Отчет по практике в суде

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 11:09, отчет по практике

Краткое описание

Судова система України будується на принципах демократичності, незалежності та верховенства права. Судова влада забезпечує захист прав людини на державному рівні. Судова система є одним з головних чинників при визначенні держави як правової.
Так як завданням судової влади є здійснення судочинства, яке в Україні здійснюється виключно судами, то дуже важливими є питання правового визначення організації та діяльності різноманітних судових органів.

Оглавление

ВСТУП………………………………………………………………………….
3
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ………………………………………………………….
4
1.1 Організація роботи суду…………………………………………….
4
1.2 Форми та методи роботи…………………………………………....
5
2. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВІТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ………………….
8
2.1 Порядок приймання та оформлення справ та інших матеріалів..
8
2.2 Ведення архівної справи……………………………………………..
11
2.3 проблеми та перспективи суду……………………………………..
12
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………
14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….
15
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….
16

Файлы: 1 файл

отчет.doc

— 122.00 Кб (Скачать)

 

ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА 

 

 

ЗВІТ

 

про _________________________________________________________практику

(найменування виду практики)

студента ____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

спеціальності ________________________________________________________

курсу __________________      групи _______________

 

Керівник практики

від підприємства ___________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене  звання)

___________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник практики

від ДонУЕП  ___________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене  звання)

___________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

Відмітка про виконання 

індивідуального завдання ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

ДонУЕП 20__ р.

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….

3

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ………………………………………………………….

4

       1.1 Організація роботи суду…………………………………………….

4

       1.2 Форми  та методи роботи…………………………………………....

5

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВІТНІСТЬ  ПРАЦІВНИКІВ СУДУ………………….

8

        2.1 Порядок приймання та оформлення  справ та інших матеріалів..

8

        2.2 Ведення архівної справи……………………………………………..

11

        2.3 проблеми та перспективи суду……………………………………..

12

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………

14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….

15

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….

16

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

  Судова система  України будується на принципах  демократичності, незалежності та  верховенства права. Судова влада  забезпечує захист прав людини  на державному рівні. Судова  система є одним з головних  чинників при визначенні держави  як правової.

  Так як завданням судової влади є здійснення судочинства, яке в Україні здійснюється виключно судами, то дуже важливими є питання правового визначення організації та діяльності різноманітних судових органів.

       Ст. 129 Конституції визначає основні  засади судочинства:

        - законність;

         - рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

        - забезпечення доведеності вини;

         - змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

         - підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

         - забезпечення обвинуваченому права на захист;

         - гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

З 7 травня по 1 червня я проходив практику в Куйбишевському районному суді м.Донецька.

 Вирушаючи на базу практики, я мав набуті теоретичні знання про роботу міськрайонних судів першої інстанції. Я визначив питання, які слід вирішити під час проходження практики. Застосувати на практиці теоретичні знання пов'язані з діловодством та набути навичок із судового діловодства та номенклатури, навчитися заповнювати типові процесуальні документи, ознайомитися з діяльністю суду та його відділів. Зрозумiти роль судiв, їх компетенцiю та важливiсть, набути основних навичок i потiм вже визначитись з подальшою сферою юриспруденцiї. Але основним завданням було: зрозумiти як теоретичнi знання застосовуються на практицi.

 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ДIЯЛЬНОСТI КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

 

     1.1. Органiзацiя роботи Куйбишевського районного суду

      За  період часу пратики я ознайомився із структурою суду, функціональними обов”язками голови суду, його заступника, суддів місцевого суду, керівника апарату суду, секретаря судового засідання, секретарів канцелярiй iз адмiнiстративних та кримiнальних справ.

