Войти    Поиск   Связаться с нами
«Шахтинск қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі
Тәжірибе мақсаты - теориялық бiлiмдердi жетілдіру мен қорытындылау, таңдалған мамандық бойынша негізгі тәжірибелік дағдыларды қылыптастыру, басқарушылық шешімдер қабылдауға дайындық, сондай-ақ қабылданған шешімдерді орындау жұмыстарын ұйымдастыру, жергілікті және мемлекеттік басқару органдарымен жан-жақты танысу.
Студенттік кезеңде алынған білім, икем және дағды мемлекеттік қызметтің білікті маманын дайындаудағы міндетті саты ретінде қаралады.
Тәжірибенің негізгі міндеті мақсатқа сәйкес келесілер болып табылады:
Оқу барысында меңгерілген теориялық білімді бекіту және жетілдіру;
Тәжірибелік жұмыс дағдыларын үйрену;
Заңдарды талдау және оларды құжаттарды рәсімдеу барысында ескеру;
Історичний розвиток української Конституції
Термін «конституція» походить від латинського слова «constitutio» — устрій. Конституція – це основний закон держави; це – фіксація становища співвідношення політичних сил, що склались на час прийняття конституції; це – своєрідний суспільний договір, який фіксує і узгоджує політичні інтереси різноманітних соціальних груп, прошарків, класів тощо.

Тема, яка висвітлюється в даній роботі є має велике значення для розвитку нашої держави, оскільки конституція та її функціонування суттєво відображається на житті кожного українця, та на політичному становищі української держави в світі.

Конституція – явище історичне: вона постійно розвивається і вдосконалюється. Не можливо уявити демократичну державу сучасного світу, яка б не мала своєї конституції. Адже саме в конституції закріплюються вихідні положення, на яких грунтуються найголовніші форми життя суспільства. Вона закладає підвалини організації та функціонування держави і громадських структур, формулює основи правового статусу особи, є базисом усієї правотворчої діяльності.
Абай Құнанбаев
Абай Құнанбаев (1845-1904) – ақын–ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау етеді. Терең философиялық ой мен азаматтық пафосқа толы оның өлеңдері езгі мен надандыққа қарсы күреске шақырады. Жаңа заман ақыны ретінде Абай қазақ әдебиетінде поэма жанрының орнығуына ықпал етті.
Авторское и патентное право
Система охраны интеллектуальной собственности стала в настоящее время неотъемлемой частью национальной инфраструктуры. Имеются все основания полагать, что двадцать первый век станет эрой интеллектуальной экономики, в развитии которой ключевую роль будет иметь творческая деятельность и надежная система ее правовой охраны. Республика Казахстан как полноправный участник международного культурного и научно - технического обмена, являясь членом Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), должна обеспечить соблюдение прав на интеллектуальную собственность, как казахстанских, так и иностранных правообладателей на уровне, отвечающем принятым мировым стандартам.
Приходится констатировать, что в настоящее время на территории Республики Казахстан получает распространение контрафактная продукция, которая главным образом поступает из-за рубежа. Однако меры по предотвращению поступления и распространения такой продукции, а также меры по защите прав интеллектуальной собственности в Республике Казахстан недостаточно эффективны, в связи с чем требуется принятие более жестких мер со стороны государства. Принятие их будет способствовать формированию позитивного имиджа Республики Казахстан в мировом сообществе, как государства, обеспечивающего защиту прав интеллектуальной собственности.
Авторское право
Целью настоящей работы является исследование основных положений авторского права по ГК РФ.
В связи с этим поставлены следующие задачи:
1) определить понятие, функции и источники авторского права;
2) охарактеризовать субъекты и объекты авторского права;
3) выявить содержание авторского права;
Адвокатура и ее задачи
Умение читать законодательство, но и умение понимать его, а также навыки по быстрому отысканию того акта, который нужен для решения возникшего вопроса, опыт ведения дел в правоохранительных органах и многое другое. Другими словами, чтобы обеспечить эффективную помощь, нужен специалист. Именно это имеет в виду упомянутое конституционное положение. «Каждому, — говорится в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, — гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно».
Адміністративні провадження та адміністративно-процесуальний статус громадянина
Однією з найважливіших особливостей адміністративного процесу є значно ширше порівняно з кримінальним та цивільним процесом коло охоплюваних суспільних відносин. Це зумовлює структуру адміністративного процесу як сукупність окремих проваджень, кожне з яких становить певну єдність послідовно здійснюваних дій і процедур, спрямованих на розгляд і вирішення індивідуально-конкретних (адміністративних) справ.
Адміністративні стягнення
Актуальність теми. В Україні триває поступова переоцінка, переосмислення політико-правових ідей та цінностей, відбувається процес оновлення системи права, її галузей та інститутів, трансформація практики правозастосування. Становлення ринкових відносин, формування нового правового простору, зміна соціальних пріоритетів призводять до необхідності по-новому, більш ґрунтовно, дослідити усталені правові інститути, які створюють фундамент правової системи та забезпечують належний рівень функціонування правових відносин в країні.
Адміністративні стягнення
У законі одночасно наведено два терміни: «адміністративне правопорушення» й «адміністративний проступок», але останній не є особливим різновидом адміністративних правопорушень.
Адміністративне правопорушення (проступок) характеризується низкою ознак. Це, насамперед, діяння, поведінка, вчинок людини, дія чи бездіяльність, а також акт зовнішнього вияву ставлення особи до реальної діяльності інших людей, суспільства, держави. Закону непідвладні переконання, думки ліодей, якщо вони не знайшли зовнішнього вияву.
Адміністративні стягнення та їх види
Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, вчинила адміністративне правопорушення, в, дусі дотримання радянських законів, поваги до правил соціалістичного співжиття, а також попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так та іншими особами.
Адміністративне стягнення - це міра адміністративної відповідальності, застосовувана за вчинення адміністративного правопорушення .