Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 15:34, реферат

Краткое описание

Органічні сполуки, що містять в молекулі карбоксильну та аміно групи, називають- амінокислотами. Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки, захисні, запасаючі, скорочувальні, токсини.
ІЗОМЕРІЯ. НОМЕНКЛАТУРА.

Файлы: 1 файл

Амінокислоти.DOC

— 111.50 Кб (Скачать)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

тема: №36 Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

 

 

 

 

                                                          виконав студент ФПН-1

                                                           Шестопал Руслан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Київ 1998

 

         АМІНОКИСЛОТИ

Органічні сполуки, що містять в молекулі карбоксильну та аміно групи, називають- амінокислотами. Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки, захисні, запасаючі, скорочувальні, токсини.

ІЗОМЕРІЯ. НОМЕНКЛАТУРА.

Амінокислоти називають звичайно як замісники відповідних карбонових кислот, позначаючи положення аміно групи буквами латинського алфавіта. Застосовується також систематична номенклатура, а для найпростіших- імпіричні назви:

CN2NH2-COOH  амінооцтова кислота, аміноетанова кислота, глікол, гліцин.

CH3-CHNH2-COOH  -амінопропіонова кислота, 2-амінопропіонова кислота, аланін.

CH3-CH2-CH-CHNH2-COOH  2-аміно-3-метилпентанова кислота

                  /                                ізолейцин.

                CH3

CH3-CHOH-CHNH2-COOH  -аміно--оксимасляна, 2-амино-3-оксибутанова кислота, треонін.

 

Ізомерія амінокислот аналогічна ізомерії оксикислот.Вона може бути пов’язана з положенням функціональних груп та будовою вуглицевого скелета. Молекула амінокислоти може вміщувати як одну так і декілька карбоксильних груп і відповідно до цього амінокислоти відрізняються по основності.В молекулі амінокислоти може вміщувати також декілька аміногруп.

Гомологічний ряд одноосновних амінокислот необхідно б було починати з аміномурашиниї кислоти H2N-COOH. Проте ця кислота одночасно є неповним амідом карбонової кислоти.

Оцтова кислота має одну похідну амінокислоту H2N-CH2-COOH. Пролінова -дві: CH3-CHNH2-COOH -амінопропіонова кислота, (-аланін), CH2NH2-CH2-COOH -амінопропіонова кислота (-аланін)

Від масляної- три , від ізомасляної- дві:

CH3-CH2-CHNH2-COOH -аміномасляна кислота

CH3-CHNH2-CH2-COOH -аміномаслянакислота

CH2NH2-CH2-CH2-COOH -аміномасляна кислота

 

Від ізомасляної:                     

-аміноізомасляна кислота

-аміноізомасляна кислота H2N-CH2-CH-COOH

                                             /

                                          CH 3

 

ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ АМІНОКИСЛОТ.

Розроблено багато шляхів отримання -амінокислот. Найважливіші з них три:

1.Дія аміака на солі хлорзамісних кислот:

NH2-H+CL-CH2-COONH4------HCL---NH2-CH2COOHNH4

2. Дією аміака та ціанової кислоти на альдегіди(реакція Штрекера). Ціановодень приєднується до аміду що утворюється спершу, утворений нітрил -амінокислоти омилюють та отримують -амінокислоту:

CH3-C=O ----+HN3-----H2O--CH3-CH=NH--+HCN-CH3-CH-CN--+HOH: H2---NH3

             /                                                                                                                         /

         H                                                                                NH2

CH3-CH-COOH

             /

         NH 2

 

3.-Амінокислоти також можна синтезувати з аміномалинового ефіра за наступною схемою:

                               NO-CH(COOR)2

CH2(COOR)2—R*ONO---R*OH     --+H2-NiNH2-CH(COOR)2—C6H5OCL--HCL                             

                                 HON=C(COOR)2 

 

C6H5CO-NH-CH(COOHR)2--+RONa---ROH-C6H5CO-NH-C(COOR)2Na+--R*I---NaI--C6H5CONH-CR*(COOR)2—H+, HOH—C6H5COOH-NH-CR*(COOH)2   ----CO2-NH2-CHR*-COOH

4. При гідролізі білків отримано близько 25 різноманітних амінокислот. Розділення такої суміші являє собою вкрай складну  операцію.Проте звичайно одна або дві амінокислоти отримуються в більших кількостях і ці кислоти вдається виділити досить просто. Останнім часом навчились так порушувати життєдіяльність деяких мікроорранізмів, що вони замість накопичення білка починають продукувати одну яку-небудь задану амінокислоту. Таким   шляхом в промисловості отримують харчовий лізин. Із субстракта лізин виділяють з допомогою йоннообмінних смол.

