Шляхи підвищення ефективності організації звітності бюджетної установи

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 15:03, реферат

Краткое описание

Актуальність теми дослідження обумовлена виникненням проблем у процесі організації звітності у бюджетних установах, що пов’язані із реформуванням економічної системи України в цілому.
В умовах раціонального та економічно обґрунтованого використання бюджетних фінансових ресурсів тема контролю процесу роботи бюджетної установи є актуальною та цікавою. Сам по собi процес контролю багатогранний - такий, що охоплює всю дiяльнiсть установи, i вiд його ефективностi залежать якiсть та повнота досягнення цiлей.

Оглавление

ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВ 4
1.1 Сутність звітності 4
1.2 Класифікація звітності 9
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УКРАЇНІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 12
2.1 Складання і подання звітності бюджетними установами 12
2.2 Сучасні підходи організації звітності бюджетних установ,
її особливості та склад 14
3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЗВІТНОСТІ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 20
ВИСНОВОК 26
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 27

Файлы: 1 файл

Організація звітності бюджетної установи.doc

— 170.50 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти та науки України

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Кафедра фінансів, обліку і аудиту 
 
 
 
 
 

Реферат з дисципліни «Казначейські операції»

на тему

«Шляхи підвищення ефективності організації звітності

бюджетної установи» 
 
 
 
 

           Виконав: студент ІІ курсу

                                                                              групи ФК-09 Родик Ю.Ю.

                                        

                                                                      Викладач: Мірошниченко В.Ю. 
 
 
 
 
 

      Харків 2010

      ЗМІСТ 

ВСТУП                             3

1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВ                 4

1.1 Сутність звітності               4

1.2 Класифікація  звітності              9

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ  В УКРАЇНІ

НА СУЧАСНОМУ  ЕТАПІ                   12

2.1 Складання і подання звітності бюджетними установами            12

2.2 Сучасні підходи  організації звітності бюджетних  установ,

 її особливості  та склад                   14

3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЗВІТНОСТІ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ                  20

ВИСНОВОК                      26

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ                  27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ВСТУП 

      Актуальність  теми дослідження обумовлена виникненням  проблем у процесі організації звітності у бюджетних установах, що пов’язані із реформуванням економічної системи України в цілому.

      В умовах раціонального та економічно обґрунтованого використання бюджетних  фінансових ресурсів тема контролю процесу  роботи бюджетної установи є актуальною та цікавою. Сам по собi процес контролю багатогранний - такий, що охоплює всю дiяльнiсть установи, i вiд його ефективностi залежать якiсть та повнота досягнення цiлей.

      З метою виконання Бюджетного кодексу  України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення про Державне казначейство України та з метою встановлення єдиних вимог щодо складання місячної та квартальної звітності бюджетними установами та організаціями, був затверджений Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів.

      В Україні функціонують близько 40 тисяч  установ та організацій різного  профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію звітності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ

      БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

      
  1. Сутність звітності
 

      Звітність — це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного  обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний  період.

        «Звітність - це сукупність затверджених  в установленому порядку звітних  форм, які об'єднують комплекс систематизованих показників, що всебічно характеризують виробничу та фінансово-господарську діяльність підприємств за відповідний період» (М. В. Кужельний).

      «Бухгалтерська  звітність - сукупність показників обліку, відображених у формі визначених таблиць, які характеризують рух майна та фінансового стану підприємства, установи за звітний період» (Тлумачний словник бухгалтера).

      «Фінансова  звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове  становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період» (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

      Усі державні установи, видатки яких у  межах затверджених кошторисів покриваються коштами Державного бюджету, мають назву бюджетних. Тож до бюджетних установ належать школи, клуби, музеї, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, дитячі будинки, лікарні, поліклініки, а також центральні та місцеві органи державної влади та державного управління. Бюджетна установа згідно з Бюджетним кодексом України - це орган, установа або організація, визначена Конституцією України, а також установа або організація, створена в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

    Складання звітності в бюджетних установах  завершує повний цикл бухгалтерської обробки даних, які накопичуються в облікових реєстрах. 

    Особливості бухгалтерської звітності в бюджетних  організаціях:

    Ø обов’язковість та державне регламентуванння, що випливає з характеру затвердження бюджету. Держава через Міністерство фінансів суворо регламентує склад і порядок складання звітності, терміни її подання, розгляд та затвердження. Усі бюджетні організації, установи повинні дотримуватись правил та термінів складання звітності, подавати її в установленому обсязі;

    Ø єдність форми та змісту, що дає змогу статистичного групування та зведення її показників;

    Ø методологічна єдність показників, яка передбачає єдині методи розрахунків однакових звітних показників, їх обов’язкове узгодження з відповідними показниками, затвердженими кошторисами та штатними розписами. Це необхідно для контролю за виконанням кошторису доходів і видатків;

    Ø достовірність звітних показників, яка випливає з самої природи затвердження бюджетів усіх рівнів, що також необхідна для успішного виконання показників бюджету як за доходами, так і видатками, для своєчасного реагування на відхилення. Достовірність означає, що бухгалтерська звітність повинна давати вірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, а також результати її діяльності. Достовірною вважається бухгалтерська звітність, сформульована та складена з урахуванням правил, встановлених нормативними актами системи нормативного регулювання;

    Ø простота, зрозумілість, доступність та прозорість звітності, які необхідні для широкого залучення всіх працівників до управління, активізація людського фактора. Простота та ясність необхідні ще й для того, щоб не завуальовувались недоліки діяльності окремих керівників;

    Ø цілісність – вимога, пов’язана з необхідністю включення в бухгалтерську звітність даних про всі господарські операції, які здійснюються організацією як юридичною особою в цілому;

      Ø послідовність, що закріплює на практиці поетапність процесу складання бухгалтерської звітності, тобто необхідність постійності змісту та форм бухгалтерського балансу і пояснень від одного звітного періоду до іншого.

