Аналіз витрат підприємства на виробництво

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2013 в 14:15, курсовая работа

Краткое описание

Метою даної курсової роботи є висвітлення проблем і завдань аналізу витрат на виробництво і визначення перспективи його вдосконалення.
Така цільова спрямованість зумовила постановку і розв’язання наступних завдань:
• розкрити сутність витрат виробництва як економічної та обліково-аналітичної категорії в сучасних умовах господарювання;
• дослідити сутність внутрішньогосподарського обліку як єдиного процесу з обліку витрат та калькулювання собівартості продукції підприємств-виробників стінових матеріалів;
• провести факторний аналіз та виявити резерви зниження собівартості продукції.

Оглавление

ВСТУП
1. Зміст і завдання аналізу витрат на виробництво
1.1. Місце витрат у формуванні оптової ціни підприємства.
1.2. Мета та завдання аналізу витрат.
2. Аналіз витрат на виробництво :
2.1 Аналіз прямих матеріальних витрат
2.2 Аналіз прямих витрат на оплату праці
2.3 Аналіз накладних витрат на виробництво.
3. Аналіз витрат на прикладі підприємства ВАТ «Канівський маслосирзавод».
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Файлы: 1 файл

Курсова робота.doc

— 463.50 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

 

 

Кафедра обліку в кредитних  і бюджетних установах та економічного аналізу

 

 

 

 

НЕДАЙ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

КУРСОВА РОБОТА

Аналіз витрат підприємства на виробництво

 

 

 

 

Науковий керівник – 

Кандидат економічних  наук,

Ст. викладач

 

__________________ 

(підпис)

«______»_____________ 2012р.

Виконавець                                                                                                              _______________

                                                                                                                  (підпис)

  «______»_____________ 2012р.

 

 

Київ 2012

 

План

     ВСТУП

 1. Зміст і завдання аналізу витрат на виробництво
  1. Місце витрат у формуванні оптової ціни підприємства.
  2. Мета та завдання аналізу витрат.
 2. Аналіз витрат на виробництво :
  1. Аналіз прямих матеріальних витрат
  2. Аналіз прямих витрат на оплату праці
  3. Аналіз накладних витрат на виробництво.

3.  Аналіз витрат на прикладі підприємства ВАТ «Канівський маслосирзавод».

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

В умовах ринкової економіки  значна роль належить обліку і аналізу, без знання яких неможливо ефективно  керувати сучасним підприємством.         Аналіз виробничих витрат, заснований на даних оперативного обліку, займає одне з найважливіших місць в аналізі економічної діяльності

 підприємства, тому що є основою для контролю за ефективністю діяльності підприємства та ефективністю використання виробничих ресурсів.

Витрати виробництва є важливою не тільки економічною, але й обліково-аналітичною  категорією, яка істотно впливає  на обсяги та динаміку прибутку. Тому здійснення дієвого контролю витрат виробництва  з метою постійного зниження їх величини стає однією із важливих задач системи управління виробництвом на підприємстві.

Даному питанню велика увага  приділялася і в минулі роки, про  що свідчить значна кількість досліджень у цій галузі. Різні аспекти  цієї проблеми знайшли відображення в роботах провідних вчених економістів України: Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, Т.В.Головко, В.І.Єфіменка, Ю.А.Кузьмінського, М.В.Кужельного, Є.В.Мниха, В.В.Сопка,   Н.М. Ткаченко, М.Г.Чумаченка.

  Недостатнє теоретичне висвітлення і практична розробка питань щодо удосконалення організації і методики аналізу витрат, наявні проблеми в системі аналізу витрат обумовлюють актуальність теми даної курсової роботи.

В умовах глобальної фінансової кризи питання зниження собівартості і підвищення прибутку постає ще більш  гостро. Досягти цього можна шляхом введення суворого контролю і аналізування прямих витрат, оскільки їх частка в собівартості продукції найбільша.

Метою даної курсової роботи є висвітлення проблем і завдань аналізу витрат на виробництво і визначення перспективи його вдосконалення.

