Інформаційна база та методика вирішення завдань аудиту

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 17:31, реферат

Краткое описание

Розвиток суспільства за останній період характеризується такими стадіями науково-технічного прогресу, як індустріалізація, комп’ютеризація та інформатизація.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………………………………..3
1. Особливості застосування інформаційної бази в аудиті…………………………………4
2. Методика використання інформаційних баз даних у процесі аудиторської перевірки….7
3. Методика проведення аудиту в умовах комп’ютеризації облікового процесу………….10
Висновки………………………………………………………………………………………..12
Список використаних джерел…………………………………………………………………13

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word (10).doc

— 179.00 Кб (Скачать)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМА»

Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

 

 

 

 

 

 

Реферат з дисципліни «Організація і методика аудиту»

на тему:

«Інформаційна база та методика вирішення завдань аудиту.»

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Виконала:

     студентка V курсу,

       спеціальності 8509, гр. 2

      Фесенко  Ю. М.

Перевірила:

Гончар І. І.

 

 

 

 

 

Київ 2011

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………………..3

1.    Особливості застосування інформаційної бази в аудиті…………………………………4

2. Методика використання інформаційних баз даних у процесі аудиторської перевірки….7

3. Методика проведення аудиту в умовах комп’ютеризації облікового процесу………….10

Висновки………………………………………………………………………………………..12

Список використаних джерел…………………………………………………………………13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

 

У процесі формування ринкових відносин зростає потреба в інформації, яка б достовірно відображала майновий стан підприємства і давала змогу її користувачам правильно оцінювати власні дії та приймати виважені рішення. Довіру до економічної інформації може зміцнити інститут аудиту, який би враховував помилки багаторічної аудиторської практики країн світу та був побудований на наукових засадах.

Організація і методика аудиту визначається передусім належним інформаційним забезпеченням аудитора. Основне завдання інформаційного забезпечення аудиторської діяльності - це інформування учасників аудиторського процесу про стан підприємства, де проводиться аудит, функціонування його відповідно до законодавчих і нормативно-правових документів.

Зростання обсягів інформації потребує від аудитора її певної систематизації та класифікації, оскільки без такого підходу важко зібрати необхідні аудиторські докази. Аудиторський контроль ґрунтується не тільки на використанні інформації. Він бере безпосередню участь у формуванні  інформаційного забезпечення системи управління суб'єктів  перевірки.  Інформацією  аудиту цікавляться і внутрішні  (менеджери,  акціонери),  і  зовнішні  (банки,  страхові компанії, торговельні партнери, інвестори), споживачі.

Розвиток суспільства за останній період характеризується такими стадіями науково-технічного прогресу, як індустріалізація, комп’ютеризація та інформатизація. Значний прогрес в аудиторській роботі може бути досягнутий за рахунок використання комп'ютерної техніки. Під час аудиту використовуються портативні комп'ютери, які підвищують продуктивність праці аудиторів. Застосування цієї техніки забезпечує оперативність і більшу точність виконання аудиторських процедур. Комп'ютерні програми, наприклад, дають можливість швидко перевірити правильність нарахування заробітної плати залежно від складності та якості виконаних робіт і кваліфікації працівників. Використання комп'ютерних програм в аудиті вимагає розроблення спеціальних методик для визначення стану підприємства, де надаються аудиторські послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Особливості застосування інформаційної бази в аудиті.

 

Організація і методика аудиту визначається, передусім, належним інформаційним забезпеченням аудитора про суб'єкт господарської діяльності. Зростання обсягів інформації потребує від аудитора певної її систематизації і класифікації, оскільки без такого підходу важко зібрати необхідні аудиторські докази, правильно оцінити господарські явища, факти, процеси виробництва.

Аудиторський контроль базується не тільки на використанні інформації, а й сам бере безпосередню участь у формуванні інформаційного забезпечення системи управління суб'єктів перевірки. Інформацією аудиту цікавляться не тільки внутрішні споживачі (менеджери, акціонери), а й зовнішні (банки, страхові компанії, торговельні партнери, інвестори). Під інформаційним забезпеченням аудиту розуміють певним чином упорядковану сукупність інформації, яку формують і використовують на різних стадіях процесу аудиту. Основою інформаційного забезпечення аудиту є економічна інформація, що характеризує виробничу і фінансово-господарську діяльність суб'єктів контролю.

Найпотрібнішу інформацію про фінансово-господарську діяльність аудитор отримує з даних бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю, бухгалтерської і статистичної звітності. В аудиторському контролі використовують також інформація зовнішніх джерел: банків, страхових компаній, торговельних партнерів, аудиторських і юридичних фірм. Важливе місце у формуванні інформаційної бази аудиту займає законодавча, планово-нормативна та довідкова інформація. В аудиторському контролі використовують матеріали попереднього зовнішнього та внутрішнього аудиту, акти перевірки податкових органів, контрольно-ревізійних служб, позабюджетних фондів.