      Звітність про виконання бюджету – це метод узагальнення планових і звітних  показників, приведених в таку систему, яка характеризує виконання бюджету, зобов’язань, затверджених кошторисами  за відповідний звітний період.

      Звітність про виконання кошторису доходів і видатків – це система показників, яка характеризує виконання бюджету та допомагає регулюванню діяльності організації та установи за відповідний звітний період часу.

      Для керівництва бюджетною установою  або організацією потрібно мати достовірну та вичерпну інформацію про загальний обсяг і використання коштів, джерела їх утворення, стан та розміщення цих коштів. Такі дані отримують за допомогою одного з елементів методу бухгалтерського обліку — бухгалтерського балансу.

      Баланс відображає фінансове становище підприємства на певну дату, тому його іноді називають звітом про фінансове становище підприємства.

      Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал в синтезованому вигляді на певну дату.

      Стаття балансу це складова активу та пасиву балансу, яка характеризує групу економічно однорідних господарських коштів або джерел їх утворення. 
Статті балансу, у свою чергу, об’єднуються в економічно однорідні групи господарських коштів та джерел їх утворення — розділи балансу. Актив балансу завжди дорівнює пасиву балансу. Це пояснюється тим, що в активі та пасиві відображено одні й ті самі кошти: в активі — за видами, в пасиві — за джерелами утворення. Наявність такої рівності, що є основним критерієм бухгалтерського балансу, підтверджує, що бухгалтерський баланс складено вірно. Актив балансу бюджетної установи складається з трьох розділів: І — необоротні активи; ІІ — оборотні активи; III — витрати. У пасиві балансу відображаються джерела утворення коштів. Основним джерелом утворення коштів бюджетної установи є бюджетне фінансування. Окремі бюджетні установи мають доходи, отримані як плата за послуги та за іншими джерелами й іншими надходженнями, котрі є джерелами цільового фінансування. Пасив балансу також складається з трьох розділів: І — власний капітал; ІІ — зобов’язання; ІІІ — доходи. У пасиві балансу показуються також фонди в необоротних активах, малоцінних та швидкозношуваних предметах, результати виконання кошторису. Структура балансу бюджетної установи суттєво відрізняється від структури балансу госпрозрахункового підприємства. Технологія отримання балансу така. У бухгалтерському балансі відображаються всі кошти бюджетної установи на визначену дату. По закінченні місяця в облікових регістрах підраховуються обороти та виводяться залишки на початок наступного місяця. Потім складаються оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку; їх дані звіряються з відповідними рахунками синтетичного обліку. Далі у бухгалтерському балансі виконується узагальнення коштів.  Баланс за рік складається на підставі залишків здійснених річних заключних оборотів щодо списання доходів і видатків бюджетної установи за відповідний рік.

      Перед складанням річного звіту організації  проводять інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, про що було сказано раніше, та роблять річне закриття рахунків. Порядок здійснення річних заключних оборотів щодо доходів та видатків бюджетних установ наведені в Інструкції Державного казначейства України про порядок складання річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів. Необхідність обумовлена тим, що кошториси установи складаються на рік, який збігається з бюджетним роком, а в наступному році фінансування установи проводиться з бюджету нового року. При закритті рахунків фактичні витрати організації (за винятком сум нарахованої заробітної плати працівникам і службовцям за другу половину грудня, які переходять на баланс наступного року), витрати по закінчених і прийнятих в експлуатацію нового будівництва і реконструкції, витрати на капітальний ремонт будівель, а також суми закритих 31 грудня невикористаних асигнувань на витрати установ, некапітальні вкладення списуються на відповідні рахунки. Ці операції оформлюються бухгалтерськими записами, при цьому всі рахунки, з яких проводиться асигнування, дебетуються, а всі рахунки, з яких здійснюється списання, кредитуються. Витрати по спеціальних коштах, закінчених і прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва і капітального ремонту, проведені за рахунок спеціальних коштів, списуються за рахунок доходів по спеціальних коштах. До закриття рахунків поточного обліку складається спочатку баланс на 31 грудня, в якому відображаються операції за грудень і додаткові проводки, які випливають з річної інвентаризації.

      Установи  та організації, що утримуються за рахунок  коштів бюджету, ведуть облік виконання  бюджету й кошторисів видатків, який прийнято називати бюджетним обліком. Предметом бюджетного обліку є процес виконання бюджету.

      Об’єктом  бюджетного обліку є:

 • доходи і видатки бюджету;
 • фонди і резерви, які створюються в бюджеті в процесі його виконання;
 • витрати на утримання бюджетних установ;
 • матеріальні цінності бюджетних організацій;
 • грошові кошти в касі та на рахунках.

Сутність  бюджетного обліку найбільш повно проявляється в його функціях:

 • функція нагляду використовується в процесі створення і використання грошових коштів держави – бюджету як за доходами, так і видатками;
 • функція відображення базується на тому, що всі операції, які виконуються за рахунок бюджетних коштів, відображаються у відповідних документах, на рахунках та ін.;
 • функція узагальнення проводиться при здійсненні всіх операцій за розрахунками, результатом яких є баланс доходів і видатків як бухгалтерський звіт;
 • функція контролю виявляє себе при проведенні бюджетного обліку надходжень доходів за їх видами та обліком виконання видаткової частини бюджету у відповідних галузях, установах і організаціях, які фінансуються з бюджету;
 • функція управління і керівництва процесом виконання бюджету і забезпечення планування бюджету;
 • функція забезпечення збереження коштів бюджету як державної власності.

Информация о работе Шляхи підвищення ефективності організації звітності бюджетної установи