Джон Локк

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2013 в 19:57, контрольная работа

Краткое описание

Джон Локк — англійський філософ, один із основних представників англійського емпіризму та Просвітництва. Народився в Англії в сім'ї адвоката. Початкову освіту здобув вдома. Закінчив Вестмінстерську граматичну школу, Оксфордський університет. Самостійно вивчив нову філософію (Бекона, Декарта та ін.), природознавство, медицину. Працював викладачем грецької мови і літератури в університеті, пізніше був вихователем сина, а потім внука відомого політичного діяча графа Шефстбері, багато подорожував, довго жив у Франції, де познайомився з ідеями Монтеня. В час розгулу абсолютистської реакції (1683) Джон Лок емігрував разом з своїм патроном, графом Шефтсбері до Голландії, повернувся до Англії після революції 1688 року.

Файлы: 1 файл

джон локк оля.doc

— 135.50 Кб (Скачать)

Локкова концепція походження держави із суспільного договору цілком складається тільки в “Двох трактатах...”. За припущенням філософа, за давніх часів унаслідок росту народонаселення з'явилися тривожні симптоми переростання природного стану в “війну всіх проти всіх”. Саме в цей момент люди віддали перевагу спільним і, можливо, “мовчазним” рішенням заснувати держави і вручили першим урядам виконавчу владу.

З аналізу співвідношення природного і суспільного станів у філософії історії Локка видно, що на відміну від Гоббса він вважає, що суспільство склалося чи складалося до появи держави, держава ж покликана не обмежувати соціальну волю й ініціативу, а гарантувати їх. Верховним сувереном у державі є не уряд, а нація. Якщо уряд (правитель) діє всупереч діючому праву і псує закони чи взагалі не рахується з ними, наприклад, віднімаючи власність громадян і довільно нею розпоряджаючись, то піддані вправі розірвати угоду з урядом і, використовуючи право на самозахист, піднятися на насильницьку революцію. Саме в цей короткочасний період народ реально використовує свій суверенітет.

3. Інтерпретація рівності

Tabula rasa, споконвічна рівність  дітей у змісті відсутності в них знань, слугує передумовою первісної природної рівності, а поступовий розвиток різних, а отже, і нерівних їх здібностей і задатків, у тому числі працьовитості, є причиною того, що в наступній історії діють люди із самими різними можливостями перспектив. “...Різні ступені старанності сприяли тому, що люди здобували майно різних розмірів... винахід грошей дав їм можливість накопичувати і збільшувати його”. (Локк т.2 с. 30). Одні сталі багатими і впливовими, і саме вони найбільше зацікавлені були в створенні державності. Долею незаможних стала робота через шматок хліба. Так дивиться на це питання Локк, по-своєму послідовно, але в той же час змішуючи здогади і помилки.

Говорячи про живого суб'єкта правопорядку, Локк завжди має  на увазі ізольованого індивіда, що шукає приватної вигоди. Та й соціальне життя взагалі малюється йому, насамперед, як мережа мінових відносин, у які вступають прості товаровласники, особисто вільні власники своїх сил і майна. “Природний стан”, яким він зображений у другому локківському трактаті про державне правління, - це, насамперед, стан “чесної” конкуренції, заснованої на взаємовизнанні. Відповідно “природний закон” (правило гуртожитку) розуміється Локком як вимога рівнопартнерства.

Рівність і воля, що входять у локківське трактування “природного закону” - це та рівність і воля, що передбачаються спільним соціальним змістом більш-менш розвинутих товарно-мінових відносин.

Рівність, як її трактує  Локк, зовсім не має на увазі природної  однаковості індивідів і не містить у собі запиту на їх превентивне зрівняння по здібностях, силам і майну. Мова йде про рівність можливостей і домагань. Суть її зводиться до того, що жоден з індивідів, як би убогим ні було його природне надбання (його інтелектуальні і фізичні сили, його уміння і благонадбання), не може бути виключений з конкуренції, відторгнутий від вільного обміну благами і послугами. Або: усі люди незалежно від їх природної нерівності раз і назавжди повинні бути визнані економічно самостійними суб’єктами, які знаходяться у відношенні добровільного взаємовикористання.

Парадоксальна ідея “рівності  без зрівняння”, рівності, що допускає і, більш того, оберігає і стимулює природну відмінність людей, - одна з основних тем у політико-юридичних  вченнях філософів-новаторів. На англійському ґрунті вона вперше намічається в Гоббса, потім - через Локка - переходить до класика політичної економії Адаму Сміту. У трактаті “Про громадянина” Гоббс говорить": ...кожен повинен являти собою вигоду для інших. Для того щоб зрозуміти це, потрібно звернути увагу на те, що при утворенні суспільств серед людей спостерігаються розходження в здібностях”. Локк підхоплює цю формулу й акцентує її власне правовий зміст: можливості, які держава надає для реалізації природних розходжень і нерівностей, є, як ні парадоксально на перший погляд, кращий засіб для усунення неприродних привілеїв, тобто такого політичного стану, при якому знатні і сильні мають виняткове право на економічну і особисту незалежність.

