Процес здійснення фінансової санації в умовах загрози неплатоспроможності підприємств можливого уникнення банкрутства.

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 10:00, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми. Ринкова система господарювання зумовила значні зміни умов і принципів діяльності підприємств. Поруч із елементами її позитивної структурної перебудови триває загострення економічних проблем господарювання, серед яких можна виділити обмеженість ресурсів та відсутність досвіду управління ними, конфліктність інтересів, недостатня стабільність, суб’єктивність пріоритетів та невідповідність фінансових рішень можливостям підприємств. Рух їх грошових потоків визначається нині не тільки об’єктивними економічними реаліями, але й суб’єктивними діями зовнішніх чинників.
За умов реформування економічної системи господарювання діяльність вітчизняних промислових підприємств направлена на забезпечення виконання їх фінансових зобов’язань. Однак, відсутність належної практики договірної дисципліни зумовлює виникнення нестабільних фінансових ситуацій та поглиблення явищ неплатоспроможності, що призводять до значного збільшення числа низькорентабельних підприємств. Подолання зазначених причин зумовлює необхідність застосування невід’ємних елементів ринкової економіки, серед яких чільне місце належить фінансовій санації, яка забезпечує ефективне управління фінансами підприємств в умовах неплатоспроможності, дозволяє перерозподіляти обмежені ресурси для ефективного їх використання, а також є засобом захисту майнових прав власників. Важливість окресленої проблематики та необхідність її вирішення складає вагомі аргументи на користь актуальності теми даного дослідження.
Враховуючи важливість напрацювань у теоретико-методологічній базі фінансової санації підприємств, варто відзначити, що окремі теоретичні, методичні й практичні аспекти залишаються недостатньо розробленими, переважає фрагментарний аналіз та вибірковий підхід щодо висвітлення окремих аспектів її інструментарію. Зокрема, нема єдиного узгодженого визначення фінансової санації, потребують удосконалення показники оцінки санаційної спроможності підприємств, особливої уваги заслуговує побудова цілісної системи її фінансового забезпечення.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад фінансової санації, формування на цій основі ефективного механізму її реалізації та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення інструментів фінансового оздоровлення підприємств та знайти ймовірні, найефективніші варіанти уникнення банкрутства.
Досягнення мети зумовило необхідність виконання наступних завдань:
 розкрити концептуальні засади теорії та практики фінансової санації промислових підприємств, визначити економіко-правові умови її проведення;
 обґрунтувати значення механізму фінансової санації у зміцненні фінансового стану промислових підприємств;
 систематизувати методичні підходи до оцінки загрози неплатоспроможності та санаційної спроможності промислових підприємств й обґрунтувати адекватний метод діагностики фінансового стану підприємств молочної промисловості;
 оцінити наявний рівень розвитку підприємств, визначивши реальну загрозу неплатоспроможності, та обґрунтувати необхідність здійснення фінансової санації на підприємствах;
 встановити санаційну спроможність підприємств молочної промисловості та виявити джерела фінансового забезпечення здійснення фінансової санації;
 розробити й апробувати систему раннього прогнозування неплатоспроможності підприємств;
 обґрунтувати доцільність удосконалення інструментарію фінансової санації для ефективного її здійснення.
Об’єктом дослідження є процес здійснення фінансової санації в умовах загрози неплатоспроможності підприємств можливого уникнення банкрутства.
Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі реалізації фінансової санації підприємств та можливого уникнення банкрутства.
Теоретичною та методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення та висновки, викладені у працях вітчизняних і зарубіжних вчених із проблем фінансової санації, відновлення платоспроможності, оздоровлення фінансового стану неплатоспроможних підприємств.

Оглавление

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи фінансової санації та банкрутства підприємства 6
1.1. Сутність фінансової санації та банкрутства 6
1.2. Класична модель фінансової санації 42
Розділ 2. Аналіз фінансової санації та банкрутства на прикладі ВАТ „Авто-Електромаш” 50
2.1. Загальна характеристика ВАТ „Авто-Електромаш” 50
2.2. План фінансової санації ВАТ «Авто-Електромаш» 56
Розділ 3. Шляхи покращення фінансової санації 71
3.1. Оптимізація процедури фінансової санації як метод уникнення банкрутства 71
3.2. Ризик-менеджмент в системі ефективного управління підприємства 82
Висновки 91
Список використаної літератури 95

Файлы: 1 файл

диплом.doc

— 1.13 Мб (Скачать)