Значення складу злочину для його кваліфікації

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 22:43, курсовая работа

Краткое описание

Кваліфікація злочину є центральним питанням вирішення будь-якої кримінальної справи. Відповіді на питання, який саме злочин вчинено, хто його вчинив, винний він у цьому чи невинний, якого заслуговує покарання, можна одержати тільки в результаті правильної кваліфікації.
Кримінально-правова наука розробила поняття кваліфікації злочинів після Другої світової війни. В 1947 році А.А. Герцензон визначив кваліфікацію як встановлення відповідності конкретного діяння ознакам того чи іншого складу злочину, передбаченого кримінальним законом.

Оглавление

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи визначення сутності і складу злочину 6
1.1. Поняття та ознаки складу злочину 6
1.2. Взаємозв’язок елементів складу злочину між собою 9
1.3. Види складів злочинів 12
РОЗДІЛ 2. Значення складу злочину для його кваліфікації 16
2.1. Загальне поняття кваліфікації злочинів 16
2.2. Кваліфікація складу злочину 18
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

Файлы: 1 файл

Значення складу злочину для його кваліфікації.doc

— 157.00 Кб (Скачать)

     Зміст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВСТУП

     Кваліфікація  злочину є центральним питанням вирішення будь-якої кримінальної справи. Відповіді на питання, який саме злочин вчинено, хто його вчинив, винний він  у цьому чи невинний, якого заслуговує покарання, можна одержати тільки в результаті правильної кваліфікації.

     Кримінально-правова  наука розробила поняття кваліфікації злочинів після Другої світової війни. В 1947 році А.А. Герцензон визначив кваліфікацію як встановлення відповідності конкретного діяння ознакам того чи іншого складу злочину, передбаченого кримінальним законом.

     Свого подальшого розвитку поняття кваліфікації набуло в наукових працях таких учених-правознавців, як В.М. Кудрявцев, Б.А. Курінов, С.А. Тарарухін, В.О. Навроцький, які розглядають кваліфікацію не тільки як процес встановлення точної відповідності між ознаками діяння й ознаками складу злочину, передбаченого кримінальним законом, а ще і як юридичне закріплення в офіційному документі результату встановленої чи невстановленої відповідності.

     Кваліфікація  являє собою певний розумово-логічний процес, що здійснюється за законами формальної логіки з використанням таких  прийомів і методів, як індукція й  дедукція, аналіз і синтез, сходження  від абстрактного до конкретного.

     Через кваліфікацію дається правильна юридична й соціально-політична характеристика вчиненого суспільно небезпечного діяння.

     Необхідною  умовою правильної кваліфікації є точне  й достовірне встановлення усіх фактичних  обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння, а також глибоке знання чинного кримінального законодавства. Тобто, глибоке дослідження факту вчиненого діяння має поєднуватися з глибоким знанням закону.

     Кваліфікація  – це не тільки встановлення фактичних даних про подію злочину, а й відшукання логічного зв'язку між подією злочину і конкретним складом злочину.

     Кожен злочин має безліч ознак, але далеко не всі вони враховуються при кваліфікації: необхідно відібрати лише ті юридично значущі об'єктивні й суб'єктивні  ознаки, що входять до складу конкретно  вчиненого діяння. І якщо їх сукупність відповідатиме сукупності передбачених законом ознак, то це свідчить про наявність у діях винної особи складу певного злочину, а відсутність хоча б однієї з необхідних ознак – про відсутність у діях особи конкретного складу злочину.

     Кваліфікація  – це, насамперед, певний розумовий процес, що виражається в послідовному встановленні точної відповідності усіх ознак конкретного суспільно небезпечного діяння ознакам складу злочину, закріпленого кримінальним законом.

     При цьому встановлення складу злочину як підстави кримінальної відповідальності є головним завданням кваліфікації, а сам склад злочину виступає в якості юридичної підстави кваліфікації.

     Процес  реалізації кваліфікації проходить  ряд етапів, на кожному з яких здійснюється повний цикл пізнання, наслідки якого відображаються в певних процесуальних документах: постановах слідчого та прокурора, ухвалах та вироках суду.

     Залежно від того, хто здійснює кваліфікацію, розрізняють офіційну й неофіційну кваліфікацію.

     Офіційна (легальна) кваліфікація – це кваліфікація, що здійснюється у кримінальних справах уповноваженими на те державою особами (працівниками органів дізнання, слідчими, прокурорами та суддями). Наслідки такої кваліфікації закріплюються в процесуальних документах (постановах, ухвалах, вироках) і мають обов'язковий характер (є юридично значущими).

     Неофіційна  кваліфікація — це відповідна правова оцінка, що дається окремими громадянами, науковцями у наукових статтях, монографіях, підручниках, навчальних посібниках, у виступах на наукових конференціях тощо. Така кваліфікація не має обов'язкового характеру (не є юридично значущою), вона відображає лише позицію автора, але може враховуватись суб'єктами офіційної кваліфікації.

     У процесуальних документах, що складаються  за результатами офіційної кваліфікації, висновки останньої закріплюються за допомогою так званої формули кваліфікації.

     У правозастосовній діяльності правильна  кваліфікація виступає необхідною умовою дотримання законності, забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб, відправлення справедливого правосуддя у кримінальних справах.

     Метою курсової роботи є визначення складу злочину для його кваліфікації. Дана мета зумовлює постановку й необхідність вирішення таких завдань:

     1) визначити поняття та основні ознаки складу злочину;

     2) дослідити взаємозв’язок елементів складу злочину між собою;

     3) виявити зв’язок між складом злочину та його кваліфікацією.

     Об’єктом  роботи є склад злочину.