Така цільова спрямованість  зумовила постановку і розв’язання  наступних завдань:

 • розкрити сутність витрат виробництва як економічної та обліково-аналітичної категорії в сучасних умовах господарювання;
 • дослідити сутність внутрішньогосподарського обліку як єдиного процесу з обліку витрат та калькулювання собівартості продукції підприємств-виробників стінових матеріалів;
 • провести факторний аналіз та виявити резерви зниження собівартості продукції.

Об’єктом дослідження є господарські процеси формування витрат на виробництві.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і прикладних питань, пов’язаних з обліком та аналізом   витрат виробництва .

З метою забезпечення вірогідності та обґрунтованості результатів дослідження було використано широке коло методів: логічного аналізу; порівняльного аналізу (при оцінці діючої системи аналізу витрат); балансовий метод (при аналізі складу і структури витрат підприємства); конкретизування – під час вивчення особливостей формування і розподілу загальновиробничих витрат.

Дана курсова робота складається  з трьох розділів: в першому  розглянуто економічна сутність та завдання аналізу витрат виробництва, в другому  наведено особливості аналізу прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, в третьому розглядається методологія аналізу накладних витрат.

Курсова робота написана на основі даних  про витрати на виробництво ВАТ «Канівський маслосирзавод» основне призначення якого перероблення молока та виробництво сиру.

 

 

 

 

 

 

Зміст та завдання аналізу витрат на виробництво

Будь-яка діяльність господарюючого суб’єкта пов’язана з витратами матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, оцінки яким дають на ринкових засадах. В системі управління підприємством головним об’єктом виступає процес управління витратами в цілому, та за їх видами, цілями, об’єктами та періодами здійснення. Зміст витрат на виробництво продукції слід розглядати в конкретному економічному та обліковому значеннях. За конкретно економічним значенням витрати діяльності підприємства – це вартість спожитих ресурсів діяльності у процесі виробництва суспільних благ та їх визнання [12, с.282].

Обліковий зміст витрат діяльності визначається П(С)БО 16 «Витрати» як зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Основними задачами аналізу є: оцінка обґрунтованості розрахункових величин витрат (нормативів); виявлення і вимірювання впливу чинників, позитивно і негативно впливаючи на деякі види витрат; вивчення структури собівартості і визначення впливу різних чинників на її динаміку; виявлення резервів подальшого зниження собівартості і розробка заходів щодо використовування цих резервів[31, ст.3].

Об'єктами аналізу служать загальна сума витрат на виробництво і реалізацію продукції, окремі види витрат, у тому числі собівартість товарної і реалізованої продукції, витрати на 1 грн. товарної продукції, зниження (збільшення) витрат на 1 грн. товарної продукції в порівнянні з попереднім (базовим) періодом, економія від зниження собівартості товарної продукції[15, cт.42].

З метою управління витратами проводиться їх класифікація, що дозволяє встановити природу та особливості формування і розподілу за визначеними об’єктами управління.

Таблиця 1.1

Класифікаційні ознаки витрат

Класифікаційна ознака

Групування витрат

За центрами відповідальності (місцем виникнення витрат)

Витрати окремих виробництв, цехів, дільниць, технологічних переділів.

За єдністю складу 

Одноелементні та комплексні 

За способами перенесення вартості на продукцію

Прямі і непрямі 

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат 

Змінні і постійн

За визначенням відношення до собівартості

Витрати на продукцію та витрати періоду

За видами продукції, робіт, послуг

Витрати на окремі вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, напівфабрикати, одноразові замовлення.

За функціями управління

Виробничі та невиробничі

За рівнем планування  і контрольованості

Регульовані та нерегульовані

За звітними періодами

Капітальні та фінансові

Залежно від доцільності їх здійснення

Продуктивні та непродуктивні

За ступенем залежності від прийняття рішень

Релевантні та нерелевантні

За порядком обчислення

Фактичні, планові, нормативні

По відношенню до технологічного процесу

Основні та накладні


 

 

 

За способом включення  до собівартості окремих видів продукції витрати поділяються на прямі та непрямі(див.рис.1.1.).


Рис.1.1. Види витрат за способом включення до собівартості

Визначальним в системі комплексного економічного аналізу та аналітичному забезпеченні групування витрат за схемою «діяльність-витрати- фінансовий результат» є їх групування за економчними елементами[18, ст.56].