Детальний аналіз спеціальної економічної літератури і діючої практики аудиторських фірм дозволив нам запропонувати класифікацію інформації, яку використовують в аудиті за такими ознаками: джерела отримання, аудиторські докази, ступінь деталізації, тривалість зберігання, спосіб формування (табл. 1.1.) [9,C.21-22].

Таблиця 1.1.

Класифікація інформації, яку використовують в аудиті

 

Ознака класифікації

Види інформації, яку використовують в аудиті

1.

2.

3.

 

 

 

1.

 

 

 

 

Зміст інформації

1.1. Законодавча

1.2. Планово – нормативна

1.3. Договірна

1.4. Технологічна

1.5. Організаційно – управлінська

1.6. Фактографічна

 

2.

 

Характер оцінки об’єктів аудиту

2.1. Пряма

2.2. Непряма

2.3. Опосередкована

 

3.

 

Суб’єкти аудиту

3.1. Внутрішня

3.2. Зовнішня

4.

 

Пізнавальність інформації

4.1. Нова

4.2. Релевантна

 

5.

 

 

Спосіб відображення

5.1. Алфавітна

5.2. Цифрова

5.3. Алфавітно - цифрова

5.4. Графічна

 

 

Продовження таблиці 1.1.

 

6.

 

 

Спосіб подання

 

6.1. Директивна

6.2. Розпорядча

6.3. Звітна

 

7.

 

 

Ступінь інформаційної деталізації

7.1. Аналітична

7.2. Синтетична

 

8.

 

 

Період формування інформації

8.1. Оперативна

8.2. Поточна

8.3. Прогнозна

 

9.

 

Ступінь перетворення інформації в процесі обробки

9.1. Вхідна

9.2. Проміжна

9.3. Підсумкова

 

 

 

10.

 

 

 

 

Джерела отримання

10.1. Оперативного обліку

10.2. Бухгалтерського обліку і звітності

10.3. Статистичного обліку і звітності

10.4. Внутрішнього контролю

10.5. Зовнішнього контролю

10.6. Відомчого контролю

10.7.Попереднього аудиторського контролю

 

Професійна діяльність сучасного аудитора так чи інакше пов'язана з обробкою великих обсягів інформації. Оскільки обсяг інформації постійно зростає, завдання щодо її обробки стають все складнішими, вимагають для свого вирішення великих витрат часу. Це призвело до того, що використання інформаційних систем у практиці аудитора стало важливим чинником успішної роботи, а іноді й необхідною умовою її виконання. Тому засвоєння принципів і прийомів ефективного застосування інформаційних систем у практиці проведення аудиту є актуальним завданням для сучасного аудитора.

Аудиторське програмне забезпечення складається із комп’ютерних програм, що використовуються аудитором як елемент аудиторських процедур для обробки даних, що мають суттєве значення для аудиту і взяті з облікової системи клієнта. Програмне забезпечення може складатись із: пакета програм, програм спеціального призначення (використання) і програм-утилітів.

       Пакет програм — це узагальнені комп’ютерні програми, що призначені для виконання функцій з обробки даних, включаючи зчитування комп’ютерних файлів, відбір інформації, проведення розрахунків, створення файлів з даними і друкування звітів за формою, що визначена аудитором.

       Програми спеціального призначення — це програми, розроблені для виконання конкретних аудиторських завдань. Ці програми можуть бути створені як самим аудитором, так і іншим спеціалістом.

       Програми-утиліти — програми, що використовуються суб’єктом для виконання загальних функцій обробки даних. Такі програми, як правило, не призначені конкретно для аудиторської практики.

       Тестові дані — це дані (як правило, вибіркові дані), що призначені для внесення аудитором в комп’ютерну систему суб’єкта та порівняння отриманих результатів із раніше визначеними результатами [10,C.38-42]

 

Досвід переконує, що при проведенні аудиту використовуються програми бухгалтерського обліку, юридичні бази даних, програми аналізу фінансово-господарської діяльності, деякі інші спеціалізовані програми:

Юридичні бази даних із законодавства. Ці програми виконують головну роль — дають змогу швидко відшукати, переглянути і роздрукувати потрібний нормативний документ із бухгалтерського обліку, оподаткування різних видів діяльності, правового регулювання підприємництва.

Довідники. Аудитори широко використовують довідники різних ставок податків, банківських процентів, курсів валют, допустимі норми витрат на рекламу, представницьких витрат, витрат на відрядження, розмірів мінімальної оплати праці, коефіцієнтів тарифної сітки та інших важливих свідчень. Такі довідники в юридичних базах відсутні, і треба переглянути багато документів, щоб відшукати одну-дві потрібні цифри, а в бухгалтерських програмах зазвичай представлені тільки ті довідники, які використовуються в програмі напряму для бухгалтерського обліку.

Информация о работе Інформаційна база та методика вирішення завдань аудиту