     Предметом роботи виступає чинне кримінальне законодавство, міжнародно-правові документи, система наукових поглядів і розробок стосовно цієї проблеми.

     Нормативною базою для роботи послужили Конституція  України, чинне вітчизняне кримінальне  законодавство, нормативні акти інших  галузей права, у тому числі кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого. 
 
 
 
 
 

     РОЗДІЛ  1. Теоретичні основи визначення сутності і складу злочину

    1. Поняття та ознаки складу злочину

     Склад злочину – це сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне. [14, с. 237] Об'єктивними ознаками складу злочину є об'єкт і об'єктивна сторона. Суб'єктивними ознаками складу злочину е суб'єкт і суб'єктивна сторона.

     Об'єкт  злочину – те, на що завжди посягає злочин і чому він завдає шкоди чи ставить під загрозу заподіяння шкоди. Об'єктом злочину є правовідносини, які охороняються КК від злочинних посягань. Такі відносини перераховані ч.1 ст.1 КК. Це – права і свободи людини і громадянина, власність, громадський порядок та громадська безпека, довкілля, конституційний устрій України, миру і безпеки людства.[1]

     Види об'єктів:

     а) загальний – сукупність усіх охоронюваних КК правовідносин (перелік їх дано і ч.1 ст.1 КК);

     б) родовий – частина загального об'єкта, що представляє собою групу однорідних чи тотожних правовідносин, на які посягають однорідні чи тотожні злочини (наприклад, основи національної безпеки, життя громадян, здоров'я громадян;

     в) безпосередній об'єкт – ті правовідносини, яким безпосередньо завдається злочином шкода. Наприклад, при вчиненні вбивства – це життя конкретної особи. Зазначимо, що безпосередній об'єкт може поділятися на основний і додатковий. Наприклад, при вчинені розбою (ст.187 КК) основним об'єктом є власність потерпілого, додатковим – здоров'я потерпілого. [1] Зауважимо, що додатковий об'єкт може бути обов'язковим чи факультативним. При вчиненні розбою здоров'я потерпілого є додатковим обов'язковим об'єктом. Це пояснюється тим, що здоров'я потерпілого обов'язково пошкоджується чи ставиться під загрозу пошкодження при вчиненні розбою. Коли ж додатковий об'єкт пошкоджується чи ставиться під загрозу пошкодження не завжди його називають факультативним.

     Об'єктивна  сторона — це зовнішня сторона злочину. Інакше кажучи, як злочин проявляється зовні.

     Основні ознаки об'єктивної сторони злочину в матеріальних складах злочинів:

     а) діяння (дія або бездіяльність),

     б) злочинні наслідки (це шкідливі зміни в об'єкті посягання),

     в) причинний зв'язок між вчиненим діянням та злочинними наслідками (причинний зв'язок – це такий зв'язок між явищами, при якому одне явище породжує інше). [15, с. 503]

     Факультативні (не обов'язкові) ознаки об'єктивної сторони  злочину: місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя, засоби. Коли в диспозиції статті Особливої частини КК є пряма чи опосередкована вказівка на якусь з факультативних ознак, вона автоматично стає основною ознакою об'єктивної сторони. Наприклад, при вчиненні крадіжки (ст. 185 КК) об'єктивними її ознаками є: дія (саме викрадення), злочинні наслідки (виражаються заподіянням майнової шкоди потерпілому) та причинний зв'язок між вчиненим викраденням та заподіяними збитками. Однак, крім цих ознак, законодавець вказує й на додаткову ознаку об'єктивної сторони, а саме на спосіб викрадення – таємне викрадення. Таким чином, для крадіжки характерно чотири обов'язкові ознаки об'єктивної сторони.

     Об'єктивна  сторона злочину буде відсутньою, коли: діяння вчинене внаслідок нездоланної  сили – дії об'єктивних факторів (стихійних сил природи, тварин, хворобливих процесів, механізмів і т.п.), фізичного чи психічного примушування, яке також є нездоланним.

     Значення  об'єктивної сторони: об'єктивна підстава кримінальної відповідальності; ознака складу злочину, за яким розрізняють  злочини.

     Суб'єкт  злочину – це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність (ст. 18 КК). [1]

     Ознаки  суб'єкта злочину:

     а) суб'єктом злочину, згідно КК, може бути тільки фізична особа, тобто людина;

     б) така особа повинна бути осудною. Осудною визнається особа, яка під  час вчинення злочину могла усвідомлювати  свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ч. 1 ст. 19 КК). Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

     в) суб'єктом злочину є людина, яка  досягла віку, з якого, згідно КК, настає кримінальна відповідальність. Згідно ст. 22 КК, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за деякі злочини, зазначені у Кримінальному кодексі України.[1]

     Суб'єктивна  сторона – це внутрішня сторона злочину. Ознаки суб'єктивної сторони: а) вина; б) мотив; в) мета. Вина є обов'язковою ознакою злочину; мотив, мета – факультативними. Серед суб'єктивних ознак виділяють ще й емоційний стан особи.

     Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності (ст. 23 КК). [1] Отже вина є умисною та необережною.

     Умисна  вина (умисел) є двох видів: прямий і  непрямий. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання.

     Необережна  вина (необережність) також є двох видів: злочинна самовпевненість та злочинна недбалість.

     Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.

     Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.

     Коли  особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), не повинна була і не могла їх передбачити – у наявності казус. За таких умов особа кримінальної відповідальності не несе через відсутність вини. [15, с. 507]

     Мотив злочину – це внутрішні спонукання до злочину, психологічна причина злочину.

Информация о работе Значення складу злочину для його кваліфікації