Центральный банк

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2012 в 01:06, контрольная работа

Краткое описание

Центральний банк бере безпосередню участь у формуванні пропозиції грошей, причому як у формуванні її готівкового компоненту, так і безготівкового (депозитного). Він здійснює емісію готівки для того, щоб забезпечити нею комерційні банки в обмін на їх резерви, розміщені в центральному банку. Комерційні банки постачають готівку своїм клієнтам (вкладникам) в обмін на їх депозити в банках, залишаючи у своїх касах незначну суму готівки як резерв. Готівка, що емітована центральним банком, випущена в обіг комерційними банками і циркулює в позабанківській сфері, є важливим компонентом пропозиції грошей.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………………….3
1 Теоретична частина……………………………………………………………..5
1.1 Порядок формування статутного капіталу банків з різною організаційно – правовою формою діяльності……..…………………………...5
2 Практична частина………………………………………………………….....12
Задача 2.1…………………………………………………………………….12
Задача 2.2…………………………………………………………………….13
Висновки…………………………………………………………………………23
Список використаної літератури….…………………………………………….24

Файлы: 1 файл

Центр.банк 7.docx

— 54.92 Кб (Скачать)

 

 

                            2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 

                                         Задача 2.1

Для встановлення ціни відсікання на аукціоні з розміщення державних облігацій необхідно  визначити розрахункову ставку дохідності купонних облігацій. Вихідні умови: номінал облігацій – 10700 грн., строк обігу – 193 днів, розмір купонної виплати – 160,5  грн., кількість купонних виплат – 6, ціна придбання облігації – 11235 грн.

 

Рішення

Ставка дохідності купонної облігації розраховується за формулою:

                                 
                                      Д =  []  ,                                  (1.1)

де ЦН – номінал  облігації,грн.;

     ЦК – розмір купонної виплати.;

     n – кількість купонних виплат, грн..;

     ЦПР – ціна придбання облігацій, грн.;

     КОБ – строк обігу облігацій, днів.

 

Д = = = = 2,01

 

Висновок

Для встановлення ціни відсікання на аукціоні з розміщення державних облігацій дохідність купонної облігації дорівнює 2,01.

 

 

 

 

 

Задача 2.2

Провести аналіз діяльності комерційного банка згідно нормативів ((положення НБУ № 368 від 28.08.2001 р.) див. додаток А) і визначити  достатність капіталу на підставі даних, наведених в таблиці 1

 

Таблиця 1 – Вихідні  дані

№ п/п

Показники

Млн.грн.

1

Основний капітал

129,47

2

Регулятивний капітал

233,99

3

Активи

1759,54

4

Сума резервів

22,47%

5

Кошти на кор. рахунку

260,01

6

Кошти в касі

118,77

7

Зобов’язання

1581,77

8

Активи первинної та другорядної  ліквідності

1547,1

9

Залишки на поточних рахунках клієнтів

876,01

10

Цінні папери в портфелі банка

74,9

11

Короткострокові зобов’язання

774,68

12

Сукупна заборгованість на 1 позичальника

107

13

Сукупна заборгованість всіх позичальників

856

14

Сукупна заборгованість на 1 інсайдера

5,35

15

Сукупна заборгованість всіх інсайдерів

26,75

16

Сума коштів, які інвестуються в цінні папери одного підприємства

26,75

17

Сума коштів, які інвестуються в цінні папери підприємств

107

18

Вкладення в капітал інших  банків

12,95

19

Валютна позиція банка

53,50


 

 

 

Рішення

 

1.Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1).

Цей норматив представляє  собою розмір регулятивного капіталу банку. Регулятивний капітал – це одним із найважливіших показників діяльності банку, він складається з двох рівней: з основного (1-й рівень) і додаткового (2-й рівень). Основний капітал вважається незмінним та повинен повністю покривати збутки. Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір підлягає змінам. Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) та додаткового (2-го рівня) капіталів Величину регулятивного капіталу (РК) розраховують за формулою:

                                 Н1 = РК = ОК + ДК – КВ,                                 (2.1)

де ОК – основний капітал, млн. грн.;

     ДК – додатковий капітал, млн. грн.

                                  Н1 = РК = 233,99 млн. грн.

 

         2. Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) (Н2).

Цей норматив відображає здатність банку своєчасно і  в повному обсязі розрахуватися  за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших  операцій грошового характеру. Чим  вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку, і менша частка ризику кредиторів / вкладників банку.

                                           Н2 = * 100%,                                      (2.2)

де РК – регулятивний капітал, млн. грн.;

    АР – активи працюючі, млн. грн.

                                       (АР – (АР*Р))*100%,                                   (2.3)

де Р – сума резервів, %.

Н2 = * 100% = 17,15%

Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) дорівнює 17,15 %. Це означає, що банк може своєчасно і в повному обсязі розрахуватися зі своїми зобов’язаннями.

          3. Норматив адекватності основного капіталу (Н3).

Норматив адекватності основного капіталу встановлюється зметою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесісвоєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

Показник адекватності основного капіталу банку розраховуєть-ся як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку.

                                      Н3 = * 100%,                                            (2.4)

де ОК – основний капітал, млн. грн.;

     ЗА – загальні активи, млн. грн.

                             Н3 = * 100% = 7,36 %

Норматив адекватності основного капіталу більше мінімального значення, а це означає що банк достатньо капіталізований.

 

4. Норматив миттєвої  ліквідності (Н4).

Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Ліквідними активами є кошти в касі та на коррахунках, які відкриті в Національному  банку України та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові  чи безготівкові кошти.

Норматив миттєвої ліквідності Н4 встановлюється з  метою забезпечення своєчасного  виконання банком своїх грошових зобов’язань, що обліковуються на поточних рахунках за рахунок високоліквідних  активів. Високоліквідні активи (активи первинної ліквідності) повинні  бути наявними у розмірі не меншому 20 % грошових зобов’язань, які обліковуються за поточними рахунками банку.

                                   Н4 = * 100%,                                  (2.5)

де  ККОР.РАХ – кошти на кор. рахунку, млн. грн.;

      КК – кошти в касі, млн. грн.;

      ПР – залишки на поточних рахунках клієнтів, млн. грн.

                            Н4 = * 100% = 43,23 %

Норматив миттєвої ліквідності знаходиться в межах норми, а це означає що банк може забезпечити своєчасне виконання за рахунок високоліквідних активів.

 

5. Норматив поточної  ліквідності (Н5).

Норматив поточної ліквідності Н5 встановлюється для  визначення збалансованості строків  і сум ліквідних активів та зобов’язань банку. Для цього  вимагається наявність активів  первинної та вторинної ліквідності (з терміном погашення до 31 дня) у  мінімальному розмірі 40 % вимог та зобов’язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня включно. До активів первинної та вторинної ліквідності зараховуються, зокрема, боргові цінні папери, що рефінансуються або емітовані НБУ у різних портфелях банків, а також надані кредити зі строком погашення менше одного місяця.

                                    Н5 = * 100% ,                                       (2.6)

де АПВ – активи первинної та другорядної ліквідності, млн. грн.;

     ПР - залишки на поточних рахунках клієнтів, млн. грн.;

     З – зобов’язання, млн. грн.

                               Н5 = * 100% = 62,95 %

Норматив поточної ліквідності означає, що банк може розрахуватися в установлений строк за своїми зобов’язаннями.

 

6. Норматив короткострокової ліквідності (Н6).

Норматив короткострокової ліквідності Н6 встановлюється для  контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові   (≤ 1 року) зобов’язання за рахунок ліквідних активів. Ліквідні активи терміном погашення до одного року повинні перевищувати 60 % короткострокових зобов’язань. До зазначених активів зараховуються готівкові кошти, банківські метали, кошти на кореспондентських рахунках та депозити в НБУ та інших банках, а також короткострокові кредити, надані іншим банкам. А короткострокові зобов’язання охоплюють кошти до запитання, кошти бюджету України, короткострокові кредити від НБУ та інших банків, депозити інших банків і клієнтів, короткострокові цінні папери власного боргу, а також зобов’язання і вимоги за всіма видами традиційних позабалансових інструментів тощо.

                                       Н6 = * 100%,                                     (2.7)

де  АПВ - активи первинної та другорядної ліквідності, млн. грн.;

      ПР - залишки на поточних рахунках клієнтів, млн. грн.;

      ЗК – короткострокові зобов’язання, млн. грн.

                           Н6 = * 100% =  93,72 %

З розрахованого  нормативу короткострокової ліквідності видно, що банк може у повному обсязі  виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання.

 

 

 

7. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7).

Норматив максимального  розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 визначається як співвідношення суми всіх вимог та позабалансових зобов’язань щодо цього контрагента  до регулятивного капіталу банку, яке  не повинно перевищувати 25 %.

                                            Н7 = * 100%,                                      (2.8)

де  ЗІК – сума коштів, які інвестуються в цінні папери підприємств, млн. грн;

       РК – регулятивний капітал, млн. грн.

                                     Н7 = * 100% = 45,73 %

За нашими розрахунками оптимальне значення нормативу Н7  перевищує 25 %, та все ж банку дозволяється надавати кредити та здійснювати вкладення в боргові цінні папери в обсягах, що перевищують Н7, компенсуючи це виключенням із загального обсягу забезпечень кредитів або суму безумовного забезпечення та грошового покриття їхніх вкладень в боргові ЦП. Проте якщо навіть після використання таких пільг значення Н7 перевищує нормативне, банк зобов’язаний коригувати регулятивний капітал на розмір перевищення цього нормативу починаючи з наступного дня після проведення операцій, що призвели до перевищення.

 

8. Норматив максимального  ризику (Н8).

Н8 визначається як співвідношення суми всіх великих  кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів, з врахуванням  всіх позабалансових зобов’язань, виданих  банком щодо цих контрагентів, до регулятивного  капіталу банку.

                                           Н8 = * 100% ,                                       (2.9)

де - СЗ сукупна заборгованість всіх позичальників, млн. грн.;

        РК – регулятивний капітал, млн. грн.

                                          Н8 = * 100% = 365,83 %

Нормативне значення нормативу максимального ризику не має перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу банку, в даному випадку він не перевищує а це означає банк не має великих ризиків.

 

      9. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9).

Норматив максимального  розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) встановлюється з метою обмеження ризику, який виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести  до прямого або непрямого впливу на діяльність банку. 

Норматив Н9 розраховують як співвідношення суми всіх зобов’язань  цього інсайдера (групи пов’язаних інсайдерів) перед банком і всіх позабалансових зобов’язань, виданих  банком щодо цього інсайдера, та статутного капіталу банку. Нормативне значення коефіцієнта  Н9 не повинно перевищувати 5%.

Інсайдери — власники істотної участі, управлінський персонал, контролери, асоційовані особи (рідні брати, сестри, батьки власників істотної участі).

                                           Н9 = * 100%,                                    (2.10)

де З1ІН – сукупна заборгованість на 1 інсайдера, млн. грн.;

     РК  – регулятивний капітал, млн. грн.

                                     Н9 = * 100% = 2,29 %

Оптимальне значення нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру не перевищує 5%, тобто банк нічим не ризикує під час здійснення  операцій з цим інсайдером.

 

10. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10).

Норматив (Н10) встановлюється з метою обмеження сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів.

Норматив Н10 розраховується як співвідношення сукупної заборгованості зобов’язань усіх інсайдерів перед  банком і 100% суми позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, та статутного капіталу банку. Нормативне значення коефіцієнта Н10 не повинно  перевищувати 40%.

Информация о работе Центральный банк