Войти    Поиск   Связаться с нами
. Международная миграция рабочей силы: масштабы и основные регионы притяжения мигрантов. Интеллектуальная миграция
Миграция — латинское слово, означающее перемещение, переселение. Этим словом обозначают перемещение людей, животных, капиталов, химических элементов в земной коре и т.д. Интересующая нас миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных территорий в связи со сменой постоянного места жительства либо с возвращением к нему.
Все перемещения населения относительно каждой территории слагаются из эмиграционных и иммиграционных потоков. Эмиграция — выбытие за границу, а иммиграция — прибытие из-за границы. Разница между этими двумя потоками дает объем чистой миграции, их сумма — объем валовой миграции.
.Мировой рынок капитала
40.Мировой рынок капитала – это неотъемлемая часть мирового хозяйства, которая на международном уровне играет все более возрастающую роль. С функциональной точки зрения международный капитала представляет собой сложный экономический механизм, систему рыночных отношений, которая обеспечивает аккумуляцию и перераспределение финансовых средств между странами и регионами.
1.1 Аудиторлық тәуекелділік түсінігі
Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастың дамуы шаруашылық әдістерін және формаларын қайта өзгертудің объективті қажеттілігін тудырады. Әміршілік – әкімшілік жүйеде кеңінен тараған қоғамдық мүлікті талан – таражға салу нарықтық экономиканың ажырамас атрибуты болып табылатын іскерлік және ұқыптылықпен орын алмастырды.
Қазақстан нарықтық қатынастардың еңгізілуімен бірге экономикалық субъектілердің қаржылық қорытынды есебін пайдаланушылырдың қажеттіліктерін ол ақпараттардың дұрыстығын дәлелдеу түрінде қамтамасыз етуші тәуелсіз бақылау жүйесі өркендеп дамып келеді.
Нарық жағдайына бейімделудің қиындығына қарамастан, елде ғылыми – техникалық саясат, маңызды теориялық және іс – тәжірибелік білім саласына айналатын нақты ғылыми әзірлемелерді жинақтаумен әлеуметтік – экоомикалық қызметтің жаңа әрі озық нарықтық бағытын түбегейлі және қолданбалы зерттеу белсенділікпен жүргізілуде.
Бизнестің кәсіби аудит проблемасын зерттеудің көкейкестілігі мүмкіндігінше аз шығынмен аса жоғары экономикалық тиімділікке қол жеткізуді оңтайлы ұйымдастыруға ұмтылатын барлық қатысушылардың мүддесінен білінеді. Аудит жоспарлау, талдау, үйлестіру, есеп, ұйымдастыру, бақылау және реттеу сияқты басқару қызметтерімен тығыз байланысты. Егер есептің көмегімен ақпарат көздері қалыптасатын болса, онда оның кешенді аудиті шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық процестерін жоспарлау, ұйымдастыру және реттеу барысында жіберілген кемшіліктер мен қателіктерді анықтауға және оны қайтадан болдырмауға мүмкіндік береді.
Аудит ең алдымен меншік иелерінің мүліктік мүдделерін қорғау мақсатымен жүзеге асырылады. Ол бухгалтерлік салықтық есеп берулерде көрсетілген ақпарат растығына бақылау жасауды қамтамасыз етеді. Аудиттің басты мақсаты шаруашылық субъектілерінің активтерінің міндеттемелерінің меншіктік құралдар кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қызметінің қаржылық нәтижелерін есеп беруде толық рас түрде және дәл көрсетілуіне объективті баға беру. Кәсіпорында қабылданған есеп саясатының қолданыстағы заңдар мен нормативтік актілеріне сәйкестігін тексеру. Аудитте объективті себеп-салдарға байланысты қате қорытынды берудің ішкі тәуекелі бар.
