Видатні вчені-зоологи. Вклад вітчизняних вчених у розвиток зоологічної науки

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2012 в 01:08, курсовая работа

Краткое описание

Известно своеобразное завещание Рулье будущим поколениям естествоиспытателей. В своем выдающемся труде "Жизнь животных по отношению к внешним условиям", написанном в 1851 г. и опубликованном через год, он писал: "Вместо путешествий в далекие страны, на что так жадно кидаются многие, приляг к лужице, изучи подробно существа - растения и животные, ее населяющие, в отношениях организации и образа жизни, и ты для науки сделаешь несравненно более, нежели многие путешественники, издавшие великолепные описания и изображения собранных естественных произведений, которые часто имеют одно главнейшее значение для науки - указания или вопросы на то, что остается сделать, что нужно изучать будущим деятелям в стройной органической связи".

Оглавление

1. Життя та діяльність видатних вчених-зоологів (К.Ф. Рульє, М.О. Сєвєрцов, О.О. Ковалевський, В.О. Ковалевський, М.О. Мензбір, О.М. Нікольський, П.П. Сушкін, О.М. Сєвєрцов, Л.С. Берг, С.І. Огньов, І.І. Шмальгаузен, Г.П. Дементьєв)....................................................................3
2. Успіхи вчених України у розвитку зоології хребетних..................................................................................................3-29
3. Вклад вчених Ніжинської вищої школи у розвиток зоології на Україні..........................................................................................................30
Література................................................

Файлы: 1 файл

Контрольна по зоології.doc

— 322.50 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ ТА II ВНЕСОК В ІСТОРІЮ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ НІКОЛИ

І.В.Марисова, професор

Л.і.Рековець, професор

Кафеира зоології веде свійй формальний початок від 1933 в., коли кафедра природознавства, що існувала до того, була поділена на три - ботаніки,зоології, хімії. З часів ліцею у вузі склався досить високий рівень викладання природничих наук. Чудовим лекром був професор Х.А.Екеблад, який з 1835 р. став директором і цею. Серед найкращих професорів того періоду відмічають і професора А.Л.Андржієвського. З 1925 р. в інституті почав працювати зоолог І.А.Богдан, який протягом 1933-1936 рр. очолював кафедру зоології. За його ініціативою починає створюватися зоологічний музей, який спочатку мав статус кабінету зоології. Деякий час на кафедрі працював доцент Ф.Д.Великохатько, який викладав зоологію, анатомію та фізіологію людини.

Про період з1937 по 1943 рр. в житті кафедри майже нічого невідомо. З 1944 по 1944рр. кафедру зоології очолював професор Г.М.Гасовський, який одночасно виконував обов'язки заступника директора інституту з навчально-наукової роботи. Він читав лекції з зоології безхребетних, анатомії людини, гістології та емб­ріології, дарвінізму; активно займався науково-дослідницькою роботою. На базі приміських колгоспів він розпочав важливі дослідження по з'!ясуванню ролі найпростіших у житті великої рогатої худоби. Під його керівництвом активізувалось вивчення паразитофауни диких питних північної України, зокрема Чернігівщини. В цей час кафед­ра встановила зв"язки з багатьма навчальними і науковими закладами нашої країни, які продовжує підтримувати і розширяти і сьо­годні. В 1945 р. в інститут прийшов доцент С.Т.Новіков, який став деканом природничого факультету і виклацав анатомію та фізіологію людини і тварини. Курс зоояогії хребетних у той час був доцент Д.І.Кузнецов, який з 1946 р. був директором Ніжинського педінсти-туту. Він уміло керував науковоо роботою молодих співробітників кафедри. Разом з асистентом 0.В.Москаленко він вивчав фауну хре­бетних Чернігівської та інших областей України.

В 50 роки кафедрою завідувала доцент Е.В.Василевська, яка читала лекції з зоології хребетних ! безхребетних, гістології та дарвінізму. Вона багато років присвятила вивченню мисливсько-промислових тварин і риб Чернігівщини: всіляко сприяла створенні фондових зоологічних колекцій кафедри.

