Метрологічна служба

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2012 в 22:35, реферат

Краткое описание

Метрологічна служба України складається з Державної метрологічної служби і метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.

Файлы: 1 файл

Метрологічна служба.doc

— 54.50 Кб (Скачать)

Метрологічна служба України складається  з Державної метрологічної служби і метрологічних служб центральних  органів виконавчої влади, підприємств  і організацій.

Державний метрологічний  контроль і  нагляд  здійснюються Державною  метрологічною службою з метою перевірки додержання вимог  цього  Закону  та  інших  нормативно-правових  актів   України   і нормативних документів із метрології.

Державна метрологічна система - сукупність законодавчих та інших нормативно-правових  актів, організаційної структури, наукової,  технічної та нормативної бази з метрології, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань у державі;

Державна метрологічна служба (ДМС) організовує, здійснює та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань в  державі, а також здійснює державний метрологічний контроль і нагляд за додержанням вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології.

До Державної метрологічної  служби належать:

·   відповідні підрозділи центрального апарату Державного комітету України з питань технічного регулювання  та споживчої політики (Управління метрології);

·   державні наукові  метрологічні центри Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики;

·   територіальні  органи Державного комітету України  з питань технічного регулювання  та споживчої політики;

·   Державна служба єдиного часу та еталонних частот (ДСЧЧ);

·   Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (ДССЗ);

·   Державна служба стандартних довідкових даних України  про фізичні сталі та властивості  речовин і матеріалів (ДССДД).

Державні наукові метрологічні центри і територіальні органи Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики акредитовані відповідно до галузей акредитації на право проведення державних приймальних і контрольних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки (перелік метрологічних центрів і територіальних органів, галузі акредитації цих територіальних органів).

Державні наукові метрологічні центри виконують роботи, пов'язані  зі створенням, удосконаленням, зберіганням  та застосуванням державних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань від еталонів до РЗВТ, розробкою нормативних документів з метрології, а також здійснюють державний метрологічний контроль.

Територіальні органи Держспоживстандарту  України виконують на відповідній  території завдання і функції  Держспоживстандарту України в  межах, визначених положенням про ці органи та наказами Держспоживстандарту України.Державний метрологічний нагляд стосовно об'єктів поширюється на вимірювання,  результати яких використовуються під час:

робіт по забезпеченню охорони  здоров'я;

робіт по забезпеченню захисту життя та здоров'я громадян;

контролю якості і  безпеки продуктів харчування;

контролю стану навколишнього  природного середовища;

контролю безпеки умов праці;

геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

торговельно-комерційних  операцій і розрахунків  між  покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у  сферах  побутових  і  комунальних  послуг,  послуг електро- та поштового зв'язку;

податкових, банківських  і митних операцій;

обліку енергетичних  і  матеріальних  ресурсів (електричної і теплової енергії,  газу,  води,  нафтопродуктів тощо), за винятком  внутрішнього обліку,  який ведеться підприємствами,  організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності;

робіт, що виконуються  за дорученням  органів  прокуратури  та правосуддя;

обов'язкової сертифікації продукції;

реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

До державного метрологічного контролю належать:

державні випробування   засобів   вимірювальної   техніки   і затвердження їх типів;

державна метрологічна   атестація    засобів    вимірювальної техніки;

повірка засобів вимірювальної  техніки;

акредитація на   право   проведення   державних  випробувань, повірки і калібрування засобів  вимірювальної  техніки,  проведення  вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.

До державного метрологічного нагляду належать:

державний метрологічний   нагляд   за  забезпеченням  єдності вимірювань;

державний метрологічний  нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

Державна  метрологічна  служба  організовує,  здійснює  та координує   діяльність,   спрямовану   на   забезпечення   єдності вимірювань в державі,  а також  здійснює  державний  метрологічний  контроль  і  нагляд  за  додержанням  вимог  цього  Закону,  інших нормативно-правових актів  України  і  нормативних  документів  із метрології.

До Державної метрологічної  служби належать:

відповідні підрозділи   центрального   апарату  Держстандарту  України;

державні наукові метрологічні центри,  що належать  до  сфери  управління  Держстандарту  України  (далі  -  метрологічні  центри Держстандарту України);

територіальні органи  Держстандарту  України   в   Автономній Республіці  Крим,  областях,  містах Києві і Севастополі та містах обласного   підпорядкування   (далі   -    територіальні    органи  Держстандарту України);

Державна служба єдиного  часу і еталонних частот;

Державна служба  стандартних  зразків  складу та властивостей речовин  і матеріалів;

Державна служба  стандартних  довідкових  даних  про  фізичні  сталі та властивості речовин і матеріалів.

Держстандарт    України   здійснює   державне   управління  забезпеченням єдності  вимірювань в Україні.

