Шпаргалка по "Фінанси"

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2013 в 11:08, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Фінанси"

Файлы: 1 файл

Финансы.docx

— 35.91 Кб (Скачать)
 1. Структура державного боргу України.

Державний борг України — загальна сума заборгованості України, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань.

Структурно  державний борг України складається  з внутрішнього і зовнішнього. У 1992 році прийнято Закон «Про державний внутрішній борг України», яким визначено, що державним внутрішнім боргом України є строкові боргові зобов'язання уряду України у грошовій формі. Державний внутрішній борг гарантується всім майном, що перебуває у загальнодержавній власності.

Державний зовнішній  борг — це боргові зобов'язання держави перед нерезидентами щодо повернення позичених коштів (основна сума боргу) та відсотків за ними.

Залежно від  отримувача кредитних ресурсів державний  борг може бути прямий та умовний (гарантований).

Прямий державний  борг — це борг, що відображає обсяги позичених ресурсів, які надійшли в розпорядження уряду країни.

Умовний (гарантований) державний борг — це зобов'язання держави як гаранта повернення ресурсів кредитору в разі неплатоспроможності позичальника.

 1. Охарактеризуйте предмет фінансової науки . ст..6-7
 2. Визначте сутність поняття фінанси.

Фінанси — це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. На мікрорівні об'єктом акумуляції, використання, розподілу і перерозподілу виступають грошові доходи і фонди окремих підприємств і організацій.

Науковадисципліна фінанси вивчає гроші і соціально-економічні відносини, що пов'язані з формуванням, розподіленням і використанням матеріальних ресурсів. Фінанси — це прикладна економічна дисципліна.

Традиційно фінанси розділяють на публічні і приватні. До першої групи  відносяться: державні фінанси і  фінанси|місцеві

(муніципальні) фінанси. У  другій групі виділяють:

особисті фінанси та сімейні фінанси;

фінанси малого бізнесу, корпоративні фінанси (фінанси підприємств, фінанси бізнесу), фінанси банків (банківська справа), фінанси некомерціних організацій.

 1. Державний борг його сутність і види. Ст.. 25
 2. Охарактеризуйте сутність фінансових відносин  ст.. 6-7
 3. Управління державним боргом та його обслуговування.

Управління державним  боргом — це сукупність заходів держави з виплати відсоткових доходів кредиторам і погашення позик, зміни умов уже випущених позик, визначення умов і випуску нових позик. Проблема управління державним боргом полягає в забезпеченні платоспроможності держави, реальних джерел його погашення.

Методами управління державним  боргом є: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання боргу, викуп боргу.

Конверсія — це зміна дохідності позики. Держава найчастіше знижує розмір виплачуваних відсотків за позикою, однак можливе і підвищення дохідності позики.

Консолідація — це зміна умов позики, пов'язана з їх строками (як у бік збільшення, так і в бік зменшення строку уже випущених позик). Можливе поєднання консолідації з конверсією.

Уніфікація позики — це об'єднання кількох позик в одну. Уніфікація може проводитися разом із консолідацією, але може бути проведена і поза нею.

Обмін за регресивним співвідношенням цінних паперів попередніх позик на нові проводиться з метою скорочення державного боргу. Це вкрай небажаний спосіб, оскільки означає часткову відмову держави від своїх боргів.

Відстрочка погашення — це перенесення строків виплати боргу. Вона відрізняється від консолідації тим, що під час відстрочки не лише переносяться строки погашення, а й припиняється виплата відсоткових доходів.

Реструктуризація — це використання у комплексі повністю чи частково згаданих вище методів.

 1. Сутність та призначення фінансових ресурсів

Фінансові ресурси — це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

Формуються за рахунок створення підприємства, власних та прирівняних до них коштів, мобілізуються на фінансовому ринку, надходять у порядку розподілу грошових надходжень.

Класифікаційні ознаки фінансових ресурсів: За джерелами:

 • власні фінансові ресурси (внутрішні і зовнішні)
 • залучені (кредити)

За етапами формування:

 • початкові
 • набуті

За використанням:

 • матеріалізовані
 • грошові

За формою реалізації:

 • матеріальні
 • нематеріальні
 • фінансові

 

 1. Місцеві фінанси в економічній системі держави.ст.. 28-29
 2. Охарактеризуйте фінанси як економічну категорію. Ст. 7-8
 3. Структура місцевих бюджетів.

Місце́вий бюдже́т — бюджет адміністративно-територіальної одиниці — області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднуєобласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Місцевий бюджет представляє  собою форму утворення та використання грошових ресурсів, призначених для  забезпечення завдань та функцій, віднесених до предметів ведення місцевого самоврядування. Місцевий бюджет є фінансово-економічною категорією, інструментом вирішення проблем місцевого рівня. Ст… 22

 1. Охарактерезуйте функції фінансів.

Регулююча функція фінансів базується на правовій регламентації грошових відносин у суспільстві. Для забезпечення регулюючої функції застосовується набір фінансових інструментів, передусім податків. З їхньою допомогою держава впливає на різні сторони фінансово-економічного розвитку.

Розподільча функція фінансів пов’язана передусім з розподілом та перерозподілом суспільного продукту й національного доходу для задоволення різних потреб народного господарства й населення.

Контрольну функцію фінанси виконують у процесі утворення й використання грошових ресурсів. Цей контроль має встановлюватися за пропорціями в розподілі й раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів шляхом з’ясування відповідності розміру фондів наміченим цілям.

 1. Поясніть важливість збалансування місцевих бюджетів.

Стан формування і використання місцевих бюджетів істотно залежить від вирішення проблем збалансованості  бюджетів, котрі є наслідком невирішених  питань у галузі фіскального федералізму. У цьому напряму Бюджетним кодексом України передбачено удосконалення системи збалансованості місцевих бюджетів, що включає дві складові.

Перша стосується збалансування  доходів, що передбачає розподіл надлишкових  доходів бюджетів територій з  вищою за середню податкозабезпеченістю  між територіями з нижчою за середню податкозабезпеченістю. Причому трансфертні платежі надаються територіям із чітко визначеними напрямами їх витрачання, що буде забезпечувати цільове використання коштів.

Друга складова збалансування  бюджетів стосується видаткової частини. Дуже важливим при збалансуванні  видатків місцевих бюджетів є врахування структурних видатків територій. Наприклад, якщо на певній території проживає велика кількість престарілих людей або інвалідів, котрим необхідно .надавати додаткову допомогу, то у таких випадках при визначенні сум офіційних трансфертів враховуються виплати населенню такої категорії. Крім того, у великих містах соціальні видатки також більші. Проте на територіях сільської місцевості виникає проблема більших видатків, пов'язаних із транспортуванням. Важливе значення при розрахунках структурних видатків мають також і видатки, пов'язані з кліматичними умовами території, історією її розвитку, її статусом тощо. Все це береться до уваги при збалансуванні видатків бюджетів.

Найголовнішою характеристикою  повинна стати абсолютна прозорість системи збалансування, тобто кожна людина при бажанні буде в змозі перевірити напрями витрачання коштів, що вилучалися з доходів бюджету з метою перерозподілу.

 1. Назвіть та охарактеризуйте основні фінансові категорії.

Фінансові категорії є  основними в системі пізнання фінансових відносин у їх нерозривному зв'язку з економічним розвитком суб'єктів господарювання і держави. Фінансові категорії відображають явища економічного життя і закономірності фінансових процесів, тому їх потрібно використовувати з метою збільшення економічної ефективності господарювання. Фінансові категорії пов'язані з функціями фінансів.

Отже, фінансові категорії  слід розглядати як інструменти, за допомогою  яких створюються, розподіляються і  використовуються фонди фінансових ресурсів для задоволення потреб розвитку суб'єктів господарювання та держави.

