Аналіз фінансового стану підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 09:23, практическая работа

Краткое описание

Чернiгiвська кондитерська фабрика була заснована в 1933 роцi i з того часу є провiдним пiдприємством по виробництву кондитерських виробiв в Чернiгiвськiй областi. 9 вересня 1993 року було зареєстроване Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвська кондитерська фабрика "Стрiла", яке було перетворене з орендного пiдприємства "Чекрнiгiвська кондитерська фабрика "Стрiла" iм. 1Травня". 27 вересня 1994 року Фондом державного майна України в Чернiгiвськiй областi було вручено свiдоцтво про колективну власнiсть акцiонерам, якi придбали акцiї у вiдповiдностi з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств".

Оглавление

1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах
2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу
2.1. Аналіз фінансового стану
2.2 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності
2.3 Аналіз ділової активності
2.4 Аналіз показників фінансової стійкості
3. Аналіз фінансових результатів
3.1 Аналіз доходів
3.2 Аналіз витрат
3.3 Показники рентабельності
4. Аналіз руху грошових коштів
4.1 Аналіз руху грошових коштів від операційної діяльності
4.2 Аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
4.3 Аналіз руху коштів в результаті фінансової діяльності
4.4 Аналіз коефіцієнтів результативності та достатності
5. Висновок

Файлы: 1 файл

ек аналіз.docx

— 95.48 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

     КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА 
 
 
 

     Самостійна  робота 

     з дисципліни:

     "Економічний  аналіз"

     Аналіз  фінансового стану підприємства "ЧЕРНІГІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА “Стріла” " 
 
 
 

                                                               Виконав:

                                            Студент ІІІ курсу, 6508, 2 групи

                                                                           фінансово-економічного факультету

                                                                  Аношин Данило 
 
 
 

                                                       Київ 2011

 

                                                        План 

1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах

2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу

2.1. Аналіз фінансового стану

2.2 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності

2.3 Аналіз ділової активності

2.4 Аналіз показників фінансової стійкості

3. Аналіз фінансових результатів

3.1 Аналіз доходів

3.2 Аналіз витрат

3.3 Показники рентабельності

4. Аналіз руху грошових коштів

4.1 Аналіз руху грошових коштів від операційної діяльності

4.2 Аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

4.3 Аналіз руху коштів в результаті фінансової діяльності

4.4 Аналіз коефіцієнтів результативності та достатності

5. Висновок

 

1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах

       

         Чернiгiвська кондитерська фабрика була заснована в 1933 роцi i з того часу є провiдним пiдприємством по виробництву кондитерських виробiв в Чернiгiвськiй областi. 9 вересня 1993 року було зареєстроване Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвська кондитерська фабрика "Стрiла", яке було перетворене з орендного пiдприємства "Чекрнiгiвська кондитерська фабрика "Стрiла" iм. 1Травня". 27 вересня 1994 року Фондом державного майна України в Чернiгiвськiй областi було вручено свiдоцтво про колективну власнiсть акцiонерам, якi придбали акцiї у вiдповiдностi з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств".

        Основним предметом дiяльностi фабрики є виробництво кондитерських виробiв: карамелi, цукерок, драже, печива, вафель та торгiвля ними. Пiдприємство систематично вiдiляє кошти на розробку та впровадження в виробництво нових видiв продукцiї. Нинi з конвеєрiв пiдприємства сходить понад 200 найменувань солодкої продукцiї. У 2008 роцi було освоєно виробництво цiлого ряду нових кондитерських виробiв.

        Значною проблемою, що впливає на дiяльнiсть пiдприємства є низький платоспроможний попит на продукцiю, високi тарифи природних монополiй, висока конкуренцiя з боку аналогiчних вiтчизняних та зарубiжних товарiв. Існує проблема морального та фiзичного зносу основних засобiв виробництва. Дуже складно вирiшити це питання за вiдсутностi достатнiх вiльних коштiв. Також iснує проблема недоскональностi податкового законодавства, є гострою "газова проблема". Це має значний вплив на дiяльнiсть товариства в частинi розмiрiв отриманих прибуткiв та рiвня рентабельностi. В 2010 було здійснено реконструкцiю i розширення виробництва: збiльшення обсягiв виробництва, зниження прямих витрат на одиницю продукцiї, зниження постiйних витрат на одиницю продукцiї; проведено пошук найбiльш ефективних напрямкiв використання тимчасово вiльних ресурсiв i бiльш iнтенсивне використання фiнансових iнструментiв.

