Санація господарюючих суб’єктів в сучасних умовах

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 12:13, курсовая работа

Краткое описание

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.

Оглавление

ВСТУП………………………………………………………………….…..4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………….…...6

1.1 Суть та види санації……………………………………………….…...6

1.2 Розробка плану санації………………………………………………...11

1.3 Фінансові джерела санації підприємства…………………….………15

1.4 Умови проведення фінансової санації підприємства………………..19

1.5 Дослідження санації підприємства……………………………………21

РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ………………………………………………………….24.

2.1 Загальні відомості про боржника……………………………………...24

2.2 Правовий статус та структура власності божника…………………....29

2.3 Аналіз фінансово-господарського стану боржника…………………..35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………43

Файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ.doc

— 425.50 Кб (Скачать)


44

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Економіка підприємства»

 

 

на тему

 

«Санація господарюючих суб’єктів в сучасних умовах»

 

 

 

 

 

Захист________________20____р.                      Роботу виконала студентка групи

 

_____________________________                       К-35-9________________________

           (оцінка/кількість балів)

                                         

Науковий керівник:                                               ______________________________

                                                                        (ПІБ)

                                                                                 

_____________________________                       ______________________________

                                                                         (Підпис)

                     

Голова комісії:

 

_____________________________                        Роботу перевірив

 

                                                                                   к. ек. наук, доцент Богма О.С____

                                                                                                        (ПІБ)

 

                                                                                   ______________________________

                                                              (Підпис)

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2010

 

 

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 44 с., 31 джерело, 4 таблиці.

Об’єкт дослідження —дослідження санації на прикладі підприємства.

Мета роботи — визначити роль і значення санації підпримства для виходу його з фінансової кризи.

Метод дослідження: структурний та порівняльний аналіз.

В роботі аналізувався проблеми виходу підприємств з фінансової кризи, сучасний стан фінансового оздоровлення підприємств, існуючи методики санаційних заходів; розглядалася економічна сутність умови проведення та санаційних заходів.

РИНКОВА ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ФІНАНСОВА КРИЗА, САНАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, БАНКРУТСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………….…..4

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………….…...6

1.1 Суть та види санації……………………………………………….…...6

1.2 Розробка плану санації………………………………………………...11

1.3 Фінансові джерела санації підприємства…………………….………15

1.4 Умови проведення фінансової санації підприємства………………..19

1.5 Дослідження санації підприємства……………………………………21

РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ  ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ………………………………………………………….24.

2.1 Загальні відомості про боржника……………………………………...24

2.2 Правовий статус та структура власності божника…………………....29

2.3 Аналіз фінансово-господарського стану боржника…………………..35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути.

У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах

Предмет дослідження - ефективність проведення санації на підприємстві.

Інформаційною базою для роботи є наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативні акти Верховної  Ради  України, внутрішні документи ВАТ „АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ”, також сайти з мережі Internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

1.1 .Суть та види санації

 

 

Термін „санація” походить від латинського „sanare” — оздоровлення, видужання. Економічний словник тлумачить це поняття як систему заходів, здійснюваних для запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, визначаючи, що санація можу відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості у довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства .

Наведене в словнику тлумачення цілей санації та механізму її проведення, перелік санаційних заходів не є достатньо чіткими. Адже попередження банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з фінансової кризи. Наведений перелік заходів є неповним і не розкриває принципових методологічних підходів до вибору тих чи інших форм санації.

Деякі з вітчизняних авторів із санацією ототожнюють лише заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства, які реалізуються з допомогою сторонніх юридичних та фізичних осіб і спрямованих на попередження оголошення підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації. Із цим не можна погодитися, оскільки мобілізація внутрішніх фінансових резервів є невід’ємною складовою процесу оздоровлення будь-якого підприємства.

М.І. Тітов у монографії, присвяченої матеріально-правовим та процесуальним аспектам банкрутства, пропонує дати таке законодавче визначення санації: санація — це оздоровлення неспроможного боржника, надання йому фінансової допомоги з боку власника майна, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у тому числі зарубіжних), спрямованих на підтримку діяльності боржника і запобігання його банкрутству.

Це визначення також тяжіє до розуміння санації як інституту зовнішньої фінансової підтримки боржника.

Згідно із законом „Про банкрутство” від 1992 р., під санацією розуміється задоволення вимог кредиторів і виконання зобов’язань перед бюджетом та іншими державними цільовими фондами, у тому числі кредитором, що добровільно бере на себе задоволення зазначених вимог та виконання відповідних зобов’язань. Отже, згідно з таким підходом санація за своєю правовою основою є лише інститутом переведення боргу. Проте з цим аж ніяк не можна погодитися.

Новий закон „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, прийнятий у 1999 р., розрізняє поняття „санація” та „досудова санація”. У цьому разі санація розглядається як система заходів, передбачених процедурою провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника і спрямованих на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу і (або) зміною організаційної та виробничої структури боржника. Досудова санація — система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснюваних власником боржника, інвестор, з метою запобігати його ліквідації, вдавшись до реорганізаційних. Організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. Недоліки наведених визначень санації також цілком очевидні.

Із наведеного широкого спектра думок щодо сутності поняття санації можна синтезувати єдине визначення, яке має ввібрати в себе раціональне зерно кожного наведених варіантів. На нашу думку, таким можна вважати визначення, дане відомими зарубіжними економістами (Н. Здравомислов, Б Бекенферде, М. Гелінг), провідними фахівцями у питаннях виведення підприємств із фінансової кризи: санація — це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Тобто санація — це сукупність усіх можливих заходів. Які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

Подане визначення втілює комплексний підхід до розглядуваного поняття, є універсальним і всебічно висвітлює економічну сутність санації підприємств. Пропоноване визначення унаочнює рис. 1.2. Для повного розкриття змісту санації слід конкретизувати види заходів, які проводяться в межах фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання.

Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово-економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації можуть бути кошти. Залучені на умовах позики або на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі.

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів. Необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

Санаційні заходи організаційно-правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно-правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо. У цьому контексті розрізняють два види санації.

1.        Санація зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства-боржника.

2.        Санація зі зміною організаційно-правової форми та юридичного статусу санованого підприємства (реорганізація).

 

Рис. 1.2. Економічний зміст поняття „санація”

 

Виробничо-технічні санаційні заходи пов’язані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва.

Оскільки санація підприємства пов’язана, як правило, зі скороченням зайвого персоналу, велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств-гігантів або підприємств-міст. В такому разі звільнення працівників може призвести до соціальної нестабільності в регіоні. Саме тому слід вести помірковану політику звільнення у взаємозв’язку із реалізацією соціального плану проекту санації. Тут можуть бути передбачені такі заходи, як створення та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо.

Информация о работе Санація господарюючих суб’єктів в сучасних умовах