Контрольная работа по "Предпринимательству"

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2013 в 22:56, контрольная работа

Краткое описание

Підприємець має можливість реалізувати свою продукцію на 4-х різних ринках (альтернативи A1 , A2 , A3 , A4 ). До того встановлюються одночасно наступні цілі: мінімізація витрат на рекламу, завоювання максимальної долі ринку і максимізація об’єму продажів протягом планованого періоду.

Оглавление

1. МЕТОДИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ПОВНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ 3
2. МЕТОДИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ 8
Список використаних джерел 13

Файлы: 1 файл

25_пред.doc

— 171.00 Кб (Скачать)

 

 

Зміст

 

 

 

1. МЕТОДИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ПОВНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Завдання

Підприємець має  можливість реалізувати свою продукцію  на 4-х різних ринках (альтернативи A1 , A2 , A3 , A4 ). До того встановлюються одночасно наступні цілі: мінімізація витрат на рекламу, завоювання максимальної долі ринку і максимізація об’єму продажів протягом планованого періоду.

Таблиця 1.1

Вихідні дані багатокритеріальної задачі

Альтернативи

(ринки)

Цілі (критерії)

витрати на рекламу,

тис. грн., 1 f

доля ринку,

%, 2 f

об’єм продажів,

тис. грн., 3 f

А1

31

69

114

А2

29

64

109

А3

33

74

104

А4

30

69

107


 

Приведемо до безрозмірної форми критерії за формулою:

 (1.1)

 

 

 

 

Оскільки критерій (витрати на рекламу) мінімізується, то для того, щоб усі критерії прагнули максимуму, помножимо безрозмірні величини критерію на ( –1) і сформуємо таблицю 1.2.

Таблиця 1.2

Приведені вихідні дані

Альтернативи

(ринки)

Цілі (критерії)

витрати на рекламу,

тис. грн., 1 f

доля ринку,

%, 2 f

об’єм продажів,

тис. грн., 3 f

А1

-0,5

0,5

1

А2

0

0

0,5

А3

-1

1

0

А4

-0,25

0,5

0,3


 

Вирішуємо задачу планування декількома методами.

 

Метод рівномірної оптимальності. Вирішується за допомогою формули:

 (1.2)

Отже, згідно з  принципом рівномірної оптимізації, найбільш оптимальним ринком для  реалізації продукції є альтернатива А1.

 

Метод справедливого компромісу. Щоб скористуватися цим методом позбавимось від негативності критеріїв, додавши константу 1. Далі вирішується на основі формули 1.3.

 (1.3)

Приходимо до висновку, що найбільш оптимальним є А1.

 

Метод згортання критеріїв. Коефіцієнти значимості критеріїв найчастіше вони визначаються емпірично або експертами) оберемо:

Функції згортання  вирішуються згідно з формулою 1.4.

 (1.4)

 

Знову приходимо  до висновку, що вигідно обрати альтернативу (ринок) А1.

Метод ідеальної крапки.

Шукається план, що задовольняє  умові рівномірного стискування:

 (1.5)

де  .

Визначимо спочатку максимальні значення критеріїв, . Далі побудуємо матрицю відхилень значень критеріїв за допомогою формули (1.5):

Максимальні відхилення по кожному з варіантів мають наступні значення: 0,5; 1; 1; 0,7.

Вибираємо з  цих відхилень мінімальне: .

Мінімальне  значення відповідає варіанту А1, виходячи з цього – треба вибирати перший ринок.

 

 

 

 

 

 

 

Висновок. Розглянувши різні методи вирішення даної багатокритеріальної задачі, можна зробити наступний висновок. Підприємцю доцільно реалізувати свою продукцію на ринку 1, тому що ця альтернатива є найвигіднішою, виходячи з поставлених цілей – мінімізації витрат на рекламу, завоювання максимальної долі ринку і максимізації об’єму продажів протягом запланованого періоду.

Виходячи з  розрахунків по кожному з методів, треба обирати альтернативу (ринок) А1.