        Кондитерська галузь України зараз не в найкращому становищі, незважаючи на те, що вона є однією з найперспективніших галузей, держава не приділяє потрібної уваги її розвитку. Більш того, намагається за рахунок кондитерської галузі покращити справи в цукровій галузі, яка опинилася зараз в дуже скрутному становищі. Отже, держава, сама того не бажаючи, намагається допомогти одній галузі, заважаючи тим самим іншій. Ця, а також кілька інших проблем перешкоджають подальшому розвитку кондитерської промисловості, ставлячи під загрозу вихід продукції українських кондитерів на світовий ринок.

         Великі компанії не відчувають значної нестачі коштів: вони постійно запроваджують ексклюзивні продуктові лінії, будують нові фабрики, закуповують найсучасніше закордонне обладнання. Насамперед, цьому сприяє конкуренція у кондитерській галузі, яка останнім часом стає все більш жорсткою. Проте не слід забувати і про невеликі кондитерські підприємства, яких на Україні зараз налічується близько однієї тисячі, з них 28 спеціалізованих кондитерських фабрик. І хоча такі невеликі фірми виробляють біля 40% від загального обсягу кондитерської продукції, більшість з них потребує заміни застарілого обладнання та впровадження нових технологій, - і все це за значної нестачі коштів.

          

 

2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу 
 

Баланс 
Актив На початок  звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення Темпи зростання
тис. грн % до підсумку тис. грн % до підсумку абсолютне, тис. грн. відносне, %
I. Необоротні активи (080) 5246 47 34963 81 29717 93 6,6
II. Оборотні активи (260) 5881 53 8164 19 2283 7 1,39
у тому числі: запаси (∑100-140, 275) 2369 21 1970 5 -399 1,25 0,83
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (160) 2411 22 3025 7 614 1,92 1,25
інша  дебіторська заборгованість (∑ 150, 170-190, 210) 855 7 2788 6 1933 6 3,26
грошові кошти (∑ 220-240) 1 0.01 283 0,7 282 0,9 283
інші  оборотні активи (250) 245 2,2 98 0,23 -147 0,46 0,4
III. Витрати майбутніх  періодів (270) 12 0.1 6 0,01 -6 0,02 0,5
Баланс (280) 11139 100 43133 100 31994 100 3,87
 
Пасив
На початок  звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення Темпи зростання
тис. грн % до підсумку тис. грн % до підсумку Абсолютне, тис. грн. відносне, %
I. Власний капітал  (380) 5134 46 36764 85,2 31630 98,8 7,2
II. Забезпечення наступних  виплат та платежів (430) 204 1,83 397 0,9 193 0,6 1,95
ІІІ.Довгострокові зобов’язання (480) 1000 8,98 1000 2,32 1 0,003 1
ІV. Поточні зобов’язання (620) 4801 43,1 4972 11,5 171 0,53 1,03
у тому числі:

короткострокові кредити банків (500)

1987 17,8 2005 4,65 18 0,06 1
кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги (530) 1927 17,3 1589 3,68 -338 1,06 0,82
інші  поточні зобов’язання (610) 177 1,6 451 1,04 274 0,86 2,55
Баланс 11139 100 43133 100 31994 100 3,87
 

 

      Для оцінки фінансового стану підприємства на першому етапі здійснюється загальний  аналіз активу та пасиву.

     Згідно  балансу активи підприємства збільшились  на 31994 тис. грн.

     Частка  необоротних активів на початок  року становила 47%, а на кінець року – 81%, відповідно частка оборотних активів на поч. року складала 53%, а на кінець року зменшилася до 19%.

