Войти    Поиск   Связаться с нами

Тесты по "Психологии"

Дата: 11 Февраля 2013 в 17:08
Автор: w************@mail.ru
Тип: тест
Скачать в ZIP (50.67 Кб)
Файлы: 1 файл
111.rtf (589.75 Кб)   —   ОткрытьСкачать

B) әңгіме

C) бақылау

D) тест

E) социометрия

Верный ответ: A

3.Топ ішінде өзара қарым-қатынас социограммасында қыздар қандай шартты белгімен таңбаланады:A) үшбұрыш

B) шеңбер

C) төртбұрыш

D) таяқша

E) болжам

Верный ответ: A

4.Топ ішінде өзара қарым-қатынас социограммасында ұлдар қандай шартты белгімен таңбаланады:A) төртбұрыш

B) шеңбер

C) таяқша

D) үшбұрыш

E) болжам

Верный ответ: A

5.Табиғи экспериментті алғаш психология ғылымына енгізген:A) А.Ф.Лазурский

B) П.Ф.Лесгафт

C) Б.М.Теплов

D) И.Кант

E) В.Д.Небылицын

Верный ответ: A

6. Психологияны дербес ғылыми пән ретінде қабылдау ... байланысты болды:

A)арнайы ғылыми эксперименталды зерттеу орталықтарының ашылуымен

B) интроспекция әдісінің дамуымен

C) бақылау әдісінің дамуымен

D) Аристотельдің «жан туралы» трактатының шығуымен

E) тесттердің шығуымен

Верный ответ: A

7Психологияда тұңғыш эксперименталды лаборатория қай жылы ашылды:A) 1879 ж.

B) 1890 ж.

C) 1910 ж.

D) 1880 ж.

E) 1950 ж.

Верный ответ: A

8.Бұл ғалым әдістемені құрғаннан кейін, «психодиагностика» термині психологияда кең қолданыла бастады:A) Г.Роршах

B) Г.И.Россолимо

C) А.Бине

D) А.Вундт

E) П.П.Блонский

Верный ответ: A

9.Әлемде алғашқы эксперименталды психологиялық лабораторияның негізін салған:A) В.Вундт

B) Ф.Гальтон

C) В.Штерн

D) С.Фишер

E) А.Бине

Верный ответ: A

10.1884 жылы кім антропометриялық лабораторияның негізін салған?A) Ф.Гальтон

B) В.Вундт

C) П.П.Блонский

D) Г.Роршах

E) Л.С.Выготский

Верный ответ: A

11. Кім алғаш рет психологиялық тесттерді құрды?A) Ф.Гальтон

B) А.Бине және Т.Симон

C) Ж.Итар және Э.Сеген

D) Г.Роршах

E) В.Вундт

Верный ответ: A

12.Өлшеуші құралдар мен өлшеуіш айнымалылардың қасиеттерің білуге, психодиагностикалық жұмыстың этикалық және кәсіби нормаларын білуге негізделетін, психологиялық құралдарды қолдану ережелерінің жиынтығы болжайды:A) практикалық психодиагностика

B) психологиялық теориясы

C) психологияның методологиясы

D) психометрика

E) әлеуметтік психология

Верный ответ: A

13Қай жылы педология ғылымы «өтірік ғылым»(«лже наукой») болып аталды?A) 1936 ж.

B) 1928 ж.

C) 1911 ж.

D) 1950 ж.

E) 1940 ж.

Верный ответ: A

14.Стандартталған өзіндік есептердің барлық топтарына ортақ болып табылады:A) ойлауға үндеу (обращение)

