Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. Зарубіжний досвід транспортування вантажів

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2012 в 20:47, реферат

Краткое описание

В умовах сучасного ринку фірми все більше орієнтуються на споживача, що виявляється в їх прагненні до задоволення можливих потреб споживачів. Для конкретного споживача високий рівень якості певного товару чи послуги означає наявність такого поєднання споживчих властивостей, що задовольняє його потреби. Одним з таких важливих властивостей є вартість товару або послуги, що значною мірою залежить від витрат, пов'язаних з різними операціями і роботами. Зниження загальних витрат може бути досягнуто шляхом застосування концепції та принципів логістики в практиці діяльності компаній.

Файлы: 1 файл

реферат.docx

— 27.31 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

Львівський інститут економіки  і туризму

 

 

 

 

 

         

 

 

з предмету: “Комерційна логістика”

на тему:

“Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. Зарубіжний досвід транспортування вантажів”

 

 

 

 

Виконав:

Студент групи ЗТКД-08

Рондяка І.О.

Перевірив:

Цимбалюк В.М.

 

 

 

Львів-2012

     В умовах сучасного ринку фірми все більше орієнтуються на споживача, що виявляється в їх прагненні до задоволення можливих потреб споживачів. Для конкретного споживача високий рівень якості певного товару чи послуги означає наявність такого поєднання споживчих властивостей, що задовольняє його потреби. Одним з таких важливих властивостей є вартість товару або послуги, що значною мірою залежить від витрат, пов'язаних з різними операціями і роботами. Зниження загальних витрат може бути досягнуто шляхом застосування концепції та принципів логістики в практиці діяльності компаній.

     Ідеї логістики є принципово новими для більшості російських підприємців, менеджерів, інженерно-технічних працівників.

     У зв'язку з цим доцільно зупинитися на основних положеннях логістики.

     Логістична діяльність носить інтегрований характер і простягається від моменту виникнення потреби у товарах або послугах і до моменту задоволення даної потреби. Логістика визначається як спільна діяльність різних підприємств з інтеграції всіх процесів,пов'язаних з досягненням мети їхнього бізнесу.

     Всі функції та операції повинні плануватися, управлятися і координуватися в цілому. Усі процеси, що протікають в рамках окремих функцій, узгоджуються один з одним і створюють, таким чином, резерви зниження загальних витрат. Основу інтегрованої системи логістики утворюють такі найважливіші сфери бізнесу, як закупівля сировини і матеріалів,виробництво, збут, потоки матеріалів, транспорт, інформація, фінанси, а також системи управління запасом, якістю, планування потреби в матеріалах і т.п.

     Успіх у бізнесі залежить не тільки від результатів діяльності окремої компанії, але й від її партнерів - постачальників, дилерів,дистриб'юторів, перевізників, експедиторів і т.п. Необхідність забезпечення взаємозв'язків різних завдань, функцій і процесів вимагає всеосяжного,комплексного та інтегрованого підходу на основі принципів логістики.

     Забезпечення масштабної узгодженості діяльності як підприємницьких структур, так і федеральних органів (галузеві міністерства, ГТК, ГТВ і ін..), а також науки та освіти, забезпечить зниження рівня витрат у масштабі країни.                       

     Це служить інтересам споживачів і з'явиться реальним кроком в напрямку підвищення конкурентоспроможності російських товарів і послуг.

     Основні труднощі, які є, на мій погляд, на шляху розвитку логістики в Росії:

1. нераціональне розвиток  систем розподілу товарів і  послуг 

(відсутність продуманої  стратегії розвитку систем розподілу  в промисловості і торгівлі, недолік  організованих товарних ринків  на рівні великого і середнього  гурту);

2. слабкий рівень розвитку  сучасних систем електронних  комунікацій, електронних мереж,  систем зв'язку та телекомунікацій; 

3. відстала інфраструктура  транспорту, насамперед у галузі  автомобільних доріг; недостатня  кількість вантажних терміналів, а також їх низький техніко-технологічний  рівень;

4. відсутність практично  на всіх видах транспорту сучасних  транспортних засобів, що відповідають  світовим стандартам; високий ступінь  фізичного і морального зносу  рухомого складу транспорту;

5. низький рівень розвитку  виробничо-технічної бази складського  господарства; недолік сучасного  технологічного обладнання по  переробці продукції; слабкий  рівень механізації і автоматизації  складських робіт; 

6. недостатній розвиток  промисловості з виробництва  сучасної тари та упаковки  і т.п. 

     Система розподілу характеризується уповільненим просуванням товарів від виробників до споживачів, високим рівнем незадоволеного попиту, низькою надійністю і недостатнім рівнем якості обслуговування споживачів.