  • До того ж змінилися джерела фінансування. Аналізуючи джерела утворення активів встановлюємо збільшення власного капіталу на 31630,0 тис. грн.
  • Згідно аналізу встановлено збільшення поточних зобов'язань на 171 тис. грн.

      Наявність дебіторської і кредиторської заборгованості свідчить про недоліки в роботі підприємства.

Загальна зміна балансу становить +31994,0 тис.грн., що свідчить про реконструкцію основних засобів за рахунок власного капіталу.

 

2.1 Аналіз фінансового стану

Показник Формула розрахунку На початок  звітного року На кінець звітного року Відхилення Нормативне  значення
1 Коефіцієнт  загальної ліквідності (розрахункової  платоспроможності)   1,22 1,64 0,42 1-2

Зниження показує, що оборотних активів 

повинно бути достатньо  для покриття зобов’язань

2 Коефіцієнт  поточної ліквідності    0,73 1,25 0,52 0,5-0,8

Зниження свідчить про

 необхідність  активізації роботи 

з дебіторами

3 Коефіцієнт  абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності)   0,0002 0,06 0,0598 0,15-0,2
4 Коефіцієнт  ліквідності при мобілізації  засобів   0,49 0,45 -0,04 0,5-0,7

Нижня межа показує  достатність 

мобілізації

запасів для  покриття поточних

зобов’язань

5 Коефіцієнт  власної платоспроможності   0,22 0,64 0,42 Показник залежить від специфіки

 виробничої

 та комерційної  діяльності

 підприємства

 

 

      Загальна ліквідність підприємства зменшилась на кінець року, порівняно  з початком, з 2,47 до 1,41, значення на кінець року відповідає нормативному, що свідчить про те, що оборотних активів достатньо  для покриття зобов'язань. Проаналізуємо  кожен із коефіцієнтів:

 Коефіцієнт  загальної ліквідності (розрахункової  платоспроможності) в межах рекомендованого  значення (1-2) на кінець звітного  періоду свідчить, що оборотних  активів достатньо для покриття  зобов'язань. Проте коефіцієнт  загальної ліквідності знизився  на кінець періоду порівняно  з початком звітного періоду.  Значення коефіцієнта загальної  ліквідності на початок року  більше за норматив.

Коефіцієнт  абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності) збільшився і залишився на низькому рівні . що не відповідає нормативному значенню. Це свідчить про те, що на підприємстві недостатній залишок  грошових коштів, що є негативним для  підприємства, бо воно не має можливості покрити навіть маленьку частину  своїх поточних зобов'язань за рахунок  грошових коштів та їх еквівалентів

     Коефіцієнт  ліквідності при мобілізації  засобів на кінець року нижчий рекомендованого  значення (0,5-0,7), що свідчить про недостатність  мобілізації запасів для покриття поточних зобов'язань. До того ж існує  тенденція до зниження коефіцієнта  у динаміці, що являє собою негативний вплив на підприємство

     Як  бачимо, підприємство не є абсолютно  ліквідним. Тобто на підприємстві не вистачає грошових засобів і фінансових інвестицій для погашення кредиторської  заборгованості за товари, роботи та послуги, а також поточних зобов'язань  за розрахунками.

 

2.2

Показник Формула розрахунку Методика розрахунку Значення
1 Коефіцієнт  загальної оборотності активів     1,4
2 Коефіцієнт  оборотності 

виробничих запасів

    16,06
3 Термін оборотності  виробничих запасів     23
4 Коефіцієнт  оборотності готової продукції     63,9
5 Термін оборотності  готової продукції     6
6 Коефіцієнт  оборотності  незавершеного виробництва     0
7 Термін оборотності  незавершеного виробництва     0
8 Термін погашення  дебіторської заборгованості, днів     27
9 Коефіцієнт  оборотності дебіторської заборгованості     13,56
10 Термін погашення  кредиторської заборгованості, днів     24
11 Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості     15

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства