Аналіз ділової активності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2012 в 16:37, курсовая работа

Краткое описание

Радикальна реформа господарського механізму, що здійснюється в Україні останнім часом, має на меті підвищення ефективності діяльності як окремих суб'єктів господарювання, так і національного господарства в цілому і передбачає пошук реальних шляхів виходу нашого суспільства з кризового стану.

В умовах дефіциту ресурсів, що склалися в Україні, проблеми ефективного розподілу та використання ресурсів підприємств виходять на одне з перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки є оцінка й аналіз ділової активності суб'єкта господарювання, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити результативність господарсько-фінансової діяльності підприємства та визначити перспективи його розвитку. Від об'єктивності та точності оцінки й оптимізації ділової активності підприємства залежить якість важливих та відповідальних управлінських рішень, які дають змогу не пристосовуватися до змін на ринку, а активно реагувати та впливати на ринкову ситуацію, що постійно змінюється.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………..
3

1. Сутність, цілі та задачі аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства…………………………………………………


5

2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства…………………………………………………….


7

2.1 Коротка характеристика підприємства……………………………..
7

2.2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів…………………………………………………..


9

3. Аналіз ділової активності підприємства…………………………….
17

3.1 Аналіз показників ділової активності підприємства………………
17

3.2 Аналіз показників фінансової стійкості та рентабельності……….
19

Висновки………………………………………………………………….
24

Список використаних джерел…………………………………………..
25

Файлы: 1 файл

Аналіз ділової активності підприємства.doc

— 249.50 Кб (Скачать)


2

 

 

Дніпропетровський університет економіки та права

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

Представлено на кафедру_________________

(дата, підпис секретаря)

 

Рецензування: __________________________

_______________________________________

_______________________________________

(кількість балів, "до захисту" ("на доопрацювання"), дата,

підпис керівника курсової роботи)

 

Захист: ________________________________

(кількість балів, дата, підпис викладача)

 

Підсумкова оцінка ______________________

_______________________________________

(кількість балів, оцінка за 4-х бальною системою, дата,

підпис викладача)

 

 

Курсова робота

з дисципліни "Економічний аналіз ІІ"

на тему ______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

Студента (ки) ___________________________

((ПІБ студента)

Групи _________________________________

 

Керівник курсової роботи ________________

_______________________________________

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

 

 

 

 

Дніпропетровськ

20__


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………..

3

1. Сутність, цілі та задачі аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства………………………………………………

 

5

2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства…………………………………………………….

 

7

2.1 Коротка характеристика підприємства……………………………..

7

2.2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів…………………………………………………..

 

9

3. Аналіз ділової активності підприємства…………………………….

17

3.1 Аналіз показників ділової активності підприємства………………

17

3.2 Аналіз показників фінансової стійкості та рентабельності……….

19

Висновки………………………………………………………………….

24

Список використаних джерел…………………………………………..

25


ВСТУП

Радикальна реформа господарського механізму, що здійснюється в Україні останнім часом, має на меті підвищення ефективності діяльності як окремих суб'єктів господарювання, так і національного господарства в цілому і передбачає пошук реальних шляхів виходу нашого суспільства з кризового стану.

В умовах дефіциту ресурсів, що склалися в Україні, проблеми ефективного розподілу та використання ресурсів підприємств виходять на одне з перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки є оцінка й аналіз ділової активності суб'єкта господарювання, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити результативність господарсько-фінансової діяльності підприємства та визначити перспективи його розвитку. Від об'єктивності та точності оцінки й оптимізації ділової активності підприємства залежить якість важливих та відповідальних управлінських рішень, які дають змогу не пристосовуватися до змін на ринку, а активно реагувати та впливати на ринкову ситуацію, що постійно змінюється.

Виникнення і розвиток поняття ділової активності діалектично зумовлене та практично виправдане, оскільки в цілому відображує суть змін в економіці, коли гостро постає потреба зіставлення розмірів вкладених ресурсів з проміжними та кінцевими результатами їх використання, що безпосередньо впливає на фінансовий стан суб'єкта господарювання і тісно пов'язане з ним.