 Так, організаційне  керівництво діяльністю суду  здійснює голова відповідного  суду. Організацію діловодства в  суді забезпечує керівник апарату  (завідуючий секретаріатом) суду  або інший працівник апарату  суду, який виконує його обов'язки. Керівник апарату суду підпорядковується голові суду і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації. Керівник апарату суду ознайомлює всіх працівників аппарату суду з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з діловодства.[3]

 Усі працівники  апарату суду є відповідальними  за збереження процесуальних  та інших документів, а також  за нерозголошення інформації, що  міститься в них. Про втрату  документа невідкладно повідомляється  керівник апарату суду та складається акт, який передається голові суду для відповідного реагування в установленому порядку.Обов'язки, права і відповідальність працівників апарату суду визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом голови суду.[6] Функціональні обов'язки працівників апарату суду вносяться окремим розділом до їх посадових інструкцій. Залежно від штатної чисельності апарату суду, навантаження на кожного працівника апарату суду та в разі службової необхідності головою суду може проводитися перерозподіл функціональних обов'язків, про що обов'язково зазначається в посадових інструкціях. У разі, коли видається наказ суду з основної діяльності за підписом голови чи виконуючого обов'язки голови суду про перерозподіл функціональних обов'язків, і в разі виконання цих обов'язків працівником аппарату суду тимчасово чи за визначений період, цей перерозподіл функціональних обов'язків не зазначається в посадових інструкціях. Розподіл обов'язків між працівниками апарату суду повинен забезпечувати звільнення суддів від дій, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя. Зокрема ознайомився з порядком приймання громадян у суді.[1]

 Приймання громадян  у суді здійснюється згідно  з законодавством України про  звернення громадян та відповідними Правилами внутрішнього розпорядку суду, які затверджуються наказом голови суду.Ознайомлення з матеріалами судових справ здійснюється протягом усього робочого дня апарату суду. Графік приймання громадян і Правила внутрішнього розпорядку суду вивішуються в суді на спеціально пристосованому стенді (дошці оголошень суду). На цьому ж стенді вивішена інша корисна для громадян інформація (списки справ, призначених до розгляду в суді, оголошення про надходження касаційних скарг і касаційних подань прокурора, порядок оскарження судових рiшень за апеляцiйним та касацiйним провадженням, вимоги до таких оскаржень, тарифи судових зборiв згiдно чинного законодавства, зразки заяв про видачу копій судових документів, про надання дозволу на побачення з особами, які тримаються під вартою і рахуються за судом, витяги з нормативно правових актів, що встановлюють розміри сплати відповідних платежів, тощо).З метою створення оптимальних умов для реалізації громадянами своїх законних прав та інтересів, приймання громадян у суді здійснюється відповідним працівником апарату суду, який визначається наказом голови суду .[4] Особисте приймання громадян з питань роботи суду також здійснюється головою суду або його заступниками.

 

1.2. Форми та  методи роботи

  Діловодство суду ведеться державною мовою. Усі судові документи також складаються державною мовою з урахуванням вимог процесуального законодавства України.

    Усі судові  справи та кореспонденція, у тому  числі документи, надіслані електронною  поштою, факсимільним зв'язком, а  також телеграми, що надходять до суду, приймаються, опрацьовуються та під підпис передаються за призначенням працівниками аппарату суду відповідно до обов'язків. Робота з електронною поштою визначається відповідною Інструкцією про порядок використання електронної пошти в центральному апараті Державної судової адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації та судах загальної юрисдикції. Якщо після отримання документів електронною поштою до суду надходять ці ж документи на паперових носіях, останні передаються виконавцям у порядку, встановленому цією Інструкцією, та зберігаються разом із документами, отриманими електронною поштою. [6]

 Працівник апарату  суду, на якого відповідною Посадовою  інструкцією покладено обов'язки  щодо приймання судових справ і кореспонденції, у день їх надходження перевіряє цілісність пакетів та конвертів і відповідність їх адресування, з дотриманням установлених правил безпеки розкриває пакети й конверти, перевіряє відповідність вкладень до опису (наявність додатків до документа), проставляє на правому нижньому чи іншому вільному від тексту місці супровідного листа до судової справи (матеріалу), першої сторінки листа чи іншого документа реєстраційний штамп суду, у якому зазначає дату надходження матеріалу в суд і реєстраційний номер згідно з журналом реєстрації вхідної кореспонденції. Конверти (пакети), у яких надходять документи, приєднуються до одержаних документів. У разі одержання матеріалів у пошкодженій упаковці, а також якщо при відкритті конверта (пакета) виявлено відсутність будь-якого документа чи додатка до нього, про це складається акт у двох примірниках, один примірник якого надсилається відправнику, а другий - долучається до одержаних матеріалів і передається разом з ним для розгляду за належністю.