Кафедра зоології залучала до читання лекцій провідних спе­ціалістів з інших вузів. Так, у 1944-1945 рр. лекції з фізіології людини і тварин читав професор Київського університету АЛ.Емченко; в 1949-1950 рр. лекції з дарвінізму читав професор Київського педінституту Г.А.Машталер. Така практика збереглась і в наступні, роки. В 70-ті роки неодноразово читав декції з зоології хребетних і охорони природи професор Київського університету, заслужений діяч науки України М.А.Воїнотвенський. З 1993 р. вибрані розділи нового курсу "Соціоекологія" читає професор Л.І.Рековець. провід­ний спеціаліст Інституту зоології Академії наук України. До робо­ти на кафедрі залучались такш кращі випускники природничого фа­культету Ніжинського педінституту - Л.С.Назарова, О.В. Москаленко та інші.

З 1964 по 1978 рр. іафедрокз зоології керувала професор І.В.Марісова, якаодночасно була також проректором по науковій роботі Ніжинського педінституту. Вона вела курси зоології хребетних, біогеографії, біоніки, екології тварин, охорони природи. В цей час стали регулярними експедиції членів кафедри і студентів-біологів у різні куточки колишнього Радянського Союзу, а також експедиції туристсько-краєзнавчого клубу ''Едельвейс", організатором і незмін­ним керівником якого вже близько ЗО років є І.В.Марисова. Ці ­ екс­педиції мали не тільки пізнавальне, наукове і навчально-виховне значення, але дали можливість значно поповнити фонди зоологічного музею. Саме в цей період зоомузей оформився у самостійну учбову, наукову і культурно-освітню одиницю кафедри зоології. В 1970 р., в дні святкування 150-річчя Ніжинської вищої школи зоологічний музей було урочисто відкрито. На базі зоомузею почали систематич­но проводитись лабораторні заняття студентів та уроки школярів м.НІжина, Зоомузей почали відвідувати численні екскурсії школярів і  населення міста й області, а також гості з-за кордону - з Поль­щі, Чехословаччини, Сірії, країн Латинської Америки тощо.

На кафедрі згуртувався колектив для виконання великих комп­лексних досліджень. Тема "Еколого-фауністична характеристика біоценозів Чернігівського Полісся"; яка згодом увійшла по складу найважливіших фундаментальних досліджень АН України, об"єднала проф. І.В.Марисову /розділ "Птахи Чернігівщини"/, доц. Н.А.Панасенко /розділ "Ссавці Чернігівщини"/, старших викладачів Я.С. Назарову і В..М. Канівець /розділ "Ентомофауна Чернігівщини"/ та Ін­ших. По фізіологічній тематиці працювали доц. Ю.Л.Петров і ст. викладач Л.Т.Нікітіна, які досліджували вплив гімнастичних вправ і різних режимів харчування на гемодинаміку то функціонування органів травлення людини.

В 60-70 рр. на кафедрі працював ст, викладач О.Д.Кучерук, який вів курс геології з основами палеонтології. Його наукова робота була пов"язана з геологічними дослідженнями розвитку кар­стових процесів на Україні, Після виходу О.Д.Кучерука на пенсії, геологічну естафету прийняв асистент Л.І.Рековець, випускник Ні­жинського педінституту. Віч був направлений до аспірантури Ін­ституту зоології АН України, по успішно захистив кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Працюючи в академії  Л.І.Рековець не полишав звязків з своєю альма-матер і зараз він є професором, за сумісництвом, кафедри зоології Ніжинського педінституту.                                                                                                                          

З 1973 по 1987 рр. кафедрою завідував доцент М.Г.Гафізов, який читав курси дарвінізму і генетики. За цей період на кафед­ру були запрошені нові співробітники: зоологи - асистенти В.Ф. Лащенко, П.М. Шешурак, О.С.Вобленко; анатомо-фізіологи -доценти В.Г.Янушевський, Е.Д.Евтушенко, А.І. Марченкова, П.Ю.ЛІпський, асистент О.В.Євсєєва. Під керівництвом М.Г.Гафізова вперше на кафедрі почалась розробка госпдоговірної тематики, В той час ка­федра, за рішенням Міністерства освіти України, стала базовою для північно-східного куща вузів республіки.

