Анализ предприятия «Концерну Галнафтогаз»

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 01:19, курсовая работа

Краткое описание

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами. На основі аналізу фінансових звітів компаній здійснюється оцінка їхньої фінансової діяльності. За допомогою такого аналізу інвестори, кредитори, менеджери та інші заінтересовані сторони оцінюють минулий, поточний та очікуваний фінансовий стан підприємства. Це показує важливість фінансової звітності.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………………….2
Розділ 1.Методика аналізу та оцінки фінансового стану підприємства………..3
Розділ 2.Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства………..6
Розділ 3.Аналіз фінансового стану підприємства……………………………….10
Розділ 4.Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства……………………………………………………………………....25
Список використаних джерел…………………………………………………….26
Додатки……………………………………………………………………………27

Файлы: 1 файл

rgr_moya.docx

— 290.73 Кб (Скачать)

 

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….2

Розділ 1.Методика аналізу та оцінки фінансового стану підприємства………..3

Розділ 2.Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства………..6

Розділ 3.Аналіз фінансового стану підприємства……………………………….10

Розділ 4.Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства……………………………………………………………………....25

Список використаних джерел…………………………………………………….26

Додатки……………………………………………………………………………27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі  фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного  виробництва, де створюється валовий  внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення  суспільних потреб, фінансова стійкість  країни.

Метою оцінки фінансового  стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва  і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань  перед бюджетом, банком та іншими установами. На основі аналізу фінансових звітів компаній здійснюється оцінка їхньої фінансової діяльності. За допомогою  такого аналізу інвестори, кредитори, менеджери та інші заінтересовані сторони  оцінюють минулий, поточний та очікуваний фінансовий стан підприємства. Це показує  важливість фінансової звітності.

Мета даної розрахункової роботи навчитися користуватися під контролем керівника формами бухгалтерського обліку та навчитися проводити детальний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

Розділ 1.Методика аналізу та оцінки фінансового  стану підприємства

Значні трансформаційні  зміни, що відбуваються останніми роками в умовах ринкових відносин в Україні, зокрема кардинальні зміни банківської  системи, впровадження нових форм власності, трансформація бухгалтерського  обліку, надають надзвичайної актуальності питанням аналізу та управління фінансовими  ресурсами суб’єкта господарювання як основним і пріоритетним. Це зумовлено  бажанням підприємців визначати  потенційні можливості збільшення прибутку фірми, які можна з’ясувати тільки на основі своєчасного й об’єктивного аналізу фінансового стану; необхідністю виявляти «больові точки» у фінансовій діяльності та способи найефективнішого використання фінансових ресурсів підприємства, адже неефективне використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві і реалізації продукції. Враховують фінансовий стан і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові  можливості. Він безпосередньо впливає  на ефективність підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів. У свою чергу фінансовий стан суб’єктів  господарювання прямо залежить від  результатів їх підприємницької  діяльності.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Одним із найпоширеніших видів  аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів. Фінансові коефіцієнти доволі популярні серед інвесторів та фінансових аналітиків, оскільки їх легко обчислити на підставі даних фінансових звітів підприємств. Однак особливістю цього виду аналізу є те, що обраховані коефіцієнти, їх цінність залежать від достовірності й повноти інформації, поданій у фінансовій звітності.

Існує досить велика кількість  показників, які характеризують фінансовий стан підприємства. Виділяють такі групи показників:

  • Оцінювання майнового стану підприємства;
  • Прибутковості
  • Ліквідності та платоспроможності
  • Фінансової стійкості та стабільності підприємства
  • Рентабельності підприємства
  • Ділової активності
  • Акціонерного капіталу.

Однак систематичний аналіз фінансового стану підприємства не завжди має здійснюватись за всіма  показниками. Необхідна кількість  та види показників обираються залежно  від конкретної мети аналізу.

Група показників оцінки майнового  стану підприємства дає змогу  проаналізувати наявність майна, його структуру, зношеність, ефективність використання та оновлення.

Показники рентабельності (прибутковості) характеризують загальну ефективність використання активів та вкладеного капіталу, а також спроможність підприємства генерувати прибуток у процесі його господарської діяльності.

Показники ліквідності дають  змогу оцінити спроможність підприємства розраховуватися за своїми поточними  фінансовими зобов’язаннями за рахунок своїх поточних активів, які можуть бути використані для погашення боргів. Такі активи називають ліквідними. Ліквідними є оборотні активи, які можна порівняно швидко і без фінансових втрат реалізувати й отримати готівку: грошові кошти та їхні еквіваленти, виробничі запаси, запаси готової продукції на складі, дебіторська заборгованість, ліквідні цінні папери тощо.

У практиці фінансового аналізу  виділяють три рівні ліквідності:

  • Загальний коефіцієнт ліквідності (загальний коефіцієнт покриття), який характеризує платіжні можливості підприємства не тільки за умови своєчасних розрахунків з дебіторами, а й продажу інших елементів оборотних матеріальних активів.
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, чи достатньо грошових коштів, ліквідних цінних паперів та дебіторської заборгованості для погашення поточних зобов’язань за платежами за умови своєчасного проведення розрахунків із дебіторами.
  • Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) характеризує, які частину своїх поточних зобов’язань підприємство здатне негайно погасити.

Група показників фінансової стійкості характеризує структуру  використовуваного підприємством  капіталу з погляду фінансової стабільності його розвитку в майбутньому.

Показники оцінки ділової  активності і руху грошових коштів дають змогу оцінити швидкість  обертання сформованого підприємством  капіталу та його активів у процесі  господарської діяльності.