До основним фінансовим категоріям відносять:

1) фінансові джерела здійснення  виробничої діяльності:

- Капітал;

- Фонди;

- Ресурси;

2) фінансові результати  діяльності підприємства:

- Виручка;

- Прибуток;

- Рентабельність;

3) інструменти фінансової  політики підприємства:

- Розподіл і перерозподіл  прибутків;

- Фінансові і кредитування  діяльності різних підрозділів;

- Визначення структури  і характеру внутрішньофірмових  фінансових операцій і розрахунку  по них.

 1. Загальнодержавні фонди цільового призначення,  їх класифікація та характеристика.

Цільові фонди поділяються на дві групи. Першу становлять постійні фонди, створення яких пов’язане з виділенням окремих функцій держави. Так, в реалізації соціальної функції особлива увага приділяється соціальному страхуванню. У зв’язку з цим окремо створюються спеціальні фонди для гарантованого забезпечення цих видатків. Другу групу становлять тимчасові фонди, які формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем. Вони створюються у разі конкретної необхідності і після вирішення проблеми закриваються. 

В Україні на даний час  створюються такі основні цільові  фонди:

А. У сфері соціального страхування:

 • Пенсійний фонд;
 • Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • Фонд соціального страхування на випадок безробіття;
 • Фонд соціального страхування від нещасних випадків;

Б. Тимчасові:

 • Фонд соціального захисту інвалідів;
 • Фонд охорони навколишнього природного середовища.

Ст.. 35

 1. Охарактеризуйте сутність фінансової політики . ст.. 9
 2. Недержавні фінансові фонди. Ст.. 38
 3. Охарактеризуйте фінансовий механізм та його елементи.

Фіна́нсовий механі́зм — сукупність форм і методів створення та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, суб'єктів господарювання і населення. Застосовується з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку суспільства.

Складові елементи фінансового механізму

Формування та функціонування фінансового механізму відбувається в різних сферах фінансів. Саме тому, науковці досліджують фінансовий механізм страхування, фінансовий механізм суб'єктів підприємницької діяльності, фінансовий механізм державних підприємств, механізм функціонування державних фінансів тощо.

У рамках фінансового механізму виділяють його основні складові, а саме: джерела фінансового забезпечення та модель фінансового регулювання.

Ст.. 13

 1. Дайте характеристику загальнодержавним позабюджетним фондам, створеним в Україні. Ст.. 36-37
 2. Визначте завдання фінансової політики. Ст.. 10
 3. Яке призначення має фонд соціального захисту інвалідів?ст. 35
 4. Охарактеризуйте загальну структуру фінансової системи.  Ст.. 13-14
 5. Поясніть необхідність існування окремих державних позабюджетних фондів.

У сучасних умовах через державні фінанси здійснюється важливий вплив  на соціальні та економічні процеси, які відбуваються в суспільстві. Виконуючи властиві для конкретного етапу розвитку функції, держава забезпечує Фінансування заходів щодо соціального захисту населення, підтримки державного сектору національної економіки, реалізації пріоритетних загальнодержавних програм. Основну роль у перерозподілі фінансових ресурсів між територіями, галузями, сферами діяльності, юридичними, фізичними особами відіграють державний та місцеві бюджети. Обсяги видатків бюджетів залежать від їх дохідної частини, а також не мають чинити надмірний вплив на підприємницьку діяльність.

Позабюджетні фонди мають  певні переваги. Зміни, які відбуваються в економіці та соціальному житті суспільства, потребують прийняття оперативних управлінських рішень. Формування і використання бюджетних коштів регламентується нормативно-правовими актами на рік, а в позабюджетних фондах, що регулюються органами виконавчої влади, можливі зміни впродовж звітного періоду. Так, за наявності додаткових надходжень коштів можуть бути збільшені розміри соціальних виплат. Кошти, інвестовані в цінні папери, приносять додатковий дохід. Позабюджетні фонди підлягають управлінню та контролю на засадах трипартизму.

Информация о работе Шпаргалка по "Фінанси"