Аналіз фінансового стану ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 23:44, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є аналіз показників діяльності та визначення шляхів покращення фінансового стану стану ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на складання практичних рекомендацій удосконалення існуючих методів управління кредиторською, дебіторською заборгованістю, аналізу та контролю зобов'язань підприємства, а також методів з урахуванням прогнозних показників.

Оглавление

Вступ

Розділ 1. Аналіз фінансового стану ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
Аналіз динаміки складу та структури активів підприємства
Аналіз динаміки складу та структури пасивів підприємства
Аналіз показників фінансової стійкості та платоспроможності


Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

2.1. Аналіз динаміки складу та структури фінансових результатів підприємства ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

2.2. Аналіз рентабельності підприємства ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

2.3. Аналіз результатів факторного аналізу чистого прибутку

ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

2.4. Аналіз стійкості економічного зростання за семіфакторной моделлю коефіцієнта стійкості зростання ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Розділ 3. Заходи щодо поліпшення фінансового стану ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Файлы: 1 файл

Готовая.doc

— 914.50 Кб (Скачать)

Зміст 

Вступ

Розділ 1. Аналіз фінансового стану ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

  1. Аналіз динаміки складу та структури активів підприємства
  2. Аналіз динаміки складу та структури пасивів підприємства
  3. Аналіз показників фінансової стійкості та платоспроможності
 

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

2.1. Аналіз динаміки складу та структури фінансових результатів підприємства ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

2.2. Аналіз рентабельності підприємства ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

2.3. Аналіз  результатів факторного аналізу  чистого прибутку

ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

2.4. Аналіз стійкості  економічного зростання за семіфакторной  моделлю коефіцієнта стійкості  зростання ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО» 

Розділ 3. Заходи щодо поліпшення фінансового стану ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

       Вступ

       Підприємства  різних форм власності, різних сфер діяльності мають у своєму розпорядженні  певну суму фінансово-господарських  засобів, які забезпечують здійснення господарського обороту. Правильність вкладення фінансових засобів в активи є однією з найважливіших ознак стійкості фінансового стану підприємства.

       До  активів відносяться всі види майна підприємства, що належить йому на правах власності і використовуються для здійснення статутної діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства.

       Основною  метою проведення нами даного аналізу  є виявлення резервів нормалізації діяльності суб’єкта господарювання шляхом оптимізації обсягів різного рівня активів підприємства.

       Взагалі розрахунок запасу або нестачі активу базується на основі загальноприйнятих  коефіцієнтів фінансового аналізу  та їх нормативних значеннях.

       Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах  відіграє аналіз фінансового стану  підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають  на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін "фінанси" за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.

       Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також  безперервними нововведеннями в  податковому законодавстві, змінами  процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Більшість цих факторів враховується при викладенні матеріалу вітчизняними та російськими авторами підручників та навчальних посібників з економічного аналізу, використаних при написанні даної роботи.

       Методи  аналізу фінансового стану підприємства постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої  держави. Нові ідеї та принципи в цій  сфері в першу чергу доходять до користувачів періодичних економічних  видань, які також використовувались під час підготовки курсової роботи.

       Ефективне виробництво та реалізація якісної  продукції позитивно впливають  на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з  її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак у виробничій діяльності українських підприємств часто трапляються випадки, коли і добре працююче підприємство відчуває фінансові ускладнення, пов'язані з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів.

      Аналіз  останніх досліджень і публікацій. Питаннями фінансового аналізу на підприємстві займаються вітчизняні науковці: В. Савчук, Г. Андрєєва, О.Іваницька, О. Базілінська, Поддєрьогін, І. Яремко, О. Шеремет, М. Білик, О. Павловська, Н. Притуляк, Н. Невмержицька та інші.

      Незважаючи  на значну кількість праць, присвячених  проблемі управління платоспроможністю підприємств, усе ж відчутною є потреба методологічного забезпечення впровадження теоретичних розробок у практичну діяльність.

      Необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо фінансових показників діяльності підприємств обумовили вибір теми курсової роботи та її актуальність.

      Метою дослідження є аналіз показників діяльності та визначення шляхів покращення фінансового стану стану ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО» на складання практичних рекомендацій удосконалення існуючих методів управління кредиторською, дебіторською заборгованістю, аналізу та контролю зобов'язань підприємства, а також методів з урахуванням прогнозних показників.

      Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі обґрунтовано необхідність вирішення таких завдань:

   • проаналізувати показники фінансової діяльності, досліджуваного підприємства за даними активу та пасиву балансу
   • розрахувати систему показників фінансової стійкості та платоспроможності для ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
   • провести аналіз рентабельності підприємства ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»
   • запропонувати шляхи покращення управлінням платоспроможністю.

     Об’єктом дослідження є ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО», а предметом – показники фінансової діяльності.

     При написанні дослідження використані матеріали, що містяться у фінансовій звітності підприємства.

     У процесі дослідження використовувались методи групування, порівняння, аналізу і синтезу (при оцінці та контролі за станом і динамікою дефіциту грошових коштів заборгованості та узагальненні методів управління ним). 

 

Розділ 1.

Аналіз  фінансового стану  Публiчного акцiонерного товариства "Євраз - Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського"

  1. Аналіз динаміки складу та структури активів підприємства
 

       Аналіз  динаміки  складу і структури майна дозволяєвстановити  розмір  абсолютного  і відносного  приросту абозменшення  всього майна  підприємства та  окремих йоговидів.

       У таблиці  1.1.представлені результати  аналізу  динамікискладу і  структури  активів Публiчного акцiонерного товариства "Євраз - Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського".

