Аналіз господарської діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2015 в 20:12, курсовая работа

Краткое описание

Об’єктом дослідження є господарські операції і процеси, пов’язані із наявністю і рухом запасів на підприємстві.
Предметом дослідження є методика і організація обліку та аналізу запасів, її вплив на результати фінансової діяльності підприємства.
Теорія і практика обліку використання запасів свідчить про те, що облік запасів розглядається найчастіше ізольовано, без зв’язку з іншими функціями управління запасами. В роботі наголошується на тому, що організація ефективної системи обліку і контролю за використанням запасів може бути забезпечена лише в тісному взаємозв’язку обліку з нормуванням, аналізом і системою стимулювання економії використання ресурсів

Оглавление

ВСТУП

3
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
5

1.1. Економічний зміст запасів, їх класифікація
5

1.2. Значення, завдання та основні напрями аналізу стану та використання запасів підприємства
8

1.3. Методи та інформаційне забезпечення аналізу стану та використання запасів підприємства
12
РОЗДІЛ 2.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ВАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» ЗА 2008-2009 рр.
17

2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»
17

2.2. Аналіз динаміки і структури запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»
23

2.3. Аналіз стану запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»
27

2.4. Аналіз інтенсивності використання запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»
2.5. Аналіз ефективності використання запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»
28

30
РОЗДІЛ 3.
ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ВАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
34

3.1. Порівняльний аналіз показників стану та використання запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь» і найнебезпечнішого конкурента
34

3.2. Основні шляхи покращання стану та використання запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»
41
ВИСНОВКИ
43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Файлы: 1 файл

K_Analiz_stanu_ta_vikoristannya_zapasiv_VAT_Met.doc

— 516.50 Кб (Скачать)

 


 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

      НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»                                                      

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

 

 

 


 

 

                 

 

                                                    

 

 

                                

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

з дисципліни  «Організація і методика економічного аналізу»

на тему:

«Аналіз господарської діяльності підприємства»

«Аналіз стану та використання запасів ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»

 

 

 

                                        Студентки

                                                     3 курсу гр. ОА-31

                                                                                Пацула Н.І.

 

                                                                                Науковий керівник:

                                                                                             Кіндрацька Г.І.

                                               

 

 

 

ЛЬВІВ – 2010

ЗМІСТ

ВСТУП

 

3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

5

 

1.1. Економічний зміст запасів, їх класифікація

5

 

1.2. Значення, завдання та основні  напрями аналізу стану та використання запасів підприємства

8

 

1.3. Методи та інформаційне забезпечення аналізу стану та використання запасів підприємства

12

РОЗДІЛ 2.

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ     ВАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» ЗА 2008-2009 рр.

17

 

2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»

17

 

2.2. Аналіз динаміки і структури запасів                          ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»

23

 

2.3. Аналіз стану запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»

27

 

2.4. Аналіз інтенсивності використання запасів               ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»

2.5. Аналіз ефективності використання запасів             ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»  

28

 

30

РОЗДІЛ 3.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ   ВАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

34

 

3.1. Порівняльний аналіз показників стану та використання запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь» і найнебезпечнішого конкурента

34

 

3.2. Основні шляхи покращання стану та використання запасів ВАТ “Металургійний комбінат «Азовсталь»

41

ВИСНОВКИ

43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

44

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

В умовах переходу до ринкової економіки основою стабільної роботи підприємства є висока продуктивність праці, зниження матеріаломісткості продукції, а на їх основі – отримання максимального прибутку. Оскільки основа будь-якого матеріального виробництва – виробничі запаси, то важливу роль у підвищенні ефективності їх використання на підприємстві має відіграти насамперед правильна організація бухгалтерського обліку та аналізу. Підвищення ритму виробництва, складність економічних зв’язків вимагають орієнтації обліку і аналізу на одержання оперативної інформації про їх витрачання, що дасть змогу керівникам різних рівнів приймати оперативні рішення у разі допущення відхилень від норм.

Актуальність теми курсового проекту полягає в тому, що для підприємств важливо знати способи покращання зберігання та використання запасів. У роботі показано методику аналізу стану та використання запасів на прикладі конкретного підприємства.

Мета курсового проекту полягає у розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу стану і використання запасів на підприємстві для підвищення якості управління матеріальними затратами; оволодіння методикою аналізу господарської діяльності підприємства для прийняття обґрунтованих рішень щодо її поліпшення. Під час виконання курсового проекту потрібно: провести огляд літератури за вибраною темою та зібрати необхідну інформацію; набути практичних навичок аналізу економічних явищ і процесів, що відбуваються на підприємстві; оволодіти прийомами формування альтернативних управлінських рішень за результатами проведеного аналізу.

Об’єктом дослідження є господарські операції і процеси, пов’язані із наявністю і рухом запасів на підприємстві.

Предметом дослідження є методика і організація обліку та аналізу запасів, її вплив на результати фінансової діяльності підприємства.

Теорія і практика обліку використання запасів свідчить про те, що облік запасів розглядається найчастіше ізольовано, без зв’язку з іншими функціями управління запасами. В роботі наголошується на тому, що організація ефективної системи обліку і контролю за використанням запасів може бути забезпечена лише в тісному взаємозв’язку обліку з нормуванням, аналізом і системою стимулювання економії використання ресурсів. В процесі дослідження запропоновані шляхи покращання зберігання та використання запасів на підприємстві.

Дослідження діючої практики обліку використання запасів показали її недосконалість. Тому в роботі запропоновані шляхи покращення ситуації.