     Особлива роль у процесі поширення концепції логістики належить транспорту. Вітчизняні транспортні і експедиторські підприємства,беруть участь у міжнародних перевезеннях вантажів, одними з перших відчули необхідність впровадження сучасних логістичних технологій транспортування і переробки вантажів: інтермодальних, мультимодальних ітермінальних систем, технології перевезення JIT і «від дверей до дверей»,сучасних телекомунікаційних систем супроводу вантажних перевезень та т.д. Великі російські державні і приватні транспортні та експедиторські підприємства стали активно створювати свої термінальні мережі,розподільчі та логістичні центри, системи інформаційно -комп'ютерної підтримки логістичної діяльності.

     Досить серйозною проблемою є підготовка кадрів в області логістики. Необхідно якнайшвидше впровадження логістичного мислення у практику роботи менеджерів вищого та середнього рівня, персоналу різних підприємств і т.д. Необхідні інтенсивна підготовка кадрів за спеціальності «Логістика», перепідготовка та підвищення кваліфікації в цій області персоналу середнього та вищого менеджменту.

     Транспорт є найважливішим чинником ефективного розвитку економіки. Становлення ринкових економічних відносин підсилює цю роль транспорту, так як при його безпосередній участі формуються регіональні товарні ринки. Стає більш актуальною головне завдання транспорту - прискорення обороту матеріальних цінностей, доставки готової продукції, перевезення людей, Бо це прямо зачіпає економічні інтереси як виробників, так і споживачів. Дорожньо-транспортний комплекс Росії - одне з найбільших ланок її економіки. У ньому зайнято 8% загальної чисельності робітників і службовців, 13,6% основних виробничих фондів. Якщо стара економіка мирилася з недосконалістю транспортної галузі, то нову економіку такий її стан задовольнити не може. Нові економічні структури не довіряють існуючої транспортної галузі, оскільки державний транспорт об'єктивно не може працювати так, як це потрібно новим клієнтам. Фахівці вважають, що на даному етапі державного будівництва нової Росії будь-які удосконалення в сфері виробництва, розподілу, реалізації, споживання, у фінансово - кредитній системі й ін.. до реальних успіхам не приведуть, якщо з випередженням не буде удосконалена транспортна галузь економіки Російської Федерації. Відповідно до Програми соціально - економічного розвитку країни Російської Федерації передбачено приділяти особливу увагу випереджаючому розвитку транспортного комплексу як фактора, що грає ключову роль в зниженні транспортних витрат в економіці, а також у забезпеченні соціальної стабільності та міжнародної економічної інтеграції.

     З цією метою необхідне створення умов для поліпшення соціально - економічного становища країни та освоєння нових територій, зміцнення обороноздатності та безпеки держави, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів за рахунок зниження транспортних витрат при перевезеннях автомобільним транспортом і поетапного розвитку автомобільних доріг відповідно до темпів автомобілізації країни. Виконання основної мети Програми здійснюватиметься шляхом проведення узгодженої державної дорожньої політики, спрямованої на:- Сприяння забезпеченню територіальної транспортної доступності на рівні, що гарантує економічну цілісність держави і соціальну стабільність, освоєнню і розвитку територій, інтенсифікації суспільного виробництва, вирішення соціальних проблем населення, економічної і політичної інтеграції країни, розвитку федеральних принципів державного устрою;- Створення умов для забезпечення конституційних прав громадян на свободу пересування, визначення в якості найважливішого пріоритету дотримання інтересів користувачів автомобільних доріг;- Сприяння забезпеченню оптимальних транспортних умов для зовнішньої торгівлі;- Посилення координації у розвитку транспортної інфраструктури, сприяння інтеграції транспортних і виробничо - розподільних процесів, створенню мультимодальних перевізних систем і систем товаророзподілу, заснованих на принципах логістики;

     - Забезпечення стратегічних і оборонних інтересів Російської держави, економічної безпеки країни;- Зниження негативних впливів на навколишнє природне середовище та підвищення безпеки дорожнього руху на рівні, що забезпечує стійку роботу транспорту. Основними завданнями щодо реалізації державної дорожньої політики справжньої Програмою передбачені:- Пріоритетне фінансування вдосконалення і модернізації та розвитку опорної дорожньої мережі, ремонту і утримання доріг;- Вдосконалення та розвиток мережі місцевих автомобільних доріг для зв'язку населених пунктів з дорожньою мережею загального користування, вирішення соціальних проблем сільського населення:- Вдосконалення системи управління дорожнім господарством на федеральному і регіональному рівні;- Підвищення відповідальності територіальних органів управління за вирішення завдань по розвитку автодорожньої мережі при одночасному вдосконаленні координації діяльності федеральних і територіальних органів, управління автомобільними дорогами;- Вдосконалення методів перспективного і оперативного планування на основі аналізу транспортно - експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг з урахуванням забезпечення стабільного фінансування та дотримання інвестиційних пріоритетів;

     - Підвищення якості дорожніх робіт на основі впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу, випереджаючого розвиток, вітчизняного дорожнього машинобудування і дорожньо-будівельної індустрії, в т. ч. із залученням до цієї проблеми підприємств оборонної промисловості;- Вдосконалення ринку дорожніх робіт, підвищення якісного рівня конкуренції за рахунок більш широкого впровадження конкурсної системи надання підрядів. І тут дуже важливим є логістичний підхід до ресурсному забезпечення дорожньо-транспортного комплексу, особливо у створенні і функціонування автодорожньої мережі. Об'єктивна потреба логістичній організації ресурсного забезпечення дорожнього господарства може бути пояснена наступними причинами. По-перше, інтегрований інструментарій логістики, синтезуючий методологію загальної теорії систем, системотехніки, кібернетики, маркетингу, менеджменту та інших наукових дисциплін, дозволяє комплексно вирішувати проблеми організації руху матеріальних потоків від місць їх походження до місць застосування (використання). По - друге, логістика створює умови для зняття протиріч між різними галузями і видами діяльності у сфері дорожнього господарства, так як припускає сполучення економічних інтересів всіх учасників логістичних ланцюгів і систем. По - третє, логістика володіє потужним ресурсозберігаючими потенціалом, бо системно підходить до організації не тільки матеріальних, але й інших економічних потоків у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.

     Для ефективного планування та координації виробничих процесів потрібні точні прогнози, які дають можливість заздалегідь розподіляти ресурси, замість того, щоб у відповідь на вже настали зміни здійснювати дорогі зміни у завантаженні потужностей чи використанні запасів. Прогнозування підвищує ефективність логістики, оскільки створює можливість для обміну інформацією, а не запасами. Використовуючи сучасні технології інтеграції прогнозів, що відповідають інформаційним потребам логістики, нами була розроблена процедура складання ефективних кількісним прогнозів, в кінцевому підсумку фактична оцінка складається з шести елементів: базової величини ресурсу, сезонного чинника, тенденцій змін у часі, циклічного чинника, ефекту стимулювання і випадкових коливань . Базова оцінка - середня величина, а інші елементи надають собою поправочні коефіцієнти. Не кожен прогноз містить у собі поправки на всі ці фактори, але для того, щоб вміти їх виявляти, стежити за їх динамікою і при необхідності правильно враховувати, потрібно чітко відстежувати соціально - економічні явища, що відбуваються в країні. Використовувана в нашому дослідженні техніка прогнозування побудована на методах динамічного прогнозування, яке зводиться до екстраполяції на майбутнє минулих показників; та кореляційному моделюванні, що встановлює співвідношення між незалежними змінними. На підставі проведених прогнозів були розроблені етапи реалізації Програми формування та управління автотранспортного комплексу країни, що включають рівень автомобілізації і всієї дорожньої інфраструктури.

     Як показують дослідження, вітчизняний і зарубіжний досвід, раціоналізація транспортних робіт, особливо вантажно-розвантажувальних, підвищення ефективності використання рухомого складу, зниження транспортних витрат і витрат на тару досягається завдяки широкому розвитку контейнерних і пакетних перевезень вантажів. Це один з найважливіших напрямів технічного прогресу на транспорті. Їх застосування в одних випадках дає можливість відмовитися від використання тари, в інших — скорочує потребу в ній.

     Основні напрями вдосконалення роботи транспортного і складського господарств. Техніко-економічними показниками роботи транспортного і складського господарств є: частка транспортно-складських витрат у собівартості продукції, собівартість перевезення вантажів; витрати на машино-годину роботи транспортного засобу або підйомно-транспортної машини, собівартість складського зберігання 1 т вантажу та ін.

     На сучасному етапі розвиток і підвищення ефективності транспортно-складського господарства пов’язані з такими загальними напрямами, як: централізація та спеціалізація; поліпшення структури парку підйомно-транспортних і транспортних машин; організація контейнерних перевезень; використання універсальної тари; комплексна механізація вантажно-розвантажувальних робіт; упровадження транспортних і складських систем з автоматичним адресуванням вантажів, автоматизованих складів, автоматизованих контейнерних майданчиків; удосконалювання організації переміщень і складських процесів та ін.

Информация о работе Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. Зарубіжний досвід транспортування вантажів