Эфектыўнасць выкарыстання інфармацыйных тэхналогій для рэдактарскага аналізу рэлігійнага дыскурсу ў СМІ

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2011 в 16:19, реферат

Краткое описание

Больш паспяховае дасягненне пастаўленай мэты – прааналізаваць беларускамоўны рэлігійны дыскурс з рэдактарскага гледжання – немагчымае без выкарыстання інфармацыйных тэхналогіяў, найбольш эфектыўных менавіта ў сферы рэдагавання. Таму мэтай гэтага рэферату ёсць аналіз эфектыўнасці выкарыстання інфармацыйных тэхналогіяў дзеля дасягнення мэты магістэрскай дысертацыі.

Файлы: 1 файл

refierat.doc

— 156.00 Кб (Скачать)

     Заключэнне

     Рэлігійны дыскурс як адзін з самых старажытных  тыпаў зносін уяўляе сабой сукупнасць маўленчых актаў, якія выкарыстоўваюцца ў рэлігійнай сферы. Рэлігійны дыскурс займае годнае месца сярод іншых тыпаў дыскурсу. Мэтай яго ёсць наблізіць чалавека да Бога праз свядомае разуменне маральнай і духоўнай каштоўнасці веры. Больш блізкі шлях да душы чалавека рэлігійны дыскурс мае праз родную мову: Слова ёсць святым у Бібліі, зневажаць роднае слова, матчыну мову – вялікі грэх. Беларускамоўны рэлігійны дыскурс рэалізуецца ў вусным і пісьмовым маўленні праз сродкі масавай інфармацыі. Моўна-стылёвы аналіз рэлігійнага дыскурсу паказвае, што прычыны яго недасканаласці хаваюцца не толькі ў вялікай колькасці варыянтных перакладаў рэлігійных тэрмінаў і неапраўданых лексічных трансфармацый, а значна глыбей – у адсутнасці перакладных і тлумачальных слоўнікаў, а таксама слоўнікаў сінонімаў.

     Такім чынам, мы мяркуем, што паколькі беларуская мова мае месца існаваць ў святынях, яе выкарыстанне павінна быць унармаваным, а не стыхійным. Бо менавіта рэлігія можа стаць той урадлівай глебай для яе развіцця, дапамагчы беларускім вернікам, шануючы сваё мінулае, ўпэўнена крочыць да зменаў. Гэта яшчэ ў XVI ст. выдатна разумеў Францыск Скарына, які невыпадкова першымі на родную мову пераклаў кнігі Бібліі. Аднак са скарынаўскіх часоў наша грамадства дасягнула значных посьпехаў у сферы інфармацыйных тэхналогій. Гэта выявілася і ў магчымасці выкарыстоўваць электронныя сродкі стварэння, захавання і апрацоўкі інфармацыі. З’явіліся аўдыё-кнігі, электронныя бібліятэкі, не кажучы ўжо пра праграмы працы з тэкстамі, якімі карыстаюцца не толькі мовазнаўцы, але і хімікі, і фізікі, і біёлагі звычайныя школьнікі. Аднак здавалася б, самыя рапаўсюджаныя праграмы не ёсць дасканалымі. А ў рэдактарскай працы менавіта яны шмат у чым вызначаюць паспяховасць вынікаў. Удасканаленне праграм, што ўжо існуюць, распрацоўка больш дзейсных, адаптаванне іх да ўжывання ў дачыненні да беларускамоўных тэкстаў, а таксама пашырэнне іх функцый для працы з тэкстамі рэлігійнага характару паспрыяюць унармаванню функцыянавання беларускай мовы як у рэлігійнай сферы, так і ў грамадскім жыцці.