З січня 1968 до вересня 1991 рр. кафедру, перейменовану в кафедру анатомії, зоології та валеології, очолював доктор медич­них наук, професор В.Г.Янушевський, Його наукові дослІдження, пбв?язані з проблємоою вікової та екологічної нейроморфології, дістали високу оцінку: проф. В.Г.Янушевському було присвоєно звання Заслуженого діяча науки України. Під його керівництвом плідно працювала когорта анатомо-фізоологів, з тому числі й но­ві викладачі - доцент О.В.Качалка і асистент Б.Ю.Кедров. В цей період при кафедрі була створена наукова проблемна фізіологічна лабораторія на чолі з доц. П.Ю.Ліпським,

У вереси! 1991 р, кафедру було розділено на дві: кафедру анатомії, фізіології та валеології, якою продовжував керувати проф. В.Г.Янушевський, і кафедру зоології, якою знову стала завідувати проф. І.В.Марисова. В листопаді 1994 р., в зв"язку з вибуттям з Інституту ряду викладачів, в тому числі і проф. В.Г. Янушевського, обидві кафедри знову об"єднались в одну - кафед­ру зоології і анатомії - під керівництвом проф. І.В.Марисовоії, нині Заслуженого діяча наук і техніки України,

Нині на кафедрі працює 14 чоловік, в тому числі: 2 профе­сора /з них І - доктор біологічних наук, 1 – Заслужений діяч науки і техніки України/, 4 кандидата біологічних наук, доцен­та: 3 старших викладачів: 5 асистентів /з них І кандидат біо­логічних наук/. Крім того є 1 завідуючий зоологічним музеєм; 6 лаборантів.

Поглиблюється науково-дослідна тематика, урізнюманітнюються методи і технологія навчання, розширюється матеріальна база кафедри. Так, обладнано- навчально-науковий біостаціонар в с. Ядути Борзнянського району Чернігівської областІ; організовані но­ві лабораторії ентомології і таксидермії; завершується будівництво вольерного комплексу для утримання і розведення хижих та інших рідкісних птахів України з метою наступної реінтродукції їх у прироцні екосистеми тощо.

Викладачами кафедри створено чимало підручників і навчаль­них посібників для вузів і шкіл, наприклад:"Хрестоматія з зоо­логії", "Лесные птици, звери и охотоведение", "Птахи Украіни. Польовий визначник", понад 20 навчально-методичних посібників з зоології та біогеографії для педінститутів /автор - проф, І.В.Марисова/; навчальний посібник і підручник для с/г техніку­мів "Охорона природи" /автор - доц. Н.А.Панасенко/; "Природо­охоронна робота в школі" /автори - проф. Г.В.Марисова, доц. Н.А.Панасенко, ст. викладач Л.С.Назарова та !н./; "Методичні вказівки до розв'язування задач з генетики /автор - доц. М.Г. Гафізов/; "Тематика контрольних робіт та індивідуальних зав­дань з польової практики з курсу зоології безхребетних і мето­дичні вказівки до їх виконання";/автори - ст; викладач В.М.Канївець, асистент В.Ш.Лащенко/ тощо.

Отже, кафедра зоології підходить до визначного ювілею з досить вагомим доробком. А попереду - нові плани, реалізація яких сприятиме дальшому піднесенню рівня навчально-методичної наукової роботи, кращій фаховій підготовці майбутніх учителів підтриманню й дальшому розвиткові гарних традицій кафедри, фа­культету, інституту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

1.

 

 

 

 

 

 

2

 Информация о работе Видатні вчені-зоологи. Вклад вітчизняних вчених у розвиток зоологічної науки