Войти    Поиск   Связаться с нами
.Основные понятия использования пластиковых карт
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы изучить значение пластиковых карточек в платежной системе России.
Для достижения поставленной цели в данной работе были поставлены следующие задачи:
- проследить историю пластиковых карт в России, выделить основные понятия использования пластиковых карт;
- дать характеристику пластиковых карт, их классификацию;
- исследовать современное положение пластиковых карт в России и перспективы их развития;
- провести анализ применения пластиковых карт в ОАО «МДМ Банк».
1993 ж Ақша реформасы
“1993 ж Ақша реформасы” атты осы курстық жұмыста ақшаның пайда болуынан бастап, Қазақстан Республикасының 1993 жылғы реформасы аралығын қамтып, ақша туралы жалпы мәліметтер берілген. Бұл жұмыс негізінен I, II және III бөлімнен тұрады. Әр бір бөлімде ақша туралы тереңдей мәселелер қозғалған.
3 этапа эволюции мировой валютной системы
Цель работы – рассмотреть сущность, этапы и закономерности развития международных валютно-финансовых отношений. В соответствии с целью, в работе были поставлены и решены следующие задачи:
1. Рассмотреть международную валютную систему, международные валютные отношения.
2. Изучить теоретические основы развития МВФО, этапы и закономерности, условия внешнеэкономических сделок.
Cущьность аудита и аудиторской деятельности
Аудит имеет достаточно давнюю историю. Первые аудиторы появились в Европе в XIX в. Однако для России аудиторская деятельность достаточно новое явление. Переход на международные стандарты учета и аудита определяет значимость развития аудита в России. Аудиторская деятельность в настоящее время развивается достаточно динамично. С 2001 г. начался процесс утверждения федеральных стандартов аудиторской деятельности, подготовленных в соответствии с международными стандартами.
Iнвестиційний розвиток фінансово - господарської діяльності на основі спеціалізації
Актуальність теми. Забезпечення стабільного і достатнього продовольчого постачання населення зумовлює необхідність подальшого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Для розв'язання цієї проблеми існує два шляхи: екстенсивний, коли розширюється тільки поле виробництва, та інтенсивний, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва.
Європейська валютна інтеграція
Валютні союзи в Європі
Історія створення Європейського Валютного Союзу
Інтеграція Ураїни у міжнародні валютні ринки
Важливою рисою сучасної світової економіки є поглиблення інтеграційних процесів, що зумовлює необхідність застосування якісно нових підходів до розвитку економіки. У процесі інтеграції посилилась роль європейських держав у світових економічних процесах. Європейський Союз (ЄС) перетворився на один з найпотужніших фінансових центрів світу, який переважає за показником сукупного валового продукту та обсягом зовнішньої торгівлі такі економічно потужні країни як США та Японію. Місце, яке займає сьогодні ЄС у світовій економці, підтверджує ефективність обраної європейцями стратегії, механізмів та методів інтеграції.
Інтелектуальна власність
Наявна локальна обчислювальна мережа, що обслуговується персоналом кількістю 10 осіб. У зв’язку з розширенням організації виникла необхідність у вирішенні додаткових завдань управління. Для цього передбачається створення нового обладнання з покращеними характеристиками, що дозволяє вирішити весь комплекс задач управління, без збільшення кількості обслуговуючого персоналу.
Інфляційного процесу в Україні
Метою роботи є розробка шляхів подолання інфляційного процесу в Україні.
Об`єктом дослідження є інфляційний процес в Україні.
Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б утрат від інфляції. Дуже гостра нині проблема інфляції і для України.
Інфляція та її вплив на розвиток національної грошової системи
Перші роки становлення незалежної суверенної України супроводжувалися значними економічними труднощами. У головному вони пов’язані з переходом від тотально-планової системи організації виробництва до ринкової економіки. Саме еволюція соціально-економічного оновлення нашої Батьківщини і викликала до життя низку об’єктивних суперечностей, які, у свою чергу, призвели до появи глобальних негативних явищ. Серед них — диспропорції в економіці, спад виробництва, безробіття, різке погіршення матеріального становища основної частини населення — усе це ще не повний перелік тих явищ в економічному житті нашого суспільства, які надовго стали ознакою розвитку України. Серед них особливе місце за своїм значенням і впливом на посилення економічної кризи в Україні зайняла інфляція.