Отчет про проходження практики у Залізничному районному суді м.Львова

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2011 в 23:06, отчет по практике

Краткое описание

Перш ніж приступити до виконання покладених на мене завдань, ознайомилася з законодавчою базою, яка регулює організацію і діяльність судів загальної юрисдикції, порядок ведення діловодства, порядок виконання судових рішень, а також матеріальне право, яке регулює суспільні відносини в різних сферах життя і діяльності громадян та процесуальне право, яке регулює порядок розгляду і вирішення цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ.

Оглавление

Вступ……………………………………………..….………..…..3


Розділ І.

Загальна характеристика правового статусу органу проходження практики……………………….………….………….4


Розділ ІІ.

Індивідуальне завдання: Розірвання шлюбу чи визнання його недійсним …………………...………………..………….…….15


Висновок…………………………………….…………………19

Файлы: 1 файл

мій звіт суд.doc

— 92.00 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки  України

Львівський  національний університет  імені Івана Франка 
 

Кафедра кримінального права  і кримінології 
 
 
 
 

Звіт

 

про проходження практики у Залізничному районному  суді м.Львова

  у період з 20.07.2010 по 03.08.2010 
 
 
 
 
 

Виконала: студентка ІІІ курсу

групи ЮРД-3В

Панькевич

 Марта  Богданівна 

                                  Керівник практики: Жиравецький Тарас Михайлович 
 
 
 
 
 

Львів 2010

Зміст

    Вступ……………………………………………..….………..…..3 

    Розділ  І.

    Загальна  характеристика правового статусу органу проходження практики……………………….………….………….4 

    Розділ  ІІ.

    Індивідуальне завдання: Розірвання шлюбу чи визнання його недійсним …………………...………………..………….…….15 

    Висновок…………………………………….…………………19

      Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

    Я, Панькевич Марта Богданівна, у період з 20.07.2010 по 03.08.2010 проходила навчальну практику у Залізничному районному суді м. Львова.

    Прибувши  на місце проходження практики у  Залізничний районний суд, була скерована  до секретаря судового засідання  судді Ригіної Любові Михайлівни.

    Перш  ніж приступити до виконання покладених на мене завдань, ознайомилася з законодавчою базою,  яка регулює організацію і діяльність судів загальної юрисдикції, порядок ведення діловодства, порядок виконання судових рішень, а також матеріальне право, яке регулює суспільні відносини в різних сферах життя і діяльності громадян та процесуальне право, яке регулює порядок розгляду і вирішення цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ.

    У своїй роботі суди І-ї інстанції  керуються Конституцією України, Кримінально-процесуальним кодексом, Цивільно-процесуальним кодексом, Господарсько-процесуальним кодексом, Законом України “Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 р., Постановою Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”, та іншими законодавчими актами. 
 
 

    Розділ  І.

    Конституція України визначає, що правосуддя  в  Україні  здійснюється   виключно судами. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. Система   судів   загальної   юрисдикції   відповідно до Конституції України  будується  за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

    Систему судів загальної юрисдикції складають:

         1) місцеві суди;

         2) апеляційні суди;

         3) вищі спеціалізовані суди;

         4) Верховний Суд України.

    Найвищим  судовим  органом  у  системі   судів   загальної юрисдикції  є  Верховний  Суд  України.  Вищими  судовими органами спеціалізованих  судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

    Суди  загальної  юрисдикції  спеціалізуються  на  розгляді цивільних,  кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні  правопорушення.

    У зв’язку з прийняттям ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» у судах загальної юрисдикції може   запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.

    Суди  загальної  юрисдикції  утворюються  і  ліквідовуються Президентом  України  за  поданням  Міністра  юстиції  України  на підставі пропозиції голови  відповідного  вищого  спеціалізованого суду.

    Кількість суддів у  суді  визначається  Державною  судовою адміністрацією  України  за  поданням  Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови  відповідного  вищого  спеціалізованого суду,  з  урахуванням  обсягу  роботи  суду  та  в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.

    Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду,  його заступники,  голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів  цього  суду та звільняються з посад Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів.

    Суддя не   може   обіймати   одну   адміністративну    посаду відповідного суду більш як два строки підряд. Призначення судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається.

    Місцевими  загальними судами є:

    районні,

    районні у містах,

    міські

    міськрайонні  суди.

    Місцеві  загальні суди розглядають цивільні,  кримінальні, адміністративні  справи,  а  також  справи   про   адміністративні правопорушення  у випадках та порядку,  передбачених процесуальним законом.

    Місцевий  суд складається з суддів місцевого  суду,  з числа яких призначаються  голова та заступник голови  суду.  У  місцевому суді,  кількість  суддів в якому перевищує п'ятнадцять,  може бути призначено не більше двох заступників  голови суду.