Курсовий проект проект складається із теоретичної, практичної та аналітичної частини. Перша частина передбачає вміння вибрати необхідну інформацію для заданої теми. Друга – передбачає використання методів економічного аналізу. Третя – відображає вміння аналізувати певні показники і результати досліджень та порівняння з йому подібними підприємствами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

  1. Економічний зміст запасів, їх класифікація

В діяльності підприємства запаси відіграють важливу роль, так як за допомогою них підприємство провадить свою діяльність у сфері виготовлення продукції, надання послуг, виконання робіт. В свою чергу, окремі види запасів є передумовою інших як, наприклад, готова продукція є результатом переробки сировини та матеріалів.

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» запаси – це активи, які [п. 4, 5]:

  1. утримуються для подальшого продажу за умови звичайної господарської діяльності;
  2. перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
  3. утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Запаси визнаються активом якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена [п. 5, 5].

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають [п. 6, 5] :

  • сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності – матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і адміністративних потреб;
  • незавершене виробництво – незакінчені обробкою і складанням деталі, вузли, вироби та незакінчені технологічні процеси;
  • готова продукція – продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбачених договором або іншим нормативно-правовим актом;
  • товари – матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
  • малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) – матеріальні цінності, що використовуються протягом не більше 1 року або нормального операційного циклу якщо він більший за 1 рік;
  • поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Положенням (стандартом), а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання.

Матеріальні ресурси надходять здебільшого на підприємство через певні проміжки часу, а споживаються у виробничому процесі щоденно. Матеріальні ресурси, які вже надійшли на підприємство, але ще не оброблялися або не використовувалися (сировина, основні та допоміжні матеріали, куповані напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, тара, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети) і призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і адміністративних потреб, обліковуються як виробничі запаси. Від забезпечення підприємства виробничими запасами значною мірою залежить ритмічність випуску продукції. Водночас їх розміри мають бути оптимальними, тому що викладені з них кошти тимчасово вибувають з обороту [3, с. 214].

Виробничі запаси  можуть бути власними та запасами на відповідальному зберіганні. Власні виробничі запаси можна класифікувати так [6, 136]:

 1. сировина і матеріали;
 2. покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби;
 3. паливо;
 4. тара і тарні матеріали;
 5. будівельні матеріали;
 6. матеріали, передані на переробку;
 7. запасні частини;
 8. матеріали сільськогосподарського призначення;
 9. інші матеріали.

Запаси можуть оцінюватися за двома оцінками: собівартість і чистою вартістю реалізації. Собівартість (первісна вартість) запасів – це витрати на придбання, переробку, доставку до фактичного місцезнаходження та приведення їх у належний стан. Формується первісна вартість сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, купованих напівфабрикатів та інших виробничих запасів на стадії придбання, транспортування цих запасів до моменту передачі їх у виробництво [3, с. 214].

Чиста вартість реалізації (можлива чиста ціна продажу) – це вартість, за якою продаж тих чи інших запасів є можливим у разі втрати ними певних властивостей. Аналізуючи виробничі запаси, треба враховувати метод їх    оцінки [3, с. 214].

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат [5]:

  1. суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
  2. суми ввізного мита;
  3. суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємством;
  4. транспортно-заготівельні витрати.
  5. інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведення їх до стану придатного до використання за призначенням.

 

 

 

  1. Значення, завдання та основні напрями аналізу стану та використання запасів.

Проведення аналізу стану та використання запасів на підприємстві має важливе значення, бо підприємство повинне контролювати операції, що відбуваються з запасами, мати повну та достовірну інформацію про їх наявність, рух та використання. Аналіз стану та використання запасів на підприємстві є важливим, бо саме від цієї частини оборотних активів залежить величина отриманого доходу та прибутку. Запаси є основною матеріальною базою для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт. Економне та раціональне використання сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи комплектуючих виробів сприяє поліпшенню фінансового стану підприємства.

Основними завданнями аналізу запасів є оцінка забезпечення підприємства окремими їх видами, пошук резервів використання запасів та дослідження впливу наявності та ефективності використання запасів на результати діяльності підприємства.

Опрацювавши рекомендовані напрями аналізу стану та використання запасів різних підручників, я віддаю перевагу напрямам наведеним на рис. 1.1:

 

Рис.1.1.Напрями аналізу стану та використання  запасів

 

 

У підручнику «Економічний аналіз» авторів Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. виділяють такі основні   напрями аналізу стану та використання виробничих запасів:

1. оцінка  стану виробничих запасів;

2. аналіз  інтенсивності використання запасів.

Оцінка стану виробничих запасів. Під час аналізу, з метою визначення надлишкових (наднормативних) запасів, фактичну величину запасів зіставляють з нормативною, вивчають динаміку їх залишків, комплектність, наявність непотрібних і зіпсованих матеріалів та сировини [3, с. 214].

Норматив – мінімальна величина виробничих запасів, необхідна підприємству для забезпечення нормального, неперервного процесу виробництва, реалізації продукції та розрахунків за неї. Норматив виробничих запасів визначають на основі розроблених норм за кожним видом запасів, у гривнях, днях, відсотках. Ці норми є чинними протягом декількох років і переглядаються у випадку зміни технології виробництва, номенклатури продукції, умов матеріально-технічного забезпечення тощо [3, с. 214].

Для основної номенклатури матеріальних ресурсів встановлюють норми в днях запасу. Норма за кожним видом або однорідною групою матеріалів враховує час їх перебування у поточному, страховому, транспортному, технологічному запасах, а також час, необхідний для відвантаження, поставки, прийому та складування матеріалів [3, с. 215].

Информация о работе Аналіз господарської діяльності підприємства