 Прийняття судових  справ і вхідної кореспонденції  від кур'єра (кур'єром) здійснюється  за пред'явлення документа, що  посвідчує його особу та належність  до організації-відправника (одержувача). У разі відсутності такого  документа судові справи, кореспонденція від нього (ним) не приймаються.

 Не підлягають реєстрації, а передаються для долучення  до справ з відміткою про  дату одержання їх судом: а)  судові повістки, повернуті суду  за неврученням адресату;б) розписки  про одержання копій обвинувальних  висновків,скарг, судових повісток. Кореспонденція особистого характеру передається адресату без реєстрації. Не реєструються рекламні повідомлення, плакати, вітальні листи, запрошення, а також повернена (як помилково надіслана судом) кореспонденція.[3] Помилково доставлена суду кореспонденція пересилається за належністю разом із супровідним листом де вказано з якої причини той чи iнший документ повертається з підписом голови суду чи його заступника.

 Також ознайомився  з порядком формування кримiнальних і адміністративих справ, так як певний період часу проходив практику в судовiй канцелярiї з  кримiнальних та адміністративних справ, де допомагав приймати адмiнпорушникiв, виконувати поточну роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ДIЯЛЬНIСТЬ ТА ЗВIТНIСТЬ ПРАЦIВНИКIВ СУДУ

 

2.1. Порядок приймання та оформлення справ та iнших матерiалiв

    Документи  кримiнальної чи адміністративної справи підшиваються в міру надходження до суду чи формування у суді з дотриманням такої послідовності: бланк опису документів (чисті аркуші для продовження опису, початого на другій сторінці обкладинки); документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (якщо такі проводилися); документи і матеріали, що надійшли до суду в стадії підготовки справи до судового розгляду; висновки экспертiв, постановы органiв дiзнання, розписки про одержання сторонами та іншими особами копiй вирокiв суду, постанов, які беруть участь у справі, судових повісток про розгляд справи (судових повісток про виклик у судове засідання);інше листування (у хронологічному порядку) .[4]

 У кожній судовій справі  складається опис документів  у справі. У справі, що надійшла  до суду, опис документів продовжується.  Опис документів може бути  здійснено чи розпочато на  другій сторінці обкладинки справи.

 До опису документів  під номерами в порядку зростання  вноситься інформація про кожний документ , підшитий у справі, у порядку їх розміщення. Обов'язково зазначається, оригінал чи копія документа підшито, порядкові номери аркушів, присвоєні відповідному документові. Документи, зазначені в додатку до супровідного документа, в опису не перелічуються, але обов'язково зазначається їх наявність або відсутність згідно з переліком у додатку. В останньому випадку зазначається причина відсутності документа (акт, складений при розкритті конверта, зберігання в іншій справі тощо), а документ, що підтверджує причину відсутності додатка, долучається до справи. [7] Опис підписується працівником апарату суду, який оформляє справу, із зазначенням біля підпису свого прізвища.

 На третій сторінці  обкладинки справи обов'язково  заповнюється довідковий лист, у  якому робляться відмітки про  всі проведені дії (вручення повісток, копій обвинувального висновку, вироку, рішення, витребування документів, звернення до виконання судових рішень, заповнення статистичних карток на осіб, стосовно яких розглянуто кримінальну справу, карток обліку сум шкоди, завданої злочином, тощо).

Информация о работе Отчет по практике в суде