Виникнення і генезис поняття логіки

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2012 в 16:01, реферат

Краткое описание

1.Виникнення і генезис поняття логіки
2.Розвиток схоластичної логіки
3.Іоанн Росцелін, П’єр Абеляр, Вільям Оккам, Дунс Скот – як представники схоластичної логіки Середньовіччя

Файлы: 1 файл

Основная часть.doc

— 78.00 Кб (Скачать)

      Вчення  Росцеліна про Трійцю було засуджено  на соборі в Суа-Соні в 1092, і він змушений був зректися від нього. [2, c.124-126]

      П’єр  Абеляр

      П'єр Абеляр рідше Абелар — французький  богослов, філософ-схоласт і поет; займався логікою і теологією. Відповідно до концепції «двох істин», П'єр Абеляр вважав, що в компетенцію віри входять думки про невидимі речі, не доступні людським відчуттям і, отже, що знаходяться за межами реального світу. Безумовність авторитету Священного Писання в рішенні спірних питань не виключає можливість і навіть необхідність існування іншого способу досягнення істини, який П'єр Абеляр бачить в діалектиці або логіці як науці про мову. Розвиваючи свій метод, він підкреслював, що логіка має справу тільки з іменами і мовними поняттями; на відміну від метафізики логіку цікавить не істина речей, а істина вислову. У цьому сенсі філософія П'єра Абеляра є переважно критичним лінгвістичним аналізом. Ця особливість зумовила рішення П'єром Абеляром проблеми універсалій у дусі «концептуалізму». Універсалії, за Абеляром, не існують в реальності як одиничні речі, проте вони знаходять статус буття у сфері інтелектуального пізнання, утворюючи свого роду третій — «концептуальний» — світ. (Абеляр не відкидав існування платонівських ідей: на його думку, не існуючи в реальності, вони існують в божественній думці як зразки творіння.) В процесі пізнання людина розглядає різні аспекти індівідуалій і шляхом абстрагування створює змішаний образ, який виражається назвою, словом, яке, за Абеляром, має не тільки фізичне звучання (vox), але також і певне мовне значення (sermo). Універсалії виконують функцію предиката (присудка, здатного визначити багато речей) в наших думках про одиничні речі (індівідуаліях), причому саме контекстуальна визначеність дозволяє виявити універсальний зміст, поміщений в назві. Слова, проте, можуть мати безліч значень, тому можлива контекстуальна двозначність (determinatio), яка зумовлює і внутрішню суперечність християнських текстів. Суперечливі і сумнівні місця вимагають аналізу їхньої мови за допомогою діалектики. У разі неусувної багатозначності слова або вислову Абеляр пропонував звертатися у пошуках істини до Священного Писання. П'єр Абеляр розглядав логіку як необхідний елемент християнського віровчення, апелюючи за доказом до Євангелія від Івана: «На початку було слово (Logos)». При цьому він протиставляв діалектику софістиці, яка займається лише «хитросплетінням слів», скоріше затемнюючи, чим відкриваючи істину. Метод Абеляра припускає виявлення суперечностей, їх класифікацію з питань і ретельний логічний аналіз кожного з них. Вище всього Абеляр-діалектик цінував самостійність думки, вільне і критичне відношення до будь-яких авторитетів (окрім Священного Писання). Розкриваючи суперечність християнського догматизму, Абеляр часто давав тлумачення, відмінне від загальноприйнятого, що спричиняло за собою негативну реакцію католицьких ортодоксів (учення Абеляра було двічі засуджено церквою на соборах в Суассоне і Сансе). [3, c. 273]

      Вільям  Оккам

      Вільям  Оккам - англійський філософ-схоласт, францисканець. Написав ряд богословських та філософських праць — з логіки та з фізики Аристотеля.