Буржуазна ідеологія  в Локковому її варіанті виражена досить опукло: класова нерівність виступає в цій схемі як цілком нормальне явище, з'ясовне різною ефективністю особистої праці через нерівність людських талантів. Це гармоніює з політичним мисленням Локка: тільки власників приватної, переважно земельної, власності вважає він справді повноправними і розумними громадянами. “Людина, що має які-небудь володіння або користається якою-небудь частиною території якої-небудь держави, тим самим дає свою мовчазну згоду й у такому ж ступені зобов'язана коритися законам цього уряду...”. Локк не знаходить нічого обурливого в підневільній праці, не заперечує проти рабства негрів, що видно і з його начерку інструкції для губернатора заокеанської колонії Віргінії (1698). Але Локк - антифеодальний мислитель: він далекий від виправдання станового розподілу суспільства.

4.Три (природжених) права особистості

У “Трактаті про державне правління” Локк формулює три основних природжених права особистості, які індивіди визнають у “природному стані” і які потім гарантуються самою державою: це право на життя, волю і власність (lives, liberties and estates). Ці три права утворюють конституційний базис правового порядку і вперше уможливлюють законодавство, що не стискує, а емансипує за своїм основним змістом, сама можливість якого була непредставима для традиційного юридичного мислення. Локк пише: “Метою закону є не обмеження, а збереження і розширення волі. Вона становить собою волю людини розташовувати і розпоряджатися як завгодно своєю особистістю, своїми діями... і усією своєю власністю”.

Потрійна правова формула  Локка увійшла в багато ранньобуржуазних конституцій і стала “клітинкою”, з якої розвився більш диференційований зміст “прав людини і громадянина”. У трактаті Локка право на волю, право на життя і на власність не виступають як зовнішні один до одного принципи. Вони являють собою елементарну систему прав, де норма з необхідністю відсилає до іншої. В остаточному підсумку мова йде про одне: про визнання людей повноцінними “суб'єктами обміну”, незалежними товаровласниками, “воля яких пронизує їхні товари”.

Право на вільне розпорядження  власністю виступає при цьому  як підсумкове, результуюче, а право на волю і життя - як передумова. Локк поклав працю в основу всякого приватного володіння, що дозволило йому злити воєдино три основних природжених права особистості. Праця, націлена на досягнення індивідуального благополуччя і вигоди, визнається Локком визначальною формою людської життєдіяльності, яку в першу чергу має через право на життя.

Порушенням права на життя є, за Локком, уже всяке поневолювання індивіда, усяке насильницьке присвоєння його продуктивних здібностей. Не убивство як таке, а рабство, тобто економічний стан, при якому одна людина одержує в повне розпорядження життєві сили іншої і вільна зробити над нею усе що завгодно, - от, що насамперед ставиться під заборону локківським правом на життя.

5. Компроміс між абсолютною монархією і республікою

Локк включив особисту волю до складу поняття “власність громадянина”. Всякий уряд саме зобов'язаний підкорятися цим законам, що Локк і підкріпив вимогою відділення виконавчої влади від законодавчої.

Усі ці думки, викладені в другому “Трактаті  про державне правління”, по суті обґрунтовували необхідність скинення Якова II. А оскільки конституційна парламентарна монархія є, за Локком, найкращим з державних устроїв, то вихід революції за межі вимог її установлення він вважав помилковим і небезпечним, що веде до страшних потрясінь. “Два трактати про державне правління” підводили теоретичний фундамент під переворот 1688 р. Локк направляв своїх читачів до висновку, що революція проти монархічного деспотизму - це верх громадського розуму і справедливості, але подальші революційні перетворення для Англії безглузді. Виходило, що народ Англії, позбувшись королівської сваволі, цілком вичерпує своє право на революцію і принцип його суверенітету, тим самим утрачає практичний зміст.