Показники оцінки акціонерного капіталу характеризують прибутковість  і цінність акцій, емітованих підприємством, а також їхню дивідендну віддачу.

 

 

 

Розділ 2.Техніко-економічна характеристика підприємства

провідна українська компанія, основною діяльністю якої є роздрібна  реалізація пального та супутніх товарів  через мережу заправних комплексів «ОККО». Компанія один із лідерів на ринку нафтопродуктів. Діяльність «Концерну Галнафтогаз» представлена у всіх областях України та АР Крим. Іншим важливим напрямком діяльності Концерну є реалізація споживчих і супутніх товарів в магазинах при АЗК. «Концерн Галнафтогаз» також реалізовує нафтопродукти великим та малим гуртом та надає послуги зі зберігання та транспортування нафтопродуктів для сторонніх юридичних осіб. На даний момент Компанія на стадії активного розвитку, збільшує кількість АЗК, магазинів і ресторанів швидкого обслуговування при АЗК.

З 31 серпня 1993 року бере початок iсторія ВАТ «Концерн Галнафтогаз», тодi була зареєстрована Івано-Франківська обласна виробничо-комерційна фірма «Івано-Франківськнафтопродукт». Хоча в структурі цього підприємства є підрозділи, які працюють на ринку значно давніше, зокрема нафтобаза в Долині, Івано-франківської області працює з 1936 року.

30 жовтня 2001 року в процесі злиття ВАТ «Івано-Франківськнафтопродукт», ВАТ «Закарпатнафтопродукт-Ужгород» і ВАТ «Закарпатнафтопродукт-Хуст» було засноване Відкрите Акціонерне Товариство «Концерн Галнафтогаз». Статутний фонд Товариства становив 54 млн грн.

Міжнародна аудиторська компанія Ernst & Yоung проводить повний аудит фінансово-господарської діяльності Концерну за 2003 рік. Усі фінансові показники компанії ведуться згідно міжнародних та національних стандартів. Станом на 31 грудня 2003 р. підтверджені аудитом (Ernst & Young) консолідовані активи компанії становлять 336,1 млн. грн., чистий прибуток за 2003 рік — 11,1 млн. грн. Протягом 2004 року здійснено додатковий випуск акцій компанії, внаслідок чого статутний фонд збільшився на 23% із 130 млн. грн. до 160 млн.грн. Райффайзенбанк-Україна відкрив чергову кредитну лінію Галнафтогазу в розмірі $5 млн. терміном на 5 років.

Протягом 2010 року було відкрито 9 автозаправних  комплексів «ОККО» у Київській, Харківській, Волинській, Житомирській, Одеській областях та АР Крим. Виведено на ринок новий вид дизельного пального з покращеними експлуатаційними властивостями – Pulls Diesel.

Ефективно працюючи на українському нафтопродуктовому ринку, «Концерн Галнафтогаз» окрім бізнесових інтересів, водночас реалізовує низку важливих соціальних проектів та програм. Ріст нашої Компанії — це постійне зростання кількості нових робочих місць у більшості регіонів Західної та Центральної України, в тому числі у віддалених сільських місцевостях.

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств. Розглянемо загальну тенденцію зміни основних економічних показників діяльності підприємства на основі форми №2.

Таблиця 2.1

Аналіз та оцінка основних показників діяльності корпорації

« Укратомприлад» за 2008-2010рр

Показник

Період

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення,%

2008

2009

2010

2009/2008

2010/2009

2009/2008

2010/2009

1

Доход (виручка) від  реалізації  товарної продукції

6684028

7274269

9414813

590241

2140544

8,8

29,4


 

Продовження таблиці 2.1

2

Чистий доход (виручка)від реалізації товарної продукції

5593605

6075208

788693

481603

-5286515

8,6

-87,0

3

Собівартість реалізованої товарної продукції

-4821250

-5152875

-7130750

331625

1977875

6,9

38,4

4

Валовий прибуток

772335

922233

755443

149898

-166790

19,4

-18,1

5

Фінансовий результат від операційної діяльності

274455

340087

484727

65632

144640

23,9

42,5

6

Чистий прибуток

-414967

86825

255776

501792

168951

-

-100,0


 

Рис.2.1 Динаміка зміни основних показників діяльності корпорації « Укратомприлад» за 2008-2010 рр

З вище зображеного графіку видно, що корпорація «Укратомприлад» знаходиться на стадії розвитку.

Проаналізувавши основні показники діяльності корпорації  «Укратомприлад» за 2008-2010 рр. визначили, що виручка від реалізації товарної продукції, робіт та послуг у 2009 році в порівняні з 2008 збільшився на 590241 тис грн. або на 8,8%, у 2010 році в порівняні з 2009 цей показник також збільшився на 2140544 або на 29,4%.

Чистий доход  у 2009 році в порівнянні з 2008 збільшився на 481603 або на 8,6%, у 2010 році в порівнянні з 2009 зменшився на 5286515 тис грн. або 87,0%.

Валовий прибуток у 2009 році в порівнянні з 2008 збільшився на 149878 тис грн. або на 19,4%, у 2010 році в порівнянні з 2009 зменшився на 166790 тис грн. або на 18,1%

Фінансовий результат  від операційної діяльності у 2009 році в порівнянні з 2008 збільшився на 65632 тис грн. або на 23,9%, у 2010 році в  порівнянні з 2009 збільшився на 144640 тис  грн. або на 42,5%.

Информация о работе Анализ предприятия «Концерну Галнафтогаз»