Аудиторлық тәуекел - аудитор байқамаған қателіктер мен оқылық болуна қарамастан сыртқы есеп деректерінің толықтай рас екендігі туралы қорытынды беру арқылы өзіне алатын қауіп. Аудиторлық қауіп аудитті жоспарлау мен жүргізуде сонымен бірге орындалған процедуралар нәтижесін бағалау кезінде пайдаланады. Аудиторлық қауіп аудитор жоспарлау кезінде де іс-әрекеттерді қорытындылағанда ескеріледі.
Курстық жұмысты орындаудағы негізгі мақсат аудиторлық тәуекелдің мәнін ашып, оның түрлеріне толық сипаттама беріп, аудиторлық тәуекелдің аудитор жұмысындағы маңыздылығын ашып көрсету болып табылады.
4 версии причин энергокризиса
Обращает на себя внимание слишком заметный разрыв между версией событий, поддержанной ньюсмейкерами и комментаторами федеральных СМИ, и информацией, которая обсуждается на уровне технических специалистов и комиссий по чрезвычайным ситуациям
7 проблем российской экономики
Производители отмечают, что бизнес за последние два-три года стал более разумным, более ориентированным на долгосрочные цели. Профессионализм стал цениться выше хороших связей, желание потратить как можно больше уже сменилось стремлением к экономии, сокращению издержек. И от власти современному бизнесу в общем-то нужно совсем немного. Она должна обеспечить прозрачность среды и поддержать стремление бизнеса вкладываться в будущее. Эти общие задачи распадаются на семь более конкретных.
About Myself
From the very start I should say that it is not an easy thing to speak about myself as it is hard to have a look at yourself from aside, but at the same time who knows you better than you yourself do?
I am a girl of sixteen. When I look at myself in the mirror I see a blond girl with short straight hair, dark eyes and slander figure. As to my appearance I'm rather tall and slim. I have never thought I'm a beauty I whish I were more beautiful. I think that I'm even tempered, rather reserved, calm and modest.
cайлау
Сайлау және сайлану құқығы Қазақстан Республикасы азаматының ең басты саяси құқығы (ҚР Конституциясы. 33-бап). Сайлауға қатысу әркімнің ерік білдіру бостандығы болып табылады. Сонымен қатар сайлауға қатысу кез келген азаматтың азаматтық борышы. Әрбір мемлекет сайлауға азаматтардың басым көпшілігінің қатысуына жағдай туғызады. Сайлауға қатысу — азаматтардың бейкам бақылаушы емес, өз елі үшін жаны ауыратындығының көрсеткіші. Бейкамдык пен қатыспаушылық жағымсыз құбылыстарға жол ашады. Сайлаушылардың сайлауга келмеуі абсентеизм деп аталады.

Сайлау еркіндігі кез келген азаматтың сайлауға қатысуға құқығы бар екендігін, сонымен қатар өзінің көзқарастарына қатыссыз адал да әділетті күресте сайлануға нақты мүмкіндіктерге иеленуі дегенді білдіреді.
Cовременное cоcтояние земельного рынка Роccии и перcпективы его развития
Целью данной работы являетcя изучение рынка земли и выявления его роли в формировании экономичеcкой cиcтемы.
В cоответcтвии c обозначенной целью работы перед ней cтавитcя ряд задач:
- изучить cущноcть, функции, оcобенноcти рынка земли;
- подвергнуть иccледованию земельные и рентные отношения;
- провеcти анализ cовременного земельного рынка Роccии;
- раccмотреть перcпективы развития рынка земли в Роccии.
How to increase global competitive rate of ukraine?
Well, this issue is quite important for us, because if we see our place in global rating, it can seriously depress our mood. Perhaps, as we are young and fresh generation, responsibility for the changes lies on our shoulders, as we can compare and think in the new direction.
How to study economics in a creative way
As a pupil I wanted to become a banker, this profession seemed to me very interesting and what is more important - really promising. I had just childish expectations about these people, who count other people’s money and then are paid a big credit for their work. But the time was passing and I had to decide about my future education: there was a great choice of specialties connected with economics - business administering, banking, accounting, marketing, simply economics. This variety proves that economy today gains ever-growing significance and a number of subjects based on economics are steadily increasing.