 

2. МЕТОДИ ФАКТОРНОГО  АНАЛІЗУ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Використовуючи методи факторного аналізу дослідити зв'язок між результуючим показником роботи підприємства і факторами-показниками, що його обумовлюють, впливають на нього.

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку завдання:

Показники

2008

2009

2010

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

98437,5

149688

248400

Середньооблікова  чисельність

працівників, чол.

525

505

475

Питома вага робітників, коефіцієнт

0,75

0,77

0,80

Фондоозброєність, тис. грн./чол.

95

115

145

Фондовіддача  основних засобів вироб-

тва, грн./грн.

0,15

0,18

0,23


 

Метод ланцюгових підстановок

Суть його полягає  у послідовній заміні у функціональній моделі досліджуємого економічного показника, базисних параметрів факторів на звітні тобто наступного періоду), обчисленні нового значення економічного показника і його порівнянні з попереднім для визначення впливу зміни параметра відповідного фактора. При цьому у першу чергу підлягають заміни параметри кількісних факторів, далі – структурних, в останню чергу – якісних. Якщо у функціональній моделі міститься кілька кількісних, структурних та якісних факторів-показників, то послідовність заміни залежить від оцінки того, які з них є основними, первинними. А які вторинними, похідними.

Для ілюстрації алгоритму цього методу розглядається показник Qp – обсяг реалізованої продукції, який описується формулою:

тис. грн. (2.1) 

де Ч – середньооблікова кількість працівників підприємства, осіб;

Kр – питома вага робітників у чисельності працівників підприємства, коефіцієнт;

Фо – фондоозброєність робітників, тис. грн./ос.;

Фв – фондовіддача основних засобів виробництва, грн./грн.

Qр2008=525*0,75*95*0,15=5610,9375

Qр2009=8049,195

Qр2010=12673

Показники

2008, б

2009, ф

2009-2008

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

5610,9375

8049,195

2438,2575

Середньооблікова  чисельність

працівників, чол.

525

505

-20

Питома вага робітників, коефіцієнт

0,75

0,77

0,02

Фондоозброєність, тис. грн./чол.

95

115

20

Фондовіддача  основних засобів вироб-

тва, грн./грн.

0,15

0,18

0,03


 

Перший розрахунок. Усі показники базові.

525*0,75*95*0,15=5610,9375

Другий розрахунок. Середньооблікова чисельність працівників  фактична, а інші показники базові:

505*0,75*95*0,15=5397,1875

Третій розрахунок. Чисельність працівників і їх питома вага базові, а інші фактичні:

505*0,77*95*0,15=5541,1125

Четвертий розрахунок. Фондовіддача основних засобів виробництва базова, а усі інші показники фактичні:

505*0,77*115*0,15=6707,6625

П’ятий розрахунок. Усі показники фактичні:

505*0,77*115*0,18=8049,195

Далі зробимо  аналіз впливу чинників на об’єм реалізації. Відхилення фактичного об’єму реалізованої продукції від базового відбулося за рахунок впливу наступних чинників:

1) Зниження чисельності  працівників, розраховується відніманням  від другого розрахунку першого:

5397,1875-5610,9375=-213,75

2) Збільшення  питомої ваги робітників:

5541,1125-5397,1875=143,925

3) Збільшення  фондоозброєності:

6707,6625-5541,1125=1166,55

4) Збільшення  фондовіддачі основних засобів  виробництва:

8049,195-6707,6625=1341,533

Загальне відхилення: 8049,195-5610,9375=2438,258 тис. грн.

 

Далі визначимо вплив окремих факторів на обсяг реалізованої продукції (у відсотках) у 2009 році:

Qр1=100*(5610,9375-213,75)/5610,9375-100=-3,8095%

Qр2=100*(5610,9375+143,925)/5610,9375-100=2,565%

Qр3=100*(5610,9375+1166,55)/5610,9375-100=20,79%

Qр4=100*(5610,9375+1341,533)/5610,9375-100=23,909%

 

СВ=-3,8095+2,565+20,79+23,909=43,455%

Qр2009=100*(8049,195/5610,9375-1)=43,455%

 

Отже, три чинники  діяли на об’єм продажів позитивно  і один чинник негативно. Якби підприємство задіяло заходи проти зниження чисельності  працівників об’єм реалізації міг би збільшитись на 213,75 тис грн.

Показники

2008, б

2010, ф

2010-2008

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

5610,9375

12673

7062,0625

Середньооблікова  чисельність

працівників, чол.

525

475

-50

Питома вага робітників, коефіцієнт

0,75

0,80

0,05

Фондоозброєність, тис. грн./чол.

95

145

50

Фондовіддача  основних засобів вироб-

тва, грн./грн.

0,15

0,23

0,08


 

Перший розрахунок. Усі показники базові.

525*0,75*95*0,15=5610,9375

Другий розрахунок. Середньооблікова чисельність працівників фактична, а інші показники базові:

475*0,75*95*0,15=5076,5625

Третій розрахунок. Чисельність працівників і їх питома вага базові, а інші фактичні:

475*0,8*95*0,15=5415

Четвертий розрахунок. Фондовіддача основних засобів виробництва  базова, а усі інші показники фактичні:

475*0,8*145*0,15=8265

П’ятий розрахунок. Усі показники фактичні:

475*0,8*145*0,23=12673

Далі зробимо  аналіз впливу чинників на об’єм реалізації. Відхилення фактичного об’єму реалізованої продукції від базового відбулося  за рахунок впливу наступних чинників:

1) Зниження чисельності  працівників, розраховується відніманням  від другого розрахунку першого:

5076,5625-5610,9375=-534,375

2) Збільшення  питомої ваги робітників:

5415-5076,5625=338,4375

3) Збільшення  фондоозброєності:

8265-5415=2850

4) Збільшення фондовіддачі основних засобів виробництва:

12673-8265=4408

Загальне відхилення: 12673-5610,9375=7062,0625 тис. грн.

або

-534,375+338,4375+2850+4408=7062,0625 тис. грн.

Далі визначимо  вплив окремих факторів на обсяг  реалізованої продукції (у відсотках) у 2010 році:

 

Qр1=100*(5610,9375-534,375)/5610,9375-100=-9,524%

Qр2=100*(5610,9375+338,4375)/5610,9375-100=6,032%

Qр3=100*(5610,9375+2850)/5610,9375-100=50,794%

Qр4=100*(5610,9375+4408)/5610,9375-100=78,561%

 

СВ=-9,524+6,032+50,794+78,561=125,863%

Qр2010=100*(8049,195/5610,9375-1)=125,863%

 

Отже, три чинники  діяли на об’єм продажів позитивно  і один чинник негативно. Якби підприємство задіяло заходи проти зниження чисельності  працівників об’єм реалізації міг  би збільшитись на 213,75 тис грн.

 

Висновок. У 2009 році об'єм реалізації товарів виріс на 2438,2575 тис. грн, а у 2010 на 7062,0625 тис. грн, в обох випадках, приймаючи за базу 2008 рік. Ми приходимо до висновку, що в обох порівнювальних роках на зміну обсягу позитивно вплинуло зростання таких факторів, як питома вага робітників, фондоозброєність, фондовіддача основних засобів виробництва. Зниження середньооблікової чисельності працівників зменшило об'єм у 2009 році на 213,75 тис. грн., а у 2010 році на 534,375 тис. грн., але не призвело до загального зниження обсягу реалізації товарів.

Але в цілому, підприємство добре розвивається та функціонує на ринку.

Список використаних джерел

1. БурякЛ.Д. Фінансові  ресурси підприємства. // Фінанси  України.— 2000.— №10.— С.63.

2. ВоробйовЮ.М. Теоретичні  основи фінансового капіталу. // Фінанси України.— 2001.— №7.— С.80-88

3. Предпринимательство:  учебник для ВУЗов / Под ред.  В, Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка, В. А. Швандара.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

Информация о работе Контрольная работа по "Предпринимательству"