     Спіс літаратуры да рэферата

     Тэарэтычныя крыніцы

  1. Аб праграме "Правапіс". – [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://pravapis.tut.by/a.php?Link=about – 22.12.08.
  2. Біблія беларуская ў перакладзе Васіля Сёмухі. – [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.isuspan.com/b/Biblia_bel/ – 10.05.08.
  3. Біблія ў беларускім перакладзе: праблема высокага стылю. – [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://churchby.info/bel/183/ – 22.12.08.
  4. Бобырёва, Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии: (на материале православного вероучения) : автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук: 10.02.19 / Екатерина Валерьевна Бобырёва; [Волгоградский государственный педагогический университет]. – Волгоград, 2007.
  5. Будзько, І. У. Рэлігійны слоўнік старабеларускай мовы / І. У. Будзько. – Баранавічы, 2003.
  6. Вежбицкая, А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / А. Вежбицкая. – М., 2001.
  7. Вікіпедыя. – [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0 – 22.12.08.
  8. Завальнюк, У. Узняліся крыжы над святынямі / У. Завальнюк. – Мінск, 1999.
  9. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII–XX стагоддзяў) / нав. рэд. У. І. Навіцкі. – Мінск, 1998.
  10. Кот, С. О. Дискурсний аналіз проповіді як морально-духовного жанру словесности (на матеріалі православной Різдвяноі проповіді) : автореферат диссертаціі на здабуття наукового ступеня кандідата філологічних наук: 10.02.02 / Кот Сергій Олександрович. – Киів, 2006.
  11. Мусорын, А. Ю. Хрысціянская тэанімічная лексіка беларускай мовы праваслаўнага і каталіцкага ўжывання / А. Ю. Мусорын // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе : зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса / пад рэдакцыяй Сяргея Запрудскага, Аляксандра Фядуты, Захара Шыбекі. – Мінск, 2007.
  12. Станкевіч, А. Родная мова ў сьвятынях / А. Станкевіч // З Богам да Беларусі. – Вільня, 2008.
  13. Фурс, В. У. Польскамоўны ўплыў на беларускі пераклад чатырох’евангелля ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага (1939) / В. У. Фурс // Сучасны стан і дынаміка норм беларускай літаратурнай мовы: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мiнск / Інстытут мовазнаўства НАН Беларусі; нав. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск, 2006.
  14. Хромчанка А. Р. Канфесійная лексіка сучаснай беларускай мовы. / А. Р. Хромчанка // Журналістыка-2004. – Мінск, 2004.
  15. Чарота, І. А. Беларуская мова і царква / І. А. Чарота. – Мінск, 2000.
  16. Шакун, Л. М. Значэнне царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / Л. М. Шакун. – Мінск, 1958.

     Практычныя  крыніцы

  1. Бажэственная  літургія : дыск / пер. С. Гардуна.
  2. Біблія. Кнігі Сьвятога Пісання Старога і Новага Запавету / пер. В. Сёмуха. – 2002.
  3. Голас душы. – 2001. – №№ 11, 23, 35. – 2002. – №№ 1, 7-9, 14, 15, 38. – 2003. – № 15.
  4. Дыялог. – 1999. – № 12. – 2003. – № 2-3. – 2004. – № 4. – 2005. – № 11. – 2006. – № 4. – 2008. – № 1.
  5. Каталіцкія навіны. – 2005. – № 1. – 2007. – № 5. – 2008. – № 1.
  6. Наша вера. – 2008. – № 1 (43).
  7. Наша вера. – [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://media.catholic.by/nv/n42/aboutus.htm – 22.12.08.
  8. Ойча наш : малітоўнік / Мітрапалітарная камісія па перакладу літургічных тэкстаў. – Мінск, 2000.
  9. Царкоўнае слова. – 2007. – №№ 5-12. – 2008. – №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
  10. “Ave Maria”. – 2003. – № 5-6. – 2004. – № 1-2. – 2005. – № 1-2. – 2006. – № 1-2. – 2007. – №№ 3, 10.
  11. “Ave Maria”. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://media.catholic.by/ave/index.htm?/ave/n83/art2.htm – 22.12.08.
  12. Эвангелле паводля сьв. Яна / пер. Ян Пятроўскі. – Мінск-Лондан-Нью-Йорк, 1991.

     Предметны паказальнік да рэферата

Информация о работе Эфектыўнасць выкарыстання інфармацыйных тэхналогій для рэдактарскага аналізу рэлігійнага дыскурсу ў СМІ