Оцінка ділової активності передбачає визначення результативності діяльності суб'єкта господарювання шляхом застосування комплексної оцінки ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідношення темпів зростання основних показників, а також зумовлюють проміжні та кінцеві результати діяльності.

Ключовим словом такого визначення є поняття «ефективність», дослідження економічної суті якого дасть змогу, на наш погляд, виявити багатогранний характер ділової активності підприємства, визначити показники її оцінки, з'ясувати фактори впливу на рівень останньої.

В умовах ринкових перетворень поняття «ефективність» тісно пов'язане з використанням фінансово-виробничих ресурсів. Це зумовлено тим, що метою кожного суб'єкта господарювання є отримання найвищого результату, досягнення якого стає можливим за умови оптимального формування й ефективного використання всіх видів ресурсів. Саме тому визначення, які наведено в економічній літературі, зводяться в основному до того, коли ефективність пропонується розглядати як відношення результату діяльності (процесу, операції, проекту) до витрат, що зумовили його отримання.

Об'єктом дослідження є ПАТ «Дніпроважмаш». У першому розділі даної роботи розглянуто теоретичні основи аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства – сутність, цілі та задачі аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства, методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства.

Другий розділ присвячено характеристиці й аналізу виробничо-фінансових показників роботи ПАТ «Дніпроважмаш».

У третьому розділі проаналізовано показники ділової активності та рентабельності ПАТ «Дніпроважмаш», визначено резерви поліпшення ділової активності і підвищення ефективності діяльності підприємства.


1. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ділова активність комерційної організації виявляється в динаміці її розвитку, досягненні нею цілей, які відображають натуральні та вартісні показники, в ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту продукції.

Рівні ділової активності конкретної організації відображають етапи її життєдіяльності – зародження, розвиток, підйом, спад, криза, депресія, – показують ступінь адаптації до мінливих ринкових умов, якість управління тощо. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даної компанії з однотипними за сферою застосування капіталу підприємствами.

Автори наукових праць виводять необхідність оцінювання рівня ділової активності не тільки виходячи з суб’єктивних показників, а й застосування певного набору об’єктивних показників, в тому числі фінансових коефіцієнтів, з можливістю виведення наприкінці інтегрованого кінцевого показника, за яким можна присвоїти суб’єкту господарської діяльності певний рейтинг та порівнювати підприємства між собою.

Таким чином, активність підприємства в фінансовому аспекті проявляється насамперед в швидкості обороту його коштів, відображає ефективність роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів або відносно величини їх споживання в процесі виробництва.

ділову активність характеризують як мотивований макро- і мікроекономічним рівнем управління процес стійкої господарської діяльності організації, направлений на забезпечення її позитивної динаміки, збільшення трудової зайнятості та ефективне використання ресурсів з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності. Тобто ділова активність виражає ефективність використання матеріальних, трудових, фінансових й інших ресурсів за всіма бізнес-лініями діяльності і характеризує якість управління, можливості економічного зростання і достатність капіталу. в фінансовому аспекті проявляється насамперед в швидкості обороту його коштів, відображає ефективність роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів або відносно величини їх споживання в процесі виробництва капітал знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу. Чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії веде до сповільнення оборотності капіталу, потребує додаткових вкладень коштів і може визвати значне погіршення фінансового стану підприємства.

У світовій практиці ділова активність підприємств характеризується ступенем стійкості економічного розвитку (росту). темпи економічного розвитку в першу чергу визначаються темпами збільшення реінвестованих власних засобів. Відносні показники ділової активності характеризують рівень ефективності використання ресурсів (матеріальних, трудових і фінансових), який оцінюється за допомогою показників оборотності та рентабельності.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Коротка характеристика підприємства

ПАТ «Днiпроважмаш» було створено на базі побудованого в 1914 році бельгійськими підприємцями Георгом и Шарлем Шодуарами заводу «Шодуар ©». У 1918 році підприємство було націоналізовано, у 1924 році перейменовано в Дніпропетровський завод металургійного обладнання. У 1991 році робітничий колектив орендував майно підприємства з правом викупу. У 1994 році колективом заводу було прийнято рішення про реорганізацію підприємства в акціонерне товариство «Днiпроважмаш». В даний момент завод входить до складу науково-виробничої групи «Дніпротехсервiс».