      Логічне обґрунтування номіналістичної концепції Оккама дано в теорії субпозицій (підстановок), яка пояснює, яким чином використання в мові загальних термінів може бути поєднане із запереченням реального існування універсалій. Оккам виділяє три типи субпозицій: матеріальну, персональну і просту. Тільки при персональній підстановці термін виконує позначають функції, заміщаючи (позначаючи) річ, тобто щось одиничне. При двох інших термін нічого не означає. При матеріальній підстановці термін підставляється замість терміну. Наприклад, у вислові «людина є ім'я» термін «людина» не позначає конкретної людини, а означає слово «людина», тобто вказує на себе як на термін. При простій підстановці термін підставляється замість поняття в розумі, а не замість речі. Термін «людина» у висловленні «людина є вид» аж ніяк не означає будь-якої спільної (видовий) сутності людини, яка мала б реальним існуванням; він заміщає видове поняття «людина», наявне лише в розумі, пізнає суб'єкт. Тому використання загальних термінів не зобов'язує до визнання реальності сутностей-універсалій. [3, c. 276]

      Відсутність спільного в одиничних речах  виключає реальне існування відносин і яких-небудь закономірностей, в  тому числі причинності. Оскільки знання про світ формується на основі загальних понять, про нього можливо тільки ймовірне, але не достовірне знання. 

      Дунс  Скот

      Дунс  Скот Іоан  - чернець-францисканець, видний представник середньовічної схоластики. Р. в Шотландії, викладав в Оксфордському і Паризькому університетах. За словами Маркса, Дунс Скот «примушував саме теологію проповідувати матеріалізм». Виступив про різкою критикою томізму. На відміну від Фоми Аквінського прагнув відокремити філософію від теології, доводив неможливість раціоналістичного обгрунтування ідеї творіння з нічого, визнавав залежність розуму від волі. Бог, в розумінні Дунса Скота, - це абсолютна свобода. У середньовічній суперечці про універсалії дотримувався номіналізму. Щоб підкреслити примат одиничного, Дунс Скот винайшов термін («етость») в сенсі індивідуальної відмінності. Ввів в логіку поняття «інтенція», «умодосяжний вид», вперше протиставив конкретне значення (його термін) абстрактному. Встановив також відоме в сучасній математичній логіці положення: «З брехні варто все що завгодно»; відрізняв в логіці два квантори спільності:

      1) кожен, в сенсі «кожен» - беручи  все підряд;

      2) будь-якої, в сенсі «що б ми  не взяли» (більш високий вид  абстракції). [2, c.173] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ВИСНОВКИ

      Таким чином, у роботі виконано наступне:

  • з’ясовано, що  в епоху середньовіччя логіка Арістотеля була дуже популярною, але зазнала певної модифікації відповідно до основних настанов схоластичної догматики;
  • вони визнавали реально існуючими тільки одиничні тіла природи, а загальні поняття вважали лише назвами класів речей, подібних між собою;
  • на відміну від номіналістів вони визнавали, що сутність загальних понять (універсалій) не зводиться до назв, імен, а має мислимий зміст, який, однак, не відображає ніяких сторін реально існуючих речей, що суперечить послідовно матеріальній теорії пізнання.

      Друга велика епоха розвитку традиційної  логіки охоплює християнське середньовіччя. Вона тривала із середини ХІІ ст. до середини ХІV ст.

      Саме  у середні віки логіка стає однією з основних дисциплін тогочасної освіти. Вона входить до тривіуму – циклу із трьох наук, до котрого окрім логіки включалися ще граматика і риторика. Вивчення цих трьох дисциплін у тогочасних навчальних закладах було обов’язковим. До речі, логіка була обов’язковим предметом вивчення у Києво-Могилянській академії.

      Видатні представники середньовіччя дуже високо оцінювали логіку як науку. Ось як писав про неї відомий логік кінця ХІ ст., візантійський письменник, філософ , державний діяч Михайло Псьолл (1018 – 1090): “Логіка – це мистецтво мистецтв та наука наук, яка вказує шлях до початку усіх методів”. Цю точку зору на оцінку методологічного значення логіки підтримувала більшість філософів-схоластів середньовіччя. 
 
 
 

      СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

  1. Грядовой Д.И. Логика. Практический курс основ формальной логики. Учебное пособие в кратком изл. и упр-ях.- М.: Изд-во «Щит-М», 2004.- 256с.
  2. Ивлев Ю. В. Учебник логики: Семестровый курс: Учебник. — М.: Дело, 2003. — 208 с.
  3. Маковельский А.О. История логики. - М.: Кучково поле, 2004. - 478 с.
  4. Ненашев М.И. Введение в логику.Уч.пособие.-М.:Гардарики,2004. - 352 с.
  5. Скрипник К.Д., Калтырина Е.Л., Осипенко Л.К. Логика: Учебно-методическое пособие к выполнению контрольных       работ для   студентов заочного обучения ЮРГТУ. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. 52с.

Информация о работе Виникнення і генезис поняття логіки