До компетенції  Держстандарту  України  належить   проведення єдиної  в  країні  технічної  політики  щодо  забезпечення єдності вимірювань, у тому числі:

організація проведення фундаментальних  досліджень  у  галузі  метрології;

організація створення   та   функціонування   еталонної  бази  України;

визначення порядку   створення,   затвердження,   реєстрації,  зберігання  та  застосування  еталонів,  а  також  звірення  їх  з міжнародними еталонами та еталонами інших країн;

координація діяльності метрологічної служби України;

визначення загальних   метрологічних   вимог    до    засобів вимірювальної  техніки, методів та результатів вимірювань;

затвердження типів  засобів вимірювальної техніки;

визначення загальних    вимог    щодо    порядку   проведення калібрування  і  метрологічної  атестації  засобів   вимірювальної  техніки;

визначення загальних   вимог   до  розроблення  та  атестації   методик виконання вимірювань;

визначення порядку   проведення   всіх    видів    державного метрологічного контролю і  нагляду;

організація і проведення державного метрологічного контролю і  нагляду;

затвердження типових   положень   про   метрологічні   служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій;

розроблення або участь у розробленні  національних,  державних  і багатогалузевих  програм,  що  стосуються  забезпечення  єдності вимірювань;

участь у  діяльності  міжнародних метрологічних організацій в порядку, передбаченому законодавством.

Рішення Держстандарту  України з питань метрології, прийняті в  межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та  місцевими  органами  виконавчої  влади,   органами   місцевого   самоврядування,   підприємствами,   організаціями,  громадянами  -суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними виробниками.

Метрологічні  центри   Держстандарту   України   виконують роботи,  пов'язані  із створенням,  вдосконаленням,  зберіганням і застосуванням  державних  еталонів,  створенням  систем   передачі розмірів  одиниць вимірювань,  розробленням нормативних документів із  метрології,  а  також   здійснюють   державний   метрологічний контроль.

Територіальні  органи  Держстандарту  України виконують  на  відповідній території завдання і функції Держстандарту  України  в межах,   визначених   положенням   про   ці   органи  та  наказами Держстандарту України.

Метрологічні центри і територіальні  органи  Держстандарту України   за   договорами   з   підприємствами,   організаціями  і громадянами  -  суб'єктами   підприємницької   діяльності   можуть   проводити  калібрування  і  ремонт  засобів вимірювальної техніки, метрологічну експертизу  документації,  акредитацію  вимірювальних лабораторій,  атестацію  методик  виконання вимірювань та надавати інші метрологічні послуги відповідно до цього Закону.

Державна служба єдиного  часу і еталонних  частот  здійснює міжрегіональну   і  міжгалузеву  координацію  і  виконання  робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і  частоти  та визначення параметрів обертання Землі.

Державна служба стандартних  зразків складу та властивостей речовин  і  матеріалів  здійснює  міжрегіональну   і   міжгалузеву  координацію   і   забезпечує   виконання   робіт,   пов'язаних  із розробленням  і  впровадженням  стандартних  зразків   складу   та властивостей речовин і матеріалів.

Державна  служба  стандартних  довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів здійснює  міжрегіональну  і міжгалузеву координацію і забезпечує виконання робіт, пов'язаних  із розробленням і впровадженням стандартних довідкових  даних  про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Положення  про  Державну  службу  єдиного часу і еталонних  частот, Державну службу стандартних  зразків складу та властивостей  речовин і матеріалів, Державну службу стандартних довідкових даних про  фізичні   сталі   та   властивості   речовин   і   матеріалів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Метрологічні служби можуть створюватися: у центральних  органах  виконавчої  влади  -  для  координації  робіт,   пов'язаних   із   забезпеченням   єдності   вимірювань  і  здійсненням метрологічного контролю і нагляду;

в органах управління об'єднань підприємств  -  для  виконання делегованих   підприємствами,  що  входять  до  складу  об'єднань,   функцій щодо забезпечення єдності  вимірювань;

на підприємствах і  в організаціях - для забезпечення  єдності вимірювань та здійснення метрологічного контролю і нагляду.

Метрологічні  служби центральних органів виконавчої влади, підприємств  і  організацій  організовують  та  виконують  роботи, пов'язані  із  забезпеченням  єдності  вимірювань  у  сфері  своєї  діяльності, основними з яких є:

організація і здійснення метрологічного контролю і нагляду;

розроблення методик     виконання     вимірювань,     методик  метрологічної   атестації,   повірки   та   калібрування   засобів вимірювальної техніки;

організація та проведення державних  випробувань,  повірки  і ремонту засобів вимірювальної техніки.

Положення  про  метрологічні  служби  центральних  органів  виконавчої влади, підприємств і  організацій розробляються згідно з типовими   положеннями   про   ці   служби,   які   затверджуються   Держстандартом України.

Положення  про  метрологічні  служби  центральних  органів  виконавчої  влади,  головні  організації  цих служб і метрологічні служби  підприємств  і  організацій  погоджуються   відповідно   з Держстандартом    України,   його   метрологічними   центрами   та територіальними органами.

Фінансування  діяльності  Державної  метрологічної  служби здійснюється за рахунок: коштів державного бюджету; надходжень від  виконання  робіт  із державного метрологічного контролю,  інших  метрологічних  робіт  та  надання  метрологічних послуг; коштів від виконання науково-дослідних робіт; інших надходжень, передбачених законом.

Обов'язковому  фінансуванню  за  рахунок коштів Державного бюджету  України підлягають:

фундаментальні дослідження   та    розроблення    нормативних документів у галузі метрології;

створення, вдосконалення,     придбання,     утримання     та експлуатація державних еталонів;

роботи, пов'язані з  діяльністю державних служб єдиного  часу і еталонних  частот,  стандартних зразків складу  та  властивостей речовин і матеріалів,  стандартних довідкових  даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

Информация о работе Метрологічна служба