Групування витрат за економічними елементами дозволяє провести аналіз складу, структури та ефективності витра. При цьому можна встановити залежність витрат від технологічного рівня розвитку та ефективності використання матеріальних, трудових ресурсів, визначити пріорітетні напрямки їх раціоналізації.

Групування витрат за економічними елементами має типову структуру(рис1.2.)

 

 

Рис.1.2. Класифікація витрат за економічними елементами

Таблиця 1.2

Основні етапи аналiзу витрат виробництва

 

Етапи аналізу

Характеристика

Складання плану економiчного аналiзу

Визначення об'єктiв аналiзу та напрямів використання його результатiв;

Розроблення програми та календарного плану, розподіл роботи мiж виконавцями;

Визначення джерел іформації, системи показникiв, методiв i прийомiв аналiзу;

Розроблення макетiв аналітичних таблиць.

Пiдготовка матерiалiв до аналiзу

Збирання фформації та визначення додаткових джерел iї отримання;

Перевiрка вiрогiдностi іформації, правильностi заповнення таблиць;

Пiдготовка інформаційних даних до наведених показникiв.

Оцiнка iнформацiйних матерiалiв

Систематизація іформації, оцiнка ii достовiрностi, достатності й адекватностi програмi та визначеним методам аналiзу.

   
 

 

Закінчення табл.2

Аналiз показникiв

Загальна характеристика зміни показникiв порiвняно з попереднiм перідом;

Визначення показникiв i групування чинниюв впливу на величину собiвартостi;

Виявлення залежностi мiж окремими чинниками; Оцінка збиткiв, спричинених дiєю негативних факторів; Виявлення невикористаних можливостей для зниження собiвартостi продукцii.

Остаточна оцiнка результапв аналiзу

Комплекснi висновки за результатами аналiзу;

Пропозицii щодо підвищення ефективностi (резерви зниження

собiвартостi) дiяльностi


 

Аналіз витрат діяльності підприємства полягає в інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів їх оптимізації та обґрунтування управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації.

У вітчизняній теорії науково-методичними розробками щодо аналізу витрат традиційно надавалося велике значення. Однак, враховуючі сучасні особливості ринкового господарювання, необхідно адаптувати накопичений науково-практичний потенціал, привести його у відповідність із сучасними нормами обліку та вимогами ринку.

Аналіз витрат – не разовий захід, він повинен бути постійною, регулярною процедурою [7, ст.253]. Аналіз витрат виробництва носить комплексний характер і базується на достовірній, повній інформації та реальній оцінці результатів діяльності організації.

Важливим показником, який характеризує діяльність промислового підприємства є собівартість. Собівартість – це поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції в грошовому вираженні [6, ст.107]. Від рівня собівартості залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан підприємства.

Розрізняють собівартість виробничу і повну, собівартість всього товарного випуску і окремих видів продукції. Залежно від впливу на собівартість обсягу виробництва розрізняють змінну і фіксовану частину собівартості продукції [8, ст.124].

Аналіз собівартості продукції дозволяє з’ясувати тенденції  зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей зниження собівартості продукції[21, ст.217].

Мета аналізу витрат діяльності підприємства полягає в  інформаційному забезпеченні та всебічній  оцінці досягнутих результатів та в оптимізації і обґрунтування управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації. Для досягнення мети здійснюється аналіз на основі принципів системного, комплексного і кібернетичного підходів до аналізу економіки [12, ст.285].

В основу системного підходу  покладено дослідження об’єктів витрат як системи, розкриття їх цінності, виявлення багатьох типів зв’язків, зведення їх в єдину теоретичну систему.

Комплексний підхід означає вивчення об’єктів витрат як системи з точки зору формування інформації для прийняття управлінських рішень.

Кібернетичний підхід передбачає розгляд об’єктів витрат як системи, яка складається з елементарних перетворювачів інформації.

Отже головними завдання економічного аналізу витрат на виробництво  є :

Информация о работе Аналіз витрат підприємства на виробництво