       Таблиця 1.1. Аналіз динаміки складу та структури активів підприємства

Види  активів

 

На початок  періоду На кінець періоду Відхилення
Абсолютний  показник Відносна величина Абсолютний показник Відносна величина Абсолютний  показник Відносна величина Темпи приросту У % до зміни  валюти балансу
Необоротні активи 3006060 73,21 2639739 64,81 -366321,00 -8,40 -0,11 1114,56
1. Нематеріальні активи 305 0,01 375 0,01 70,00 0,00 0,24 -0,21
2. Незавершене будівництво 40583 0,99 38272 0,94 -2311,00 -0,05 -0,05 7,03
3. Основні засоби 2964201 72,20 2600121 63,84 -364080,00 -8,36 -0,12 1107,74
4. Довгострокові фінансові інвестиці 971 0,02 971 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00
Оборотні  активи 1098514 26,76 1432162 35,16 333648,00 8,41 0,31 -1015,15
1. Виробничі запаси 208572 5,08 290797 7,14 82225,00 2,06 0,41 -250,17
2. Незавершене виробництво 11937 0,29 26885 0,66 14948,00 0,37 1,27 -45,48
3. Готова продукція 88047 2,14 127677 3,13 39630,00 0,99 0,46 -120,58
4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 72385 1,76 77530 1,90 5145,00 0,14 0,08 -15,65
5. Дебіторська заборгованість за рахунками:         0
- за бюджетом 487000 11,86 664782 16,32 177782,00 4,46 0,38 -540,91
- за виданими авансами 22938 0,56 35481 0,87 12543,00 0,31 0,56 -38,16
- з нарахованих доходів 0 0,00 57 0,00 57,00 0,00 - -0,17
6. Інша поточна дебіторська заборгованість 40725 0,99 25254 0,62 -15471,00 -0,37 -0,37 47,07
7. Грошові кошти та їх еквіваленти:         0
- в національній валюті 660 0,02 47109 1,16 46449,00 1,14 70,95 -141,32
- в іноземній валюті 3248 0,08 12635 0,31 9387,00 0,23 2,92 -28,56
8. Інші оборотні активи 162988 3,97 124004 3,04 -38984,00 -0,93 -0,23 118,61
Витрати майбутніх періодів 11 0,00 687 0,02 676,00 0,02 61,96 -2,06
Необоротні  активи та групи вибуття 1215 0,03 345 0,01 -870,00 -0,02 -0,71 2,65
Усього 4105800 100,00 4072933 100,00 -32867,00 0,00 0,00 100,00

       Як  видно з таблиці 1.1. за проаналізований період вартість активів підприємства зменшилась на 32867 тис. грн і склала 4072933 тис. грн на початок 2011 року. Це відбулося за рахунок зменшення необоротних активів при збільшенні вартості оборотних активів.

       Необоротні  активи за 2010 рік зменшилися на 366321 тис. грн.(Або на 8,4 %) і на початок 2011 року склали 2639739 тис. грн. Це зниження було обумовлено зменшенням основних засобів та незавершеного будівництва при дуже незначному зростанні вартості нематеріальних активів. Розміри довгострокової дебіторської заборгованості залишилися незмінними (971 тис.грн. ).

       Оборотні  активи за проаналізований період збільшилися  на 333648 тис. грн. і склали 1432162 тис. грн. на початок 2011 року. При цьому збілбшились усі показники крім іншої поточної дебіторської заборгованісті, які скоротилися на 15471 тис грн або 0,37 %, та крім інших оборотних активів, які скоротилися на 38984 тис грн або 0,93 %. Найсуттєвіше збільшення спостерігається за дебіторською заборгованостю за рахунками з бюджетом (4,46%).

       Витрати майбутніх періодів також збільшилися  і склали на початок 2011 року 687 тис. грн.

       У структурі активів як на початок, так і на кінець періоду найбільшу  питому вагу мають необоротні активи, проте їх частка в загальних активах  підприємства зменшується (73,21 % і 64,81 % на початок і кінець періоду відповідно).

       На підставі показників структурної динаміки можна зробити висновок про те, що найбільший вплив на зменшення активів зробило зменшення обсягу основних засобів (1107,74 %) та інших оборотних активів (118,61 %), на збільшення - дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 540,91 %).

       Таким чином, можна зробити висновок про  зменшення вартості активів підприємства за рахунок зменшення основних засобів. Дана тенденція може негативно позначитися обсягах виробництва. Це є свідченням значного зносу виробничих фондів.

       Розглянемо  більш докладно причини зростання дебіторської заборгованості за рахунками. У таблиці 1.2. представлені результати аналізу динаміки складу і структури дебіторської заборгованості за рахунками Публiчного акцiонерного товариства "Євраз - Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського".

       Таблиця 1.2. Аналіз динаміки складу та структури дебіторської заборгованості за рахунками

Види  активів

 

На початок  періоду На кінець періоду Відхилення
Абсолютний  показник Відносна величина Абсолютний  показник Відносна величина Абсолютний показник Відносна величина Темпи приросту У % до зміни  валюти балансу
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 487000,00 95,50 664782,00 94,93 177782,00 -0,58 -0,01 93,38
- за виданими авансами 22938,00 4,50 35481,00 5,07 12543,00 0,57 0,13 6,59
- з нарахованих доходів 0,00 0,00 57,00 0,01 57,00 0,01 - 0,03
Усього 509938,00 100,00 700320,00 100,00 190382,00 0,00 0,00 100,00

Информация о работе Аналіз фінансового стану ПАТ «ЄВРАЗ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. ПЕТРОВСЬКОГО»