    Голова місцевого суду:

         1) представляє суд як орган   державної  влади  у  зносинах  з іншими    органами    державної    влади,    органами    місцевого самоврядування, фізичними  та юридичними особами; 

         2) визначає адміністративні  повноваження  заступника  голови місцевого суду;

         3) контролює  ефективність  діяльності  апарату суду,  вносить керівникові   територіального   управління    Державної    судової адміністрації   України подання про призначення  на посаду керівника апарату  суду,  заступника керівника апарату суду та про звільнення їх  з  посад,  а також про застосування до керівника апарату суду, його  заступника   заохочення   або   накладення   дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

         4) видає на підставі акта про  призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

         5) повідомляє Вищу кваліфікаційну  комісію суддів України  про  наявність  вакантних  посад   у  суді в десятиденний строк  з дня їх утворення; 

         6) забезпечує виконання рішень  зборів суддів місцевого суду;

    Збори суддів - це зібрання суддів  відповідного  суду,  на якому  вони  обговорюють  питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

    Збори суддів  скликаються  головою  відповідного  суду  за власною ініціативою або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду.

         7) контролює ведення в  суді  судової  статистики,  дбає  про інформаційно-аналітичне  забезпечення  суддів  з  метою підвищення  якості судочинства;

         8) забезпечує виконання вимог   щодо  підвищення  кваліфікації  суддів місцевого суду;

         9) здійснює інші повноваження, визначені  законом.

    Голова  місцевого  суду  з  питань,  що  належать  до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

    Заступник голови місцевого суду  здійснює  адміністративні повноваження, визначені  головою суду.

    Організаційне  забезпечення  роботи  суду  здійснює   його апарат, який очолює керівник апарату.

    Керівник  апарату суду несе персональну відповідальність за належне  організаційне  забезпечення  суду,  суддів  та   судового процесу,  функціонування  автоматизованої  системи документообігу, інформує збори суддів про свою  діяльність.  Збори  суддів  можуть висловити  недовіру  керівнику  апарату  суду,  що  тягне за собою звільнення його з посади.

    Керівника  апарату   місцевого   суду,   його   заступника призначає  на  посаду  та звільняє з посади начальник  відповідного територіального управління Державної судової адміністрації  України за   поданням   голови   місцевого  суду.

    Керівник  апарату суду призначає на посаду  та  звільняє  з посади  працівників  апарату суду,  застосовує до них  заохочення та накладає дисциплінарні  стягнення.  Добір працівників  апарату  суду здійснюється на конкурсній основі.

    Правовий  статус  працівників  апарату  суду  визначається Законом  України "Про державну службу" Умови  оплати праці,  матеріально-побутового,  медичного, санаторно-курортного і  транспортного забезпечення працівників  апарату  суду  визначаються на  засадах,  що встановлені для відповідної категорії працівників апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади. Віднесення посад працівників апарату судів загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців регулюється розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 88-р                                Київ.

    Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів  за погодженням   з    головою    суду   затверджуються  відповідним територіальним   управлінням   Державної   судової   адміністрації України,  в  межах видатків на утримання відповідного суду.

    В апаратах судів загальної юрисдикції можуть створюватися управління,  відділи,  що  здійснюють  свої  функції  на  підставі положення   про   відповідне   управління,  відділ,  затвердженого керівником апарату відповідного суду.

    В   апараті   суду   загальної   юрисдикції    утворюється канцелярія,  яка  щоденно  протягом  робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів,  що подаються  до відповідного суду.   Канцелярія   також   виконує   інші   завдання,  визначені положенням, затвердженим керівником апарату відповідного суду.

    До  штату апарату судів загальної  юрисдикції входять  також секретарі  судового  засідання,  наукові  консультанти  та  судові розпорядники.  Наукові консультанти повинні мати науковий  ступінь кандидата або доктора юридичних наук.

    В Залізничному районному суді апарат суду веде діловодство - приймає, обліковує  і реєструє судові справи, позовні  заяви і скарги, кореспонденцію і листи, забезпечує оформлення і відправлення вихідної кореспонденції, судових справ, а також здійснює контроль за проходженням документів і судових справ, дотриманням встановлених законодавством чи розпорядженням строків їх проходження і вирішення. На апарат суду покладається безпосереднє ведення первинних документів статистичного обліку - реєстрація в журналах, комп'ютерному обліку, ведення статистичних карток на судові справи, позовні заяви, скарги тощо, а також контроль і виготовлення та належне спрямування документів щодо виконання судових рішень, виготовлення копій документів, забезпечення ознайомлення сторін з матеріалами справ.

    Апарат  суду вживає заходів для підтримання  приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, що перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів (папір, бланки, штампи, письмове приладдя тощо) та оргтехніки і безперебійне її функціонування; належне ведення архіву, кодифікаційної справи, а також планово-економічної та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку.

    Перебуваючи на практиці я ознайомилася з обов’язками секретаря судового засідання. Підготовка цивільних справ до судового розгляду проводиться суддею, який розглядатиме вказану справу. До справи підшивається дві ухвали судді: про підготовку цивільної справи до судового розгляду та про прийняття справи до провадження. В ухвалі вказуються також дії, які повинні бути проведені при підготовці справи до судового розгляду. Залежно від необхідності може бути винесена ухвала про призначення експертизи, про витребування речових чи письмових доказів та інше.

Информация о работе Отчет про проходження практики у Залізничному районному суді м.Львова