123,067

 

163,204,100

+9081033

 • Producţiei în curs de execuţie

9,000,536

10,144,723

+1,144,187

 • Produselor

12,578,582

14,681,925

+2103343

 • Mărfurilor

4,968,159

8,565,273

+3,597,114

 • Creanţelor pe termen scurt

57,589,698

88,911,874

+31,322,176

 • Materialelor

126,782,610

129,408,519

+2,625,909

Durata de  rotaţie a activelor curente,zile

158,73

375,5

+216,7

Inclusiv a:

 • Stocurilor de materiale

           88.009

178,9

+90,891

 • Producţiei în curs de execuţie

5,1

11,12

+6.02

 • Produselor

7,18

16,10

+8,92

 • Mărfurilor

2,83

9,39

+6,56

 • Creanţelor pe termen scurt

32,88

97,49

+64,61

 • Materialelor

72,39

141,9

+69,51

Информация о работе Analiza economico-finaciara a efes vitanta moldova brewery