Демографічна політика України

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 23:53, доклад

Краткое описание

Національні демографічні інтереси визначаються сукупністю збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості на основі конституційних прав громадян України. Сутність демографічних інтересів держави і суспільства полягає у формуванні такого типу відтворення населення, основними характерними ознаками якого є:
— брак депопуляції;
— свідомо регульована народжуваність, спрямована на повне заміщення батьківських поколінь, зменшення показників смертності та збільшення тривалості життя;
— прогресивна статевовікова структура населення;
— оптимальні внутрішні й зовнішні міграційні процеси;
— укріплення родини як соціального інституту, найбільш сприятливого для реалізації сформованої потреби в дітях, їхнього виховання.

Файлы: 1 файл

3 Демографічна політика України.docx

— 13.85 Кб (Скачать)

3 Демографічна політика України

Національні демографічні інтереси визначаються сукупністю збалансованих  демографічних інтересів держави, суспільства й особистості на основі конституційних прав громадян України. Сутність демографічних інтересів  держави і суспільства полягає  у формуванні такого типу відтворення  населення, основними характерними ознаками якого є:

— брак депопуляції;

— свідомо регульована  народжуваність, спрямована на повне  заміщення батьківських поколінь, зменшення  показників смертності та збільшення тривалості життя;

— прогресивна статевовікова  структура населення;

— оптимальні внутрішні  й зовнішні міграційні процеси;

— укріплення родини як соціального інституту, найбільш сприятливого для реалізації сформованої  потреби в дітях, їхнього виховання.

Демографічна політика — це діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення  населення. З метою подолання  негативних демографічних тенденцій  в Україні потрібна активна демографічна політика, яка є частиною соціальної економічної політики суспільства  в цілому. Демографічна політика складається  з таких елементів:

— вплив на умови  праці, тобто визначення межі працездатного  віку, тривалості робочого дня, турбота  про охорону праці тощо;

— поліпшення життєвих умов усіх верств населення — підвищення заробітної плати та рівня доходів, покращення житлових умов, забезпечення медичним обслуговуванням та ін.;

— заходи, спрямовані на те, щоб суспільство впливало на процеси природного руху населення.

Найважливіше завдання демографічної політики полягає  в розробці ефективних методів зі зменшення показників захворюваності та збільшення тривалості життя. Є три  види методів демографічної політики: економічні, адміністративно-юридичні та соціально-психологічні. До економічних  методів належать заходи, за допомогою  яких створюються найкращі умови  поєднання трудової й виховної функцій  сім'ї. Серед адміністративно-юридичних  методів демографічної політики розрізняють різні законодавчі  акти. До соціально-психологічних методів  належать в основному пропагування пошани та важливості материнства.

Для України на сучасному  етапі розвитку головними демографічними загрозами вважають депопуляцію, старіння населення, нерегульовані міграційні процеси, деградацію інституту родини тощо. Демографічні загрози визначаються за такими показниками:

— коефіцієнт відтворення  населення;

— коефіцієнт депопуляції;

— сумарний коефіцієнт народжуваності;

— коефіцієнти смертності населення працездатного віку, у  тому числі коефіцієнти смертності чоловіків і жінок працездатного  віку;

— очікувана тривалість майбутнього життя;

— коефіцієнт старіння населення;

— сальдо міграційного обміну між міською та сільською  місцевостями, у тому числі за статтю, віком та рівнем освіти;

— чисельність нелегальних  мігрантів;

— співвідношення шлюбів і розлучень.

Мета демографічної  безпеки — створення умов, достатніх  для попередження і нейтралізації  демографічних загроз. Основними  завданнями забезпечення демографічної  безпеки в Україні є:

— поліпшення соціально-економічних  умов життєдіяльності населення;

— поетапне підвищення державних мінімальних соціальних стандартів у галузі оплати праці, пенсійного забезпечення, освіти, охорони здоров'я, культури, житлово-комунального обслуговування, соціальної підтримки та соціального  обслуговування;

— оптимізація зовнішніх  і внутрішніх міграційних потоків  населення;

— протидія нелегальній  міграції;

— сприяння добровільному  поверненню українців на етнічну  батьківщину (за місцем народження);

— стимулювання залучення  і закріплення фахівців у сільській  місцевості;

— формування високих  духовно-моральних стандартів громадян у галузі сімейних стосунків, підвищення престижу родини в суспільстві;

— забезпечення репродуктивних прав громадян і сприяння формуванню репродуктивних потреб населення.

Міністерство у  справах сім'ї, молоді та спорту України  спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України  розробили проект стратегії демографічного розвитку на 2006—2015 pp. Стратегію демографічного розвитку України створено відповідно до Концепції демографічного розвитку на 2005—2015 pp., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р., на виконання рекомендацій парламентських слухань "Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки", затверджених Постановою Верховної Ради України від 5 червня 2003 p., і доручення Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р.

Мета стратегії  демографічного розвитку — поліпшення якісних характеристик населення  України таармонізація його відтворення. При цьому сутність реального виходу з демографічної кризи полягає не стільки в подоланні депопуляції, скільки у збільшенні чисельності населення, збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалів (табл. 13.4).

Информация о работе Демографічна політика України