Компромісна позиція  між абсолютною монархією і республікою, що її відстоює Локк у “Двох трактатах...”, спиралася на реальні політичні умови, згодом завойовані дворянсько-буржуазним блоком. У своїй політичній програмі Локк конкретизує цю позицію як теорію поділу влади. Теорія цілком відповідала політичній практиці після 1688 р., коли до керма правління заступили віги і потім виконавча влада поперемінно стала потрапляти в руки то торійських, то вігських міністерських кабінетів. Відповідно до принципу розмежування прерогатив, верховна, законодавча влада належить буржуазному парламенту, що вирішує питання “з волі більшості”. Ця “воля” (по Локку) закріплює буржуазну волю совісті, слова, друку, зборів і, зрозуміло, приватної власності. Виконавча влада, що включає в себе судову, військову і федеративну (тобто зносини з ін. державами), передається кабінету міністрів і лише почасти королю. Усі ці повноваження чітко визначаються і регулюються законами, строго контролюються парламентом.

6. Проблема віротерпимості

З політичною концепцією Локка були тісно зв'язані його погляди на питання релігії і віротерпимості. Якщо в “Дослідах про закон природи“ щирою мораллю вважалася та, що закладено в божих заповідях, то з “Досліду про людське розуміння” і “Розумності християнства” випливає, що тільки співвіднесення віри зі справжньою мораллю могло б виправдати першу. Локк виявився на порозі кантівського висновку, що для виникнення моралі в Богу немає необхідності, хоча для її зміцнення віра в Бога може придатися. Локк ратує не за “розумне християнство”, а за мораль, вільну від релігійного фанатизму і перейняту широкою віротерпимістю. І якби церква перестала воювати проти такої моралі, кращого бажати і не було потрібно б.

Як автор “Розумності  християнства”, Локк продовжує залишатися прихильником ідеї відділення церкви від держави. Залишається Локк прихильником віротерпимості, волі від переслідувань на всіх осіб, однак радить не надавати повноти цивільних прав католикам і атеїстам. Що стосується загального принципу віротерпимості, то він відповідав політичній лінії нового режиму на припинення релігійних звад.

Висновок

1. В галузі суспільно-наукових  уявлень Локк є захисником  конституційної монархії, відкидає концепцію абсолютизму Гоббса.

2. У своїх поглядах  Локк виходить із природного стану суспільства, у якому уся влада і правомочність є взаємною. Один має не більше, ніж інший.

3. “Це стан волі, але  це не стан сваволі. Хоча  людина в цьому стані має  неконтрольовану волю робити із собою і своїм майном усе, що завгодно, вона, однак, не має волі погубити себе саму чи яку-небудь істоту”.

4. Обмежує людину природний  закон, який говорить, що “ніхто  не має права обмежувати іншого  в його житті, здоров'ї, волі  або майні”. Воля людини, таким чином, не абсолютна.

5. Тому влада правителя,  отримана на основі” договору”, не може бути абсолютною. Вона обмежена саме тим, що є змістом природного закону.

6. Природний закон  Локка виражає основні інтереси  і потреби класу, від імені  якого він виступав - буржуазії,  приватних власників.

7. Значною складовою частиною міркувань Локка про упорядкування суспільства є ідеї про поділ влади. Вони викладені в роботі “Два трактати про керування державою”, де він розрізняє владу “законодавчу, виконавчу і федеративну”. Його обґрунтування поділу законодавчої і виконавчої влади багато в чому вплинуло на ідеологів французької передреволюційної буржуазії.

8. Від теорії Локка можна починати  відлік власної історії юридичного  світогляду. “Природне право” Локка формулювало новий політико-юридичний ідеал: ідеал суспільства, у якому кожна людина із самого початку визнається як індепендент - трудівника-власника.

 1. Локк став одним із засновників договірної теорії походження держави.
 2. Локк першим сформулював принцип «поділу влади» на законодавчу, виконавчу і федеральну.

 

 

Література

 

 1. Політологія/Ред. О.И.Семківа. - Львов, 1994, с.284-287.
 2. Політологічний енциклопедiчний словник. - Київ, "Генеза", 1997, с. 280-281.
 3. Полiтологiя / Ред. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. - Київ: "Академия", 1998.
 4. Философский энциклопедический словарь/Под ред. С.С.Аверинцева. - М., 1989, 2 изд.
 5. Философская энциклопедия/Под ред. Ф.В.Константинова. - М., 1967, т.4.
 6. Материалисты Древней Греции. - М., 1955.
 7. Аристотель. Риторика/Пер. Н.Платоновой//В кн.: Античные риторики, Собр. текстов, статья и общ. ред. А.А.Тахо-Годи. - М., 1978.
 8. Платон. Соч. в 3 тт. / Под общ. ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. - М., 1968-1971.
 9. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М.: «Мысль», 1993.
 10. Энциклопедия мысли. – Симферополь: Реноме, 1995.
 11. Локк. Избр. пр-ния. т.2

 


Информация о работе Джон Локк