B) сыналушының вербалдық қабілеттері

C) вербалдық емес мүмкіндіктер

D) еске үндеу

E) елеске үндеу

Верный ответ: A

15.Вербалдық әдістемелер неге бағытталған?A) перцепциялық қабілеттерге

B) сөйлеу белсенділікке

C) моторлық қабілеттерге

D) белгісіздік ситуацияға жауап қайтару

E) сенсорлық мүмкіндіктер

Верный ответ: A

16. Корреляция әдісін кім алғаш рет ұсынды:A) Ф.Гальтон

B) Т.Шарден

C) А.Бине

D) В.Вундт

E) С.Фишер

Верный ответ: A

17.Репертуарлық тор әдісін жасаған:A) Дж.Келли

B) А.Р.Лурия

C) П.Я.Гальперин

D) А.Бине

E) С.Л.Рубинштейн

Верный ответ: A

18.Тест сенімділігі,бұл:зерттелетін қасиеттін нақты өлшеуі тесттің дәлдігі мен әсершілігін сипаттайды

B) валидтілігі

C) шындық

D) психофизиологиялық қасиеттер

E) тұрақтылық

Верный ответ: A

19. Тесттегі «Өтірік шкаласы» қамтамасыз етеді:A) валидтілігін

B) репрезентативтілігін

C) нақтылығын

D) сенімділігін

E) дискриминациясын

Верный ответ: A

20 Нені Блонский П.П. негізгі интеллект шарты ретінде ерекшеледі?A) дедукция мен индукция қабілеттерін, ойлау тәртіптерін

B) оқытылған мен үйренушілік

C) ішкі жоспар ғрекеті, теоретикалық ойлау

D) синтез

E) анализ

Верный ответ: A

21.Кім негізгі интеллект критерий ретінде ақпаратты өңдеу қабілетін белгіледі?A) Ж.Пиаже

B) П.Гилфорд

C) А.Бине

D) Д.Векслер

E) В.Штерн

Верный ответ: A

22. Данышпандық ... ұйғарады:A) икемділікті

B) жаңаны құру қабілетті

C) түрлі өмірлік ситуацияларда жөнін табу қабілетті

D) проблемаларды тез шешу қабілетті

E) әдетті

Верный ответ: A

23. Жалпы қабілеттілікті қай терминмен атайды?A) дарындылық

B) шығармашылық

C) әдет

D) генетика

E) икемділік

Верный ответ: A

24Адамның жоғары даму қабілетінің деңгейін іс-әрекетте қамтамасыз ететін көрнекті жетістіктері, бұл:A) данышпандық

B) дарындылық

C) бейімділік

D) талант

E) икемділік

Верный ответ: A

25. Адамның ақыл-ой қасиеттерінін жиынтығы:A) интеллект

B) дарындылық

C) талдау

D) данышпандық

E) талант

Верный ответ: A

26.Кеттеллдың Мәдени-бостандық тесті (Культурно-свободный тест) қанша субтестің ұйғарады?A) 8

B) 2

C) 3

D) 4

E) 10

Верный ответ: A

27.Визуал» (көру қабілеті) баланың ерекшелігін бірі:A) суреттерді көруді жақсы көреді

B) музыканы тындауын жақсы көреді

C) әрекетсіздік

D) белсенді ойындарды ұнатады

E) аутизм

Верный ответ: A

28.Жуу,сипауды көбінесе қабылдайтын өте жігерлі және белсенді балалар:A) кинестетики (жуу қабілеті)

B) аудиалы (есту қабілеті)

C) визуалы (көру қабілеті)

D) интеллектуалдар

E) аутизмдары (қорқыныш) бар балалар

Верный ответ: A

29Есту түйсіктерін қалайтын балалар ерте сөйлеп, өлең айтуды жақсы көреді :A) аудиалдар

B) визуалдар

C) интеллектуалдар

D) кинестетиктер

E) аутизмдары бар балалар

Верный ответ: A

30.Пятна Роршаха»тесті қай жылы құрылды?A) 1921 ж.

B) 1915 ж.

C) 1905 ж.

D) 1964 ж.

E) 1917 ж.

Верный ответ: A

31. «Тест Роршаха» тесті қанша кестеден тұрады?A) 10

B) 5

C) 12

D) 15

E) 20

Верный ответ: A

32 «Пятна Роршаха» тесті ... жатады:A) суреттеу проективті техникасына

B) бланкылы проективті техникасына

C) репертуарлы торларға

D) индивидуалды-бағдарлау техникасына

E) стандартты өз-өзіне есепберуге

Верный ответ: A

33.Г.И.Россолимо өзінің методикасында 3 психикалық іс-әрекетінің сферасын белгілейді:A) ес, зейін, ойлау

B) сөйлеу, ойын әрекеті, оқу әрекеті

C) моторика,үйқы мен сергектеу

D) есту түйсіктері,жуу және көру қабылдауы

E) психикалық тонус, ес, жоғары процесстер (әр-түрлі ойлау қалыптары)

Верный ответ: A

34. Д.Векслер әдісі... жетірілді:A) 1939 ж.

B) 1945 ж.

C) 1980 ж.

D) 1964 ж.

E) 1955 ж.

Верный ответ: A

35.Д.Векслер тесті ... тұрады:A) 11 субтесттен

B) 16 субтесттен

C) 20 субтесттен

D) 15 субтесттен

E) 12 субтесттен

Верный ответ: A

36.Ситуативтік және тұлғалық алаңдаушылық шкаласы... жасалған:A) Ч.Д.Спилбергермен

B) Роршахпен

C) Г.Айзенкпен

D) Р.Амтхауэрмен

E) Лиримен

Верный ответ: A

37.Әр фактор биполярлы болатының айқындау қай тестке жатады::A) 16 РР Б.Кеттелл

B) Басса-Дарки

C) ПДО (Личко, Иванов)

D) Д.Векслер тесті

E) «ДДЧ» тесті

Верный ответ: A

38. «Социометрия» әдістемесі кім ұсынды?A) Дж.Морено

B) А.Бине

C) Дж.Кейли

D) Люшер

E) Де-Греефе

Верный ответ: A

39.Керн-Йирасек тесті неге бағытталған?A) мектепке дайындауды анықтау

B) ес процесінің құрылымын анықтау

C) елес

D) жеке бас сапасын диагностикалау

E) шартты әрекетті диагностикалау

Верный ответ: A

40.Қай тест психологтардың ойынша тест «карта ашуды» еске түсіреді?A) Люшер тесті

B) «Пятна Роршаха» тесті

C) ДДЧ

D) «Автопортрет»

E) Д.Векслер тесті

Верный ответ: A

41.Тест валидтілігі,бұл:A) репрезентативтілік

B) үміт арту

C) сенімділік

D) субъективтілік

E) объективтілік

Верный ответ: A

42.Тест сенімділігі, бұл:A) объектіге қатысты процедуранын табандылығы

B) профжарамсыздық

C) эмоционалды сфера

D) еріктік сфера

E) интеллектуалды коэффициент

Верный ответ: A

43Проективті тесттер мыналар:A) көптік ситуацияларға көңіл бөлуін ұсынатын әдістемелер

B) тек интеллектуалды тесттер

C) жалпы ой-өрісі

D) жетістік тесттер

E) хабардарлық

Верный ответ: A

44.Жекелеу бағытталатын техникаларынын түрі рөльдік репертуар торының диагностикасын ұйғарады:A) жекелеу сапасы

B) эмоционалды сферасы

C) өзіне баға беру

D) интеллект деңгейі

E) жігерлік сапасы

Верный ответ: A

45.Бірінші пиктограмма әдісі кіммен ұсынылды:A) А.Р.Лурия

B) Л.В.Занков

C) С.Л.Рубинштейн

D) Р.В.Бигенбаум

E) Л.Выготский

Верный ответ: A

46. Пиктограмма әдісі ...анықтауға бағытталады:A) есті

B) ойлауды

C) сөзді

D) зейінді

E) эмоцияны

Верный ответ: A

47 Розенцвейг тесті нені анықтауға бағытталған:A) фрустрацияны

B) агрессиялықты

C) өзіне баға беру

D) екпіндіктеуге (акцентуация)

E) алаңдаушылықты

Верный ответ: A

48 Ара қатынасты зерттейтін әдіс:A) социометрия

B) тест

C) статистика

D) бақылау

E) болжам

Верный ответ: A

49.Белгілі білім қорының ғылыми деңгейге көтерілуінің шартты белгісіA) тұжырымдау формалары

B) мақсаты

C) зерттеу объекттері

D) зерттеу әдістері

E) мазмұны

Верный ответ: A

50.Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологияның әдісі:A) социометрия

B) тест

C) әңгімелесу

D) сұхбат

E) анкеталау

Верный ответ: A

51.Адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын  көрсететін құбылыс:A) зейін

B) ой

C) ерік

D) қабылдау

E) темперамент

Верный ответ: A

52. Заттар мен құбылыстардың  санада  тұтас бейнелеуін қамтамасыз етуші психикалық процесс:қабылдау

B) ес

C) қиял

D) зейін

E) түйсікВерный ответ: A

53Адамды ғрекетке бағалайтын мақсат қоюға талаптандыратын  түрткі?A) қажеттілік

B) мотив

C) қызығушылық

D) құштарлық

E) белсенділік

Верный ответ: A

54. Ниетсіз қиялдың аса жарқын көрінісі:A) галлюцинациялық

B) шизойдтық

C) армандық

D) иллюзиялық

E) патологиялық

Верный ответ: A

55.Қоршаған дүниені заттай  тануға  ықпал  етуші қабылдау қасиеті:A) мағыналық

B) тұтастық

C) апперцепция

D) тектілік

E) тұрақтылық

Верный ответ: A

56.Түрлі қажеттерді өтеуге  байланысты белгілі мақсатқа жетуге  бағытталған үрдіске не дейміз?A) ерік

B) дағды

C) мінез

D) әрекет

E) әдет

Верный ответ: A

57.Жеке адамды қандай болмысын ғрекетке итермелейтін  негізгі күштер:A) мотив, қажет

B) қызығушылық

C) талаптар

D) белсенділік

E) бейімділік

Верный ответ: A

58.Балалық шақта қоршаған орта шындығын игеруге бағыттау  іс-әрекет түрі:A) ойын

B) еңбек

C) мотив

D) өнімділік

E) оқу

Верный ответ: A

59Қабылдау процесінің  құрылымды  болуымен байланысты қасиеті:A) тұтастық

B) апперцепция

C) тұрақтылық

D) тектілік

E) мағыналық

Верный ответ: A

60.Адам іс-әрекетінің негізгі түрлері:A) оқу, еңбек, ойын

B) оқу, жұмыс, тәрбие

C) оқу, жұмыс, даму

D) еңбек, оқу, қалып

E) еңбек, оқу, даму

Верный ответ: A

 

1.Психологиялық диагностика дербес ғылым ретінде қалыптаса бастады:A) XX ғ. басы

B) XVIII ғ.

C) XIX ғ. ортасы

D) XIX ғ. соңы

E) XVIII ғ. соңы -XIX ғ.басы

Верный ответ: A

2.Алғашқы экперименталды психология лабораториясының незінің салушы:A) Пирсон

B) Ф.Гальтон

C) Ч.Дарвин

D) В.Вундт

E) А.Бине

Верный ответ: A

3.Американ психологы, социометриялық әдістеменің авторы:A) Я.Морено

B) К.Левин

C) А.Бине

D) Т.Симон

E) Кеттелл

Верный ответ: A

4.Проективті әдістемелерді классификациялау. Артығын алыңыз:A) шкалалық техникалар

B) толықтыру әдістемелері

C) интерпретация әдістемелері

D) экспрессияны зерттеу әдістемелері

E) шығармашылық өнімдерін зерттеу әдістемелері

Верный ответ: A

5. Проективті әдістемелер қай тесттен басталады:

A) Роршахтың «Чернильные пятна»тесті

B) ТАТ (Тақырыптық апперцепция тесті)

Краткое описание
1. Розенцвейг тесті ұсынады: A) сызбалы суреттерін B) кубиктер жиынын C) матрицаларды D) анықтамаларды
E) суреттерді
Верный ответ: A
2.Қарым-қатынас жүйесінде сыналушының орнын анықтауға болады: A) социометрия арқылы B) семантикалық дифференциал арқылы C) ММРІ D) «Тест руки» бойынша E) Кеттел тесті бойынша
Верный ответ: A
Оглавление
содержание отсутствует