Шляхи отримання -амінокислот. Найбільш важливими є наступні два способи отримання цих кислот:

1. Приєднання аміака до відповідних кислот. Аміак до олефінів без каталізаторів не приєднується. Приєднання тут проходить так як і інші реакції ,-ненасичених кислот, а не за правилом Марковникова:

CH2=CH-COOH --+2NH3NH2-CH2-CH2-COONH4  

2.Велика кількість амінокіслот була синтезована В.М.Родіоновим з малинової кислоти: CH2-CHO+CH2(COOH)2--+NH3CH3-CH-NH2-CH2COOH+H2O+CO2

Ця реакція схожа з реакцією отримання -оксикислот з альдегидів. Можливо, що проміжними продуктами тут є оксисполуки, проте механізм цієї реакції до кінця ще не з’ясовано.

Шляхи отримання інших амінокислот. Амінокислоти з більш віддаленими одна від одної функціональними групами отримують дією аміака на галогенпохідні  кислот, відновленням неповних нітрилів двохосновних кислот з допомогою бекмановского перегрупування наприклад:

 

 

H2C       CH2                                         H2C         CH2

 

H2C                       C=O –H2N-OH--HOH H2C                          C=N-OH--H2SO4

 

         H2C      CH2                                        H2C             CH2

циклогексанон                                         циклогексаноноксим            

 

       H2C        CH2    OH                              H2C          CH2

                                                                                          CO

H2C                      С=N                H2C                                          NH

 

       H2C         CH2                                        H2C          CH2                       

                                                           капролактам

 

Капролактам при гідролізі утворює - або -амінокапронову кислоту, а при нітруванні з подальшим відновленням- лактам 2,6-диамінокапронову кислотую(лізин).

 

Фізичні властивості.

Амінокислоти-безбарвні кристалічні речовини з високими температурами плавлення, які мало відрізняються для цих кислот і тому не характерні. Плавлення супроводжується розкладом речовини. У воді амінокислоти є добрерозчинними. Водні розчини одноосновних амінокислот майже завжди мають майже нейтральну реакцію.

Високі температури плавлення, відсутність в спектрі ліній, характерних для карбоксильної та аміно групи, та деякі інші властивості амінокислот пояснюються їх будовою. Амінокислоти являють собою внутрішні солі (біполярні іони):+NH3-CH2-CO-O-Такий іон в кислому середовищі поводить себе як катіон, так як пригнічується дисоціація карбоксильної групи; а в лужній - як аніон: +NH3-CH2-COOH+HOH- +NH3-CH2-COOHO-H+NH2-CH2-COO-

В ізоелектричній точці, коли концентрація катіонів та аніонів рівні, конценотрація біполярного іона максимальна і рух його в електричному полі не відбувається. Положення рівноваги залежить від pH середовища.

Більшість природних амінокислот оптично активні внаслідок наявності асемитричного атома карбону. В природі розповсюджені  кислоти L-ряду.

 

              ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

Подібно до інших сполук із змішаними функціональними групами амінокислоти проявляють властивості як кислот так і амінів. Проте в ланцюзі перетворень сильно впливає наявність двох груп.

1. Амінокислоти утворюють солі з лугами. Солі -амінокислот з тяжкими металами можуть мати комплексний характер. Таку будову мають наприклад інтенсивно сині солі міді:                                         CH2-NH2                O         CO

                                                                                              Cu

                                                                             CO       O            NH2-CH2

2.Подібно до інших кислот амінокислоти утворюють складні ефіри, хлорангідриди, аміди і т. д.

3.Амінокислоти утворюють солі з неорганічними кислотами наприклад(H3N+-CH2-COOH)-CL.Ці солі звичайно добре кристалізуються.

4.При дії азотистої кислоти амінокислоти утворюють оксикислоти:

H2N-CH2COOH—HNO2 N2+H2O+HOCH2-COOH

Ефіри амінокислот утворюють при цьому досить стійкі діазосполуки:

CH2-CH2-COOC2H5—HNO2---2H2ON2CH-COOC2H5

Діазооцтовий (етиловий) ефір має наступну будову:

NN+--CH-COOC2H5-N=N+=CH-COOC2H5

Він використовується при органічному синтезі.