Випуск сучасного високовиробничого обладнання неможливий без налагодженого виробництва та прогресивної технології. ПАТ «Днiпроважмаш» має високотехнологічний цикл по виробництву важкого машинного обладнання: від вибору технологій, проектування, виготовлення (від металургії до механічної обробки i зборки) до пуско-наладки i регламентного обслуговування у замовника. Процес виробництва починається з проектно-конструкторського технологічного інституту i закінчується здачею обладнання під ключ. Завданням проектного інституту являється модернізація традиційної продукції підприємства, розробка й проектування унікального й нестандартного обладнання. Виробництво включає в себе взаємопов’язані підрозділи: технічна підготовка виробництва, металургійне виробництво (цех по виробництву чугунних виробів, фасоносталелитний цех по виготовленню відливок i ковальських злитків з вуглецевих, високолегованих i марганцевистих сталей), модельний цех, цех тюбінгів й термообрубний цех, механозбiрне виробництво (цех по виробництву зварних, крупно габаритних металоконструкцій, цеха, що дозволяють проводить механічну обробку i зборку унікального й нестандартного обладнання) та iн. В цілому ПАТ «Днiпроважмаш» має у своєму складі близько двадцяти виробничих підрозділів, а також допоміжне виробництво, яке забезпечує працездатність вищезазначених підрозділів (у тому числі підйомно-транспортне устаткування, залізничний та автомобільний транспорт). У складі ПАТ «Днiпроважмаш» також функціонують такі структурні підрозділи: складське господарство, відділ стандартизації, відділ головного технолога, головного металурга, управління контролю якості, відділ головного механіка, відділ охорони праці та оточуючого природного середовища, відділи постачання, збуту продукції, відділ управління підприємством, планово-економічний відділ, бухгалтерія, фінансовий відділ, юридичний відділ, служба безпеки та охорони підприємства, відділ праці та управління персоналом.

Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерією згідно прийнятої облікової політики. Фінансова звітність підприємства складається відповідно до наказу міністерства фінансів України, що до складу та порядку заповнення річного звіту емітенту. Основні засоби відображаються в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i підготовлення, з урахуванням сум декількох обов`язкових дооцінок у зв`язку з інфляцією. Індексація балансової вартості основних фондів проводилась згідно з механізмом та індексами, встановленими державними органами. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством.

Запаси включають сировину та матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцію, товари для перепродажу, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку або за чистою вартістю реалізації, якщо вона менша за собівартість. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод ФІФО. Грошові кошти включають суми грошей в касі та на розрахункових рахунках. Суми в іноземних валютах перераховані по курсу НБУ на момент складання звіту. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визнало борги як безнадійні Дохід від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції.

Маркетингова політика, яку проводить підприємство будується по таким направленням:

      залучення заказів традиційних ринків у збільшених після кризи об'ємах;

      освоєння нових ринків;

      закріплення репутації i іміджу нашого підприємства як надійного, кваліфікованого постачальника.

Маркетингова політика дає свої результати. По окремих видах продукції, зокрема, у виготовленні тюбінгів для шахт i метрополітену, на ринку вагоноперекидувачів, холодильних плит підприємство як i раніше займає лідируючі позиції. Закази стали більш серійними i великими, що дозволяють забезпечити роботою всі підрозділи заводу.

 

2.2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів

Від загального розміру показників по ресурсах, у комплексі з їх правильним  використанням у значній мірі залежить процес формування виробничого потенціалу та забезпечення поточної господарчої діяльності підприємства, а також загальний соціально – економічний розвиток підприємства.

Информация о работе Аналіз ділової активності підприємства