Влияние мирового кризиса на банковской системе Республики Казахстан

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 11:07, курсовая работа

Краткое описание

Жұмыстар болжаммен Қазақстан республикасының экономикасында негiзгi проблема болды - 2007 жыл басталған дағдарыс. Мемлекет жедел шаралардың қабылдануы жақтан талап ететiн ахуал осыған байланысты пайда болды.
Зерттеудi әдiстеме жүйелiк бас-сирақтарға алып келген және қаржы секторының тиiмдi жұмысына негiзiнен қатер төндiретiн барлық факторларды қарастыру болып табылады.

Оглавление

Аннотация……………………………………………………………………....3
Введение………………………………………………………………………...6
Исследовательская часть.
Глава 1. Влияние мирового кризиса на развитие банковской системы РК.
1.1. Состояние финансового рынка РК в период кризиса….…………………………………………………………………….…7
1.2. Изменение кредитной политики на примере АО «БТА» банка……………………………………………………………….……………..10
Глава 2. Анализ состояния финансового положения банков РК в период кризиса (на примере АО «БТА» банка)
Положение БТА банка продолжает ухудшаться…………………………………………………...……..........14
Перспективы развития банковской системы в посткризисный период…………………………………..………………………………….17
Заключение…………………………………………………………..………….18
Список использованной литературы……………………………………………………………..….........20

Файлы: 1 файл

Влияние мирового кризиса в БС РК.doc

— 292.00 Кб (Скачать)

          Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

              Министерство образования и науки Республики Казахстан

 

 

                       Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің

                                           №115 орта мектебі

                                           средняя школа №115

                      отдела образования акимата города Костаная

 

 

 

 

                          Силантьев Алексей 9 сынып

                          Силантьев Алексей 9 класс

 

Тищенко Дмитрий 9 сынып

Тищенко Дмитрий 9 класс

 

 

 

«Республика Қазақстанды банктiк жүйесiнде әлемдiк               

                                                                               дағдарыстың әсерi».

 

«Влияние мирового кризиса на банковской системе Республики                                           

                                                                                               Казахстан».

 

 

                                                Экономика

                                                Экономика

 

 

 

 

 

 

 

                                                            научный руководитель: Петренко Е.А.

                                                            Заместитель директора по воспитательной

                                                            работе средней школы № 115, психолог

 

 

 

 

 

 

 

                                          Қостанай қ., 2012 ж.

                                          г. Костанай, 2012 г.

                                                  Оглавление:

 

 

Аннотация……………………………………………………………………....3

 

Введение………………………………………………………………………...6

 

Исследовательская часть.

 

Глава 1. Влияние мирового кризиса на развитие банковской системы РК.

 

1.1.  Состояние финансового рынка РК в период кризиса….…………………………………………………………………….…7

 

1.2.  Изменение  кредитной политики на примере  АО «БТА» банка……………………………………………………………….……………..10

 

Глава 2. Анализ состояния  финансового положения банков РК в период кризиса (на примере АО «БТА»  банка)

 

    1. Положение БТА банка продолжает ухудшаться…………………………………………………...……..........14

 

    1. Перспективы развития банковской системы в посткризисный период…………………………………..………………………………….17   

 

Заключение…………………………………………………………..………….18

 

Список использованной литературы……………………………………………………………..….........20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Түсiнiктеме.

 

 

Дүниелiк қаржы  жүйесiнiң 2007 жыл басталған дағдарысы зерттеулер мақсатпен ол ретiнде қарап шығуға талқылануға бол қаржы Қазақстан секторының дамытуына негативтi ықпал тигiздi, сонымен бiрге ол жанына бата елдiң банк жүйесiнде сәуле түскен.

 

 

Зерттеудiң  кезең, процедурасы:

 

Даярлайтыны:

 

--тақырыптың таңдауы,  қойылу мақсаттар және есептер. 

 

Зерттеушiсi:

 

    -- статистикалық  мәлiметтердiң зерттеуi.

    -- ғылыми жұмыс  үшiн жиюлы материалдың талдауы.

 

Жұмыстар болжаммен  Қазақстан республикасының экономикасында негiзгi проблема болды - 2007 жыл басталған дағдарыс. Мемлекет жедел шаралардың қабылдануы жақтан талап ететiн ахуал осыған байланысты пайда болды.

 

Зерттеудi әдiстеме жүйелiк бас-сирақтарға алып келген және қаржы секторының тиiмдi жұмысына негiзiнен қатер төндiретiн барлық факторларды қарастыру болып табылады.

 

Дүниелiк банк жүйедегi дағдарыс дәл қазiр болған зерттеудiң жаңалық және өзектiлiгi, бюджеттi сақтаудың ең маңызды мемлекеттiк құрайтын мемлекеттiк саясаттарының бiрi өйткенi болып табылған өзi көкейкестi тақырып болады.

 

Ахуалдар және бастаушы дүниелiк сарапшылары бар консультациялар зерттеудiң нәтижесiнде елдiң қаржы жүйесiнiң сауығуының әртүрлi шаралары қосатын кризиске қарсы жоспар айнала ұшылған бiрлескен әсерлердiң негiзгi бағыты iстеп шығарған. Осы кезеңде, ел дағдарыс және экономика өтiп кеттi ойдағыдай өркендейдi.

 

Жаттығу қолдануының  облысы: Жұмыстың нәтижелерi әмбебап банк iнi ұйымның жанында қолдана алады, сонымен бiрге аймақтар экономиканы тұрақтануды процесстiң зерттеуiнiң әдiстемелiк қағидаларын жасалу үшiн сол үшiн.

                                          

                                               Аннотация.

 

 

Целью исследования было изучить кризис мировой финансовой системы, начавшийся в 2007 году, рассмотреть, как он негативно повлиял на развитие финансового сектора Казахстана, а также как болезненно он отразился на банковской системе страны.

 

 

                         Этапы, процедура исследования:

 

Подготовительный:

 

   -- выбор темы, постановка  цели и задач.

 

Исследовательский:

 

   -- изучение статистических  данных.

   -- анализ собранного материала  для научной работы.

 

Гипотезой работы стала основная проблема в экономике Республики Казахстан – кризис, начавшийся в 2007 году. В связи с этим появилась ситуация, требующая принятия срочных мер со стороны государства.

 

Методикой изучения является рассмотрение всех факторов, которые приводят к системным сбоям и угрожают эффективной работе финансового сектора в целом.

 

Новизна и актуальность исследования в том, что в настоящее время кризис в мировой банковской системе, стал самой актуальной темой, так как является одной из важнейших составляющих государственной политики сохранения бюджета.

 

В результате исследования ситуации были выработаны основные направления совместных действий, облеченных в антикризисный план, который включает разные меры оздоровления финансовой системы страны. На данном этапе, страна миновала кризис, и экономика успешно процветает.

 

Область практического  использования: Результаты работы могут быть использованы при организации банковского дела, а также для того, чтобы разработать методологические принципы исследования процесса стабилизации экономики региона.

 

 

 

                                               Summary.

 

Objective: to study crisis in the global financial system that began in 2007, to consider how it has negatively affected the development of Kazakhstan's financial sector, as well as how painful it affected the country's banking system.

 

 

                            Stages of the procedure of study:

 

Preparation:

 

   - Choice of topic, setting goals and objectives.

 

Research:

 

   - Examination of the data.

   - Analysis of collected data for scientific work.

 

Hypothesis: The main problem in the economy of the Republic of Kazakhstan has become a crisis

began in 2007. In this regard, there was a situation that requires decision-

urgent action by the state.

 

Methods of study: To examine all the factors that lead to system crashes and threaten the effective functioning of the financial sector as a whole.

 

The novelty and relevance of the study: In the present crisis in the global banking system has become the hot topic because it is one of the most important components of the state policy of maintaining the budget.

 

Results and conclusions: The study of the situation and consulting with leading experts have developed the basic directions of joint action, vested in the turnaround plan that includes various measures of financial recovery system. At this stage, the country passed the crisis and the economy has flourished.

 

Area of ​​practical application: The results can be used for banking organizations, as well as to develop methodological principles study of the process of economic stabilization in the region

                                          

 

 

 

 

 

 

                                                 Введение.

 

 

 

    Главной целью, стоящей перед страной является преодоление кризиса. На исходе XX столетия возросшая мощь экономики, негативные тенденции ее глобализации стали огромной разрушительной силой. Способность природы самовосстанавливаться и поддерживать развитие человечества оказалась не безграничной. Необычайно обострилась борьба за ресурсы, произошло небывалое расслоение мира по доходам, существенно увеличились масштабы нищеты населения. В результате мир столкнулся с проблемой беспрецедентной трудности - с необходимостью формирования, по существу, новой модели развития цивилизации, которая могла бы противостоять надвигающемуся глобальному социально-политическому, экономическому и экологическому кризису.

 

    Банковская система - очень важная структура рыночной экономики. Банки как финансовые посредники привлекают капиталы хозорганов, сбережения населения, и другие свободные денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и выдают их во временное пользование заемщикам, проводят денежные расчеты и оказывают другие многочисленные услуги для экономики, тем самым непосредственно влияя на эффективность производства и обращение общественного продукта.

 

   Банки являются главными финансовыми посредниками в рыночной экономике. В процессе своей деятельности они создают новые требования и обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. Так, принимая вклады клиентов, банк создает новое обязательство - депозит, а выдавая ссуду - новые требования к заемщику.

 

   Это процесс создания новых обязательств и требований составляет основу финансового посредничества. Движение, перемещение, переливы финансовых ресурсов от кредитора к заемщикам и связанная с ними деятельность финансовых институтов называется финансовым посредничеством.

 

Аккумулируя денежные капиталы из разных источников, банки создают  общий обезличенный "пул" денежных средств, превращая их в действующий  капитал и могут удовлетворять  требования на кредит на самых различных  условиях.

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Влияние мирового кризиса на развитие банковской системы РК.

 

 

    1. Состояние финансового рынка РК в период кризиса

 

     Кризис мировой финансовой системы, начавшийся в 2007 году, негативно повлиял на развитие финансового сектора Казахстана. Наиболее болезненно он отразился на банковской системе страны.

Начали проявляться  следующие негативные тенденции:

- снижение возможностей  отечественных банков привлекать  внешние финансовые ресурсы, следовательно,  произошло сокращение объемов  кредитования внутренней экономики;

- снижение темпов роста  активов и уменьшение объемов  капитализации банков;

- возникли проблемы  с погашением внешних обязательств.

Каждый из перечисленных  факторов является сам по себе важным и, так или иначе, влияет на функционирование банков второго уровня. Но их совокупность приводит к системным сбоям и угрожает эффективной работе финансового сектора в целом. Поэтому меры, принятые Правительством, Национальным банком и Агентством финансового надзора РК по их устранению, стали первостепенными шагами по преодолению кризисных явлений в экономике страны.

В итоге появилась  ситуация, требующая принятия срочных  мер со стороны государства.  В  сложившихся условиях Президент  Казахстана Н.Назарбаев поручил  Правительству, Национальному Банку  и Агентству по финансовому надзору выработать адекватную систему оздоровления финансовой системы страны.

В результате исследования ситуации и консультаций с ведущими мировыми экспертами были выработаны основные направления совместных действий, облеченных в антикризисный план, который включает следующие меры оздоровления финансовой системы страны.

-  поддержание текущей и краткосрочной ликвидности банков;

- осуществление рекапитализации  банков;

- поддержка по погашению  внешних обязательств в период 2009-2010 годов;

- целевая поддержка банков по кредитованию реального сектора экономики.

Для реализации поставленных задач государством и Национальным фондом было предусмотрено 10 млрд.долларов США, которые несколькими траншами выделялись через АО «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» и АО «Национальный холдинг «КазАгро».

Для стабилизации финансового  рынка было принято решение направить  основные финансовые потоки капитализации  в четыре банка второго уровня, являющиеся системообразующими в финансовом секторе страны. Они получили государственные средства в общей сумме 476,1 млрд.тенге.

В результате кризиса  ликвидности на мировых рынках капитала Правительство в течение 2008 года предприняло ряд мер по повышению  устойчивости финансовой системы страны в целом и банков второго уровня в частности. Основной упор был сделан поддержке системообразующих банков страны.

Системообразущие банки  определяются объективно по следующим  критериям:

- размер капитала относительно  общего объема БВУ;

- доля на рынке кредитования  отечественной экономики;

- доля на рынке кредитования  физических лиц;

- доля на рынке депозитов  физических лиц;

- доля уплаченных налогов  относительно общего объема налогов,  уплаченных БВУ;

- численность работающих  сотрудников относительно общей  численности работающих в БВУ.

Каждый из шести показателей  должен составлять не менее 5% от общего объема банковской системы, иначе банк не попадает в список системообразующих.

Таким образом, из 36 действующих  на данный момент в Казахстане банков, только 6 банков подпадают под вышеуказанные критерии. Это Казкоммерцбанк, Народный банк, БТА банк, «Альянс банк». Кроме них к системообразующим относятся АТФ банк и банк Центр Кредит, имеющие крупных иностранных акционеров, у которых есть возможность оказывать поддержку банкам при необходимости в течение всего срока до улучшения ситуации на финансовом рынке.

Информация о работе Влияние мирового кризиса на банковской системе Республики Казахстан