5.Аміногрупа в амінокислотах легко ацілюється при дії ангідридів або галоген ангідридів кислот:

 

 

CH2NH2                           CH2-NH-COCH3

  /         +(CH3CO)O2      /                         +CH3COOH

COOH                              COOH

 

6.При алкіруванні аміногрупи утворюються вторинні, третинні амінокислоти та зрештою чотирьохзамісні амонійні луги. Внутрішні солі таких лугів називають бетаінами.

7. В залежності від положення аміногрупи по відношенню до карбоксилу амінокислоти поводять себе по-різному:

1) -амінокислоти утворюють дикетопіперазини:

CH3-CH-CO---OH                               CH3-HC-CO

          |                                                 

     H-NH+NH—H                         NH                    NH+2H2O

          |

НO—CO-CH-CH3                                OC-CH-CH3

 

2) -амінокислоти відщеплюють аміак і дають амонійну сіль ненасиченої кислоти. Причиною такої реакції є рухливість водневих атомів в сусідстві з карбоксильною групою:

CH2-CH-COOH

  І       |                      CH2=CH-COOONH4

NH2   H   

3)-,-амінокислоти утворюють при нагріванні внутрішні аміди -лактами:

               H2C            CH2                            H2C             CH2

 

H2C                               CO  -H2O  H2C                                  CO

 

               HN---H      OH                                     NH  

 

    Цим корис

туються при визначенні будови амінокислот: визначають в якому положені знаходиться аміногрупа відносно карбоксильної.

8. В реакціях заміщення -амінокислот, повязаних із зміною до асимме-тричного атома карбону, часто проходить вальденівське обертання. Прикладом може бути взаємоперетворення d- та l-бромпропіонових кислот та d- і l-аланіна по наступній схемі:

d-бромпропіонова кислота---NH3d-Аланін

            NOBr                                          NOBr

l-Аланін     NH3-                                        l-Бромпропіонова кислота

Інверсія або збереження конфігурації під час реакції заміщення залежить від механізму по якому дана реакція проходить.

9. В сучасній хімії та біології амінокислот та білків важливу роль відіграє реакція зі зміною кольору(зміна забарвлення на синє).

Комплексони. Комплексонами називають групу -амінокислот, що вміщують два або три залишки, звязаних з азотом. Найбільш простими з цих амінополікарбонових кислот є імінодиоцтова та нитрилтриоцтова кислоти:

           CH2-COOH                                          CH2-COOH  нітрилтриоцтоав

H-N                                     HOCO-CH2-N                                 кислота

           CH2-COOH                                          CH2-COON 

імінодиоцтова кислота

By Shestopal Ruslan 1998

ТАБЛИЦЯ.L-амінокислоти знайдені в білках

(CH3)2CH-CH2-CH-COOH

                             |                                                                                                                                                                                                                                                         

                           NH2

 

Leu

(CH3)2CH-CH-COOH

                    |

                  NH2

 

Val

CH3-CH-COOH

           | 

        NH2

 

Ala 

H2N-CH2-COOH

 

Gly

CH3-CH2-CH-CH-COOH

                            |          |

                          CH3 NH2

 

Ile

   -CH2-CH-COOH

               |

             NH2

 

Phe

H2N-CO-CH2-CH-COOH

                         |

                       NH2

 

Asn

H2NCOCH2CH2CH-COOH

                               |

                            NH2

 

Gin

                         CH2-CH-COOH

                                      |

                   NH           NH2                           

 

 

Trp

                           -COOH

                  NH

 

Pro

HO-CH2-CH-COOH

                    |

                 NH2

 

 

Ser

CH3-CH-CH-COOH

            |       |

          OH   NH2

 

Thr

 

HO-         -CH2-CH-COOH

                               |

                             NH2  

 

Tyr

HO

              -COOH

   NH

 

Opr

                  NH2

                    |

NS-CH2-CH-COOH

 

Cys

                  NH2

                      |

      S-CH2-CH-COOH

       |

      S-CH2-CH-COOH

                      |

                    NH2 

 

Cys-Cys

CH3-S-CH2-CH-COOH

                         | NH2                                         

HOOC-CH2-CH-COOH                                         

                          |

                       NH2

 

Met

HOOC-CH2-CH2-CH-COOH

                                  |

                                NH2

 

Glu

H2N-CH2CH2CH2CH2CH-COOH

                                            |

                                          NH2          

  

 

Lys 

H2N-C-NH-CH2CH2CH2-CH-COOH

          ||                                     |

        NH                                NH2

 

Arg

N

           -CH2-CH-COOH

  NH               |

                    NH2